Ethical leadership: what is it and why should you strive to apply this principle?

Etický leadership: Co to je a proč byste se měli snažit tento princip uplatňovat i vy?

Ethical leadership is a term encountered quite often in articles and literature about management and productivity. What is this principle? And why should you try to incorporate it into your management style?

Principles of ethical leadership

According to Addicted2Success.com, ethical leadership has the following principles:

 • Integrity. A manager exhibiting ethical leadership has a high level of integrity. Their views are clear and subordinates know what to expect from them because they behave predictably and stick to their strong moral values.
 • Respect. Subordinates receive respect and a human touch from the manager.
 • Inclusion. Ethical leadership condemns any form of discrimination (based on gender, race, age, or anything else) and allows all subordinates to reach their maximum potential without discrimination.
 • Equality. An ethical manager is fair and measures everyone using the same yardstick.
 • Clearly defined priorities and requirements. In the area of communication, ethical leadership manifests itself through clearly defined priorities and clearly communicated demands.
 • Social responsibility. Last but not least, ethical leadership is based on social responsibility. It is practised with regard to social justice, ecological ideas and sustainability principles.

Why should you incorporate elements of ethical leadership into your management style?

Ethical leadership enables all team members to reach their full potential. By measuring everyone with the same yardstick and giving everyone the same space, you allow subordinates truly to utilise their strengths and help the team achieve its goals.

Since integrity, clearly defined priorities and transparent communication are also at the core of ethical leadership, fewer misunderstandings occur. Team members know what is expected of them and what they can expect from their supervisor. As a result of this, they work more calmly and in line with the team's priorities and goals.

In short, everyone benefits from team leadership: you as the manager, your subordinates, and the company as a whole.

 

-mm-

  Etický leadership: Co to je a proč byste se měli snažit tento princip uplatňovat i vy?

  Etický leadership. Termín, se kterým se v anglicky psané odborné literatuře můžeme setkat poměrně často (ve znění: „ethical leadership“). O jaký princip se jedná? A proč byste se jej měli snažit do svého stylu řízení zakomponovat i vy?

  Zásady etického leadershipu

  Etický leadership podle Addicted2Success.com vykazuje tyto zásady:

  • Integrita. Manažer vykazující etický leadership má vysokou míru integrity. Jeho názory jsou jasně dané a podřízení vědí, co od něho očekávat, protože se chová předvídatelně a drží se svých pevných morálních hodnot.
  • Respekt. Podřízeným se ze strany manažera dostává respektu a lidského přístupu.
  • Inkluze. Etický leadership odsuzuje jakoukoliv formu diskriminace (na základě pohlaví, rasy, věku nebo čehokoliv jiného). A umožňuje všem podřízeným bez rozdílu maximálně projevit svůj potenciál.
  • Spravedlnost. Etický manažer je spravedlivý a měří všem stejným metrem.
  • Jasně definované priority a požadavky. V oblasti komunikace se etický leadership projevuje formou jasně definovaných priorit i jasně komunikovaných požadavků.
  • Společenská odpovědnost. V neposlední řadě stojí etický leadership i na společenské odpovědnosti. Je praktikován s přihlédnutím k sociální spravedlnosti, k ekologickým myšlenkám a k principům udržitelnosti.

  Proč byste i vy měli zakomponovat prvky etického leadershipu do vašeho stylu řízení?

  Etický leadership umožňuje všem členům týmu do maxima využít svůj potenciál. Tím, že měříte všem stejným metrem a dáváte všem stejný prostor, umožňujete svým podřízeným skutečně využít svých silných stránek a pomoci týmu dosáhnout vytyčených cílů.

  A jelikož v jádru etického leadershipu stojí i integrita, jasně definované priority a transparentní komunikace, nedochází k tolika nedorozuměním. Členové týmu vědí, co se po nich chce a co mohou od svého nadřízeného očekávat. A díky tomu pracují více v klidu a v souladu s prioritami a cíli týmu.

  Stručně řečeno – z týmového leadershipu těží všichni. Vy, coby manažer, podřízení, ale i celá firma.

   

  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success
  Štítky: Leadership