Communication and involvement of employees during pandemics

Komunikace a zapojení zaměstnanců za časů pandemie

Whether your teams are in the front line or sitting at a laptop in a makeshift home office, this is the right time for you as a leader to strengthen your communication skills and be able to sense in advance what your colleagues need.

Maintain regular communication and avoid information overload

Managers must communicate transparently and keep their team informed about plans and prospects. During the initial onset of the pandemic, a number of companies immediately set a date for their employees to return to the office. As events soon showed, the same companies then postponed this date several times or even transferred some of the employees to work remotely on a permanent basis.

Such changes in management only increase uncertainty among employees. When sharing information, it is therefore better to prioritise quality over quantity. There are many new protocols on public health and safety that need to be followed at local and national level and all employees, managers and executives should be aware of these. Having someone you can rely on for important updates can ease the strain of information overload.

Share positive moments

An overlooked technique but one that is incredibly effective. Managers should bring optimism, purpose and morale to their teams as often as possible. Authenticity is important. However, studies confirm the power of recognition, appreciation and gratitude for employee involvement. Reminding someone of their sense of purpose can change how they see themselves and their attitude towards work. Whenever possible, try to emphasise the value each team member brings.

Community influence

Regardless of whether someone is naturally an introvert or an extrovert, they still need a community to strengthen their sense of belonging. Explore opportunities to connect teams informally, for example through a group yoga class or online family get-togethers, where employees can invite their children or partners.

Don't just wait for better circumstances to make real improvements to the well-being and involvement of your employees.


-bb-

  Komunikace a zapojení zaměstnanců za časů pandemie

  Ať máte vaše týmy v přední linii nebo sedí u notebooku v provizorní domácí kanceláři, nastal čas, abyste coby vedoucí posílili své komunikační dovednosti a dokázali včasně vycítit, co vaši kolegové právě potřebují.

  Udržte pravidelnou komunikaci a vyhněte se informačnímu přetížení

  Manažeři musí komunikovat transparentně a průběžně seznamovat s plány a výhledy své týmy. Během počátečního nástupu pandemie stanovila hned řada společností datum návratu svých zaměstnanců zpět do kanceláří. Jak se záhy ukázalo, také jej několikrát poté odložila nebo dokonce převedla část zaměstnanců k práci na dálku natrvalo.

  Takové změny vedení pouze zvyšují nejistotu mezi zaměstnanci. Při sdílení informací je proto lepší upřednostnit kvalitu před kvantitou. Existuje mnoho nových protokolů o veřejném zdraví a bezpečnosti, které je třeba dodržovat na místní i národní úrovni a o kterých by všichni zaměstnanci, vedoucí pracovníci i vedoucí pracovníci měli být vědomi. Mít někoho, na koho se můžete spolehnout při důležitých aktualizacích, může zmírnit napětí z informačního přetížení.

  Sdílejte pozitivní momenty

  Přehlížená technika, která je však neuvěřitelně účinná. Manažeři musí do svých týmů vnášet optimismus, smysl pro účel a morálku co nejčastěji. Důležitá je autenticita. Studie nicméně potvrzují sílu uznání, ocenění a vděčnosti na zapojení zaměstnanců. Připomenout někomu jeho smysl pro účel může změnit způsob, jakým se dívá na sebe, a přístup, který má k své práci. Pokuste se zdůraznit hodnotu, kterou každý člen týmu přináší, kdykoli je to možné.

  Vliv komunity

  Ať už je někdo přirozeně introvert nebo extrovert, každý čas od času potřebuje komunitu k posílení sounáležitosti. Prozkoumejte příležitosti, jak neformálně spojit týmy například formou skupinové lekce jógy nebo online rodinných setkání, kam přizvou i své děti či partnery.

  Nečekejte na lepší okolnosti, abyste skutečně zlepšili blahobyt a zapojení vašich zaměstnanců.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer