Even the mafia can provide a (positive) example for leading people and teams (2/2)

I z mafie si lídři mohou vzít (pozitivní) příklad pro vedení lidí a týmů (2/2)

Many criminal syndicates have survived for more than a hundred years, despite continuing efforts to disrupt their structure and functioning. How is this possible when gangsters can't simply let team members sign up for online training, for example? Do they have coaches and mentors? And what can positive leaders in ordinary companies take from their actions?

This continuation of the article offers the remaining three principles of transformational leadership lessons as described by Jerold L. Zimmerman and Daniel P. Forrester in their book "Relentless: The Forensics of Mobsters: Business Practices".

3. One size does not fit all

Each leader must design a unique corporate governance system to match their strategy. The Hells Angels and Sinaloa Cartel gangs had different missions and strategies, so their leaders developed unique organisational governance schemes. Although company leaders cannot simply emulate gangster schemes, they must apply the same economic principles when pursuing new strategies that are driven by employees' own interests.

In other words, don't just copy the methods of governance of other companies that are successful in your industry and beyond: this in itself is unlikely to be enough for your company. Understand what motivates your workforce and design jobs, performance measures, reward systems and corporate cultures to create high-performing teams which deliver products and services that exceed your customers' expectations.

4. All parts of a company's management must be coordinated and complementary

Mafia crews would sit all day planning possible robberies. At airports they had informants who provided them with information on valuable outbound loads. The crew hijacked the truck and confiscated the goods, then divided most of the money among themselves. The crew had specific knowledge of the cargo and the gang boss simply gave them his authority. Measuring performance was very simple: money generated without harm to freedom or life. Performance was rewarded with the cash generated. Such a culture attracted and maintained very loyal, resourceful and relentless criminals.

All these elements of the gang leadership are perfectly coordinated and complement one another. All too often, leaders of legitimate businesses use many performance measures that tend to undermine and weaken the efforts of subordinates. But logic lies in simplicity.

5. Be different in organisational culture

Culture consists of values, norms and behaviour. Capable leaders know that aligning across hundreds and even tens of thousands of employees requires time and care. They formulate and strive to live up to those norms, values and behaviours that will drive performance. They know that if they don't do the above, no one will be interested.

In a gang, culture is key. The mafia values ​​immorality, loyalty and ingenuity, and it attracts gangsters with these values. Working in a gang requires uncompromising loyalty and secrecy; for its members, their hard-won place in the group is a matter of prestige. Leaders in companies should strive to build a culture that distinguishes their organisation from others and is unique to its employees.

 

-bb-

  I z mafie si lídři mohou vzít (pozitivní) příklad pro vedení lidí a týmů (2/2)

  Mnoho zločineckých syndikátů přežilo i více než sto let navzdory tlakům, které se průběžně snažily jejich strukturu a fungování narušit. Jak je to možné, když gangsteři nemohou jednoduše nechat členy týmu přihlásit se třeba k online školení? Mají snad kouče a mentory? A co si z jejich počínání mohou vzít pozitivního lídři v běžných firmách?

  V navazujícím pokračování článku nabízíme zbývající tři principy transformačních lekcí leadershipu, které popsali ve své knize „Relentless: The Forensics of Mobsters: Business Practices“ její autoři Jerold L. Zimmerman a Daniel P. Forrester.

  3. Jedna velikost nesedí všem

  Každý lídr musí navrhnout jedinečný systém správy a řízení společnosti, který odpovídá jeho strategii. Gangy Hells Angels a Sinaloa Cartel měly různé mise a strategie, a tak jejich lídři vyvinuli jedinečná schémata správy a řízení organizací. Ačkoliv lídři ve firmách nemohou jednoduše napodobovat schémata gangsterů, musí při uplatňování nových strategií uplatňovat stejné ekonomické principy, které se řídí vlastním zájmem zaměstnanců.

  Jinými slovy, nekopírujte pouze metody správy a řízení ostatních společností úspěšných ve vašem oboru i mimo, protože je nepravděpodobné, že postačí i vaší společnosti. Pochopte, co motivuje vaši pracovní sílu a navrhujte pracovní místa, výkonnostní opatření, systémy odměňování a podnikové kultury vytvářející vysoce výkonné týmy, které dodávají produkty a služby překračující očekávání vašich zákazníků.

  4. Všechny části řízení společnosti musí být koordinovány a vzájemně se doplňovat

  Posádky mafie celý den seděly a plánovaly možné loupeže. Na letištích měly informátory, kteří jim dodávali informace o cenných odchozích nákladech. Posádka unesla náklaďák a zabavila zboží, přičemž si pak většinu peněz rozdělila mezi sebe. Posádka měla specifické znalosti o nákladu a šéf gangu jí jednoduše svěřil pravomoci. Měření výkonu bylo velmi jednoduché – generované peníze bez újmy na svobodě nebo životech. Výkon byl odměněn generovanou hotovostí. Taková kultura přitahovala a udržovala velmi loajální, vynalézavé a neoblomné zločince.

  Všechny tyto části vedení gangu jsou perfektně sladěny a vzájemně se doplňují. Zákonní lídři příliš často používají mnoho výkonnostních opatření, která spíše podlamují a oslabují úsilí podřízených. Logika ale tkví v jednoduchosti.

  5. Odlište se organizační kulturou

  Kultura se skládá z hodnot, norem a chování. Schopní lídři vědí, že sladění napříč stovkami, a dokonce i desítkami tisíc zaměstnanců vyžaduje čas a péči. Formulují a snaží se žít podle norem, hodnot a chování, které budou pohánět výkon, a vědí, že pokud to nebudou praktikovat shora, nebude to nikoho z řad ani zajímat.

  V gangu je kultura klíčová. Mafie oceňuje nemorálnost, loajalitu a vynalézavost a přitahuje k sobě gangstery s těmito hodnotami. Působení v gangu vyžaduje neústupnou loajalitu a mlčenlivost. Pro jeho členy je jejich těžce získané místo ve skupině prestižní. Lídři ve firmách by se měli snažit vybudovat kulturu, která odlišuje jejich organizaci od ostatních a je pro její zaměstnance unikátní.

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now