Even the mafia can provide a (positive) example for leading people and teams (1/2)

I z mafie si lídři mohou vzít (pozitivní) příklad pro vedení lidí a týmů (1/2)

Many criminal syndicates have survived for more than a hundred years, despite continuing efforts to disrupt their structure and functioning. How is this possible when gangsters can't simply let team members sign up for online training, for example? Do they have coaches and mentors? And what can positive leaders in ordinary companies take from their actions?

In "Relentless: The Forensics of Mobsters: Business Practices," Jerold L. Zimmerman and Daniel P. Forrester describe the principles of organised crime syndicate leaders who create high-performing teams of extremely loyal gangsters, incredibly strong brands, and long-standing cultures focusing on the "customer".

The book also offers five transformational lessons of leadership, which will be discussed in two articles.

1. Follow the same basic economic principles as gangsters

All organisations, legal and illegal, face the same challenge of corporate governance: how to attract, retain and motivate a self-interested workforce so as to achieve the organisation's mission and strategy. All companies have to provide people with the knowledge and incentives to carry out tasks for the benefit of the organisation. Then it is necessary to measure and reward the performance of these individuals. Leaders must also develop a culture that communicates the organisation's vision and strategy.

One example is the American mafia: it survives thanks to well-defined organisational schemes that strengthen small specialised gangs. These retain about 75% of their illegal profits and pass on the rest as a kind of franchise fee. Their bosses have created permanent criminal circles through basic economic concepts of corporate governance, which must also be followed by managers in companies. The principle is similar.

2. Gangsters adapt their strategies, governance and corporate governance to an ever-changing world

History is full of examples of leaders trying to move into a new reality when their world suddenly changes. Leaders' ecosystems are evolving and their strategies must also evolve. However, new and bold strategies frequently require a change in corporate governance to attract, retain and motivate self-employed people to implement often controversial new ideas. It turns out organised crime syndicates tirelessly seek and implement new changes according to current opportunities.

Recently, for example, INTERPOL has issued a global alert warning that organised crime networks may target COVID-19 vaccines for their business. You can imagine the consequences.


-bb-

  I z mafie si lídři mohou vzít (pozitivní) příklad pro vedení lidí a týmů (1/2)

  Mnoho zločineckých syndikátů přežilo i více než sto let navzdory tlakům, které se průběžně snažily jejich strukturu a fungování narušit. Jak je to možné, když gangsteři nemohou jednoduše nechat členy týmu přihlásit se třeba k online školení? Mají snad kouče a mentory? A co si z jejich počínání mohou vzít pozitivního lídři v běžných firmách?

  V knize „Relentless: The Forensics of Mobsters: Business Practices“ popisují její autoři Jerold L. Zimmerman a Daniel P. Forrester principy vedení syndikátů organizovaného zločinu, které vytvářejí vysoce výkonné týmy velmi loajálních gangsterů, neuvěřitelně silné značky a kultury s dlouhodobou perspektivou a neutuchajícím zaměřením na „zákazníka“.

  Kniha také nabízí pět transformačních lekcí leadershipu, které postupně ve dvou článcích probereme.

  1. Řiďte se stejnými základními ekonomickými principy jako gangsteři

  Všechny organizace, zákonné i nezákonné, se potýkají se stejným problémem správy a řízení společností: jak přilákat, udržet a motivovat pracovní síly, které se zajímají o sebe, aby dosáhly poslání a strategie organizace. Všechny firmy musí lidem poskytnout znalosti a pobídky k realizaci úkolů ve prospěch organizace. Poté je třeba měřit a odměňovat výkon těchto jednotlivců. Lídři také musí rozvíjet kulturu, která komunikuje vizi a strategii organizace.

  Například americká mafie přežívá pomocí dobře definovaných organizačních schémat, která posilují malé specializované gangy. Tyto gangy si ponechávají zhruba 75 % svých nezákonných zisků a zbytek předávají jako druh franšízového poplatku. Jejich šéfové vytvořili trvalé zločinecké kruhy pomocí základních ekonomických konceptů správy a řízení společností, které musí dodržovat také manažeři ve firmách. Princip je podobný.

  2. Gangsteři přizpůsobují své strategie, správu a řízení společnosti neustále se měnícímu světu

  Historie je plná příkladů lídrů, kteří se snaží přejít do nové reality, když se jejich svět náhle změní. Ekosystémy lídrů se vyvíjejí a také se musí vyvíjet jejich strategie. Nové a odvážné strategie však často vyžadují změnu správy a řízení společností, aby přilákaly, udržely a motivovaly pracovníky, kteří se zajímají o sebe, k implementaci často kontroverzních nových strategií. Ukazuje se, že syndikáty organizovaného zločinu neúnavně hledají a implementují nové změny podle aktuálních příležitostí.

  Nedávno například INTERPOL vydal globální varovnou výstrahu, která varuje před tím, že se sítě organizovaného zločinu mohou zaměřit na vakcíny proti COVID-19 pro svůj byznys. Důsledky si dokážete domyslet.  

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now