Ten bad habits of leading people

Deset špatných návyků ve vedení lidí

An organisation can never be better than its employees. If they are not well led, it will be difficult to achieve the desired success. Here are ten habits of managers that need to be attended to and definitely not compromised.

Bad managers clean up the mess after their predecessors - even if there is no mess

When an unsuitable manager is appointed to a new position, they often tend to clean up after their predecessor, who, they claim, created such a huge mess in the department that it will take at least a year, if not more, before everything is in order.

Bad managers are always busy

They are involved in too many projects and are in fact so busy they do not have enough time to work on common tasks. And as these projects are allegedly crucial to the organisation's success, bad managers cannot be expected to work on their other goals. They will only do this when their other projects are completed - which will never happen.

Bad managers know how to play the game with goals

Bad managers never get optimal results from their departments but they don't mind. They would rather have low performance than run the risk of being punished for failing to meet ambitious goals.

Bad managers can only lead from a distance

Bad managers like to use performance indicators because this allows them to distance themselves from problems. Thus it is easier for them completely to avoid their department's daily activities. And if anything goes wrong, they can avoid liability: after all, they weren't there!

Bad managers always blame someone else

Bad managers have numerous excuses for not achieving departmental goals. They blame management reports that do not accurately reflect performance, while their own reports show they have achieved their goals. They blame the outside world: the economy was down, it was raining too much, it wasn't raining enough ... It is said that next year will be better. They blame their weakest colleague. And so on.

Bad managers make tedious and impressive plans

When writing a plan, bad managers know that expansive, protracted and complex plans always impress top management by giving the impression they know where they are going and are thinking about everything. They also know these detailed plans can conceal various assumptions that act as protection when top management begins to complain that goals have not been met ("Well, you knew that could happen, we put it on page 237, section 3, line 5… ”).

Another advantage is that employees will not read or understand these plans, so it will take a long time for the department actually to start working on the implementation of the plan, if it ever does.

Bad managers communicate in only one way

Bad managers are able to organise an open forum for employees to express concerns, questions and suggestions. However, they are only pretending to be interested in employee feedback. In fact, they will not act on what they hear; instead, they stick to their own plans. If people complain, a bad manager uses open forums against participants and claims everyone else is to blame for any incompetence.

Bad managers only have eyes for shareholders

Bad managers know whose bread to butter: shareholders'. Therefore, they work diligently to meet their needs and interests, even at the expense of the long-term interests of the organisation.

Bad managers are real Machiavellians

"Divide and rule" is the basic mantra of bad managers: manipulation with colleagues, employees and bosses. As a result, the target members of the organisation are more concerned about protecting their backs rather than focusing on department development.

Bad managers have a termination strategy

When the going gets really tough and the organisation wants to hold a bad manager responsible for (non-)actions, they leave for another organisation. The bad manager has, in fact, been planning their exit strategy for a long time and always has a back-up organisation where they can flee.


Have you ever encountered any of these definitions of bad management in your own area of experience? If so, share them with us!


-bb-

  Deset špatných návyků ve vedení lidí

  Organizace nikdy nemůže být lepší než její lidé. Pokud nejsou dobře vedeni, těžko dosáhnete kýžených úspěchů. Zde je deset návyků manažerů, na které je třeba dávat pozor a rozhodně se s nimi nesmířit.

  Špatní manažeři uklízí nepořádek po předchůdcích – i když žádný nepořádek není

  Když je nevhodný manažer jmenován na novou pozici, často se stává, že má tendenci po svém předchůdci uklízet. Tvrdí, že jeho předchůdce způsobil tak velký nepořádek v oddělení, že bude trvat alespoň rok, ne-li déle, než se vše dá do pořádku.

  Špatní manažeři jsou vždy zaneprázdněni

  Jsou zapojeni do příliš mnoha projektů a ve skutečnosti jsou tak zaneprázdněni, že nemají dost času na práci na běžných úkolech. A protože jsou tyto projekty zásadní pro úspěch organizace, nebo se to alespoň tvrdí, nelze od špatných manažerů očekávat, že budou pracovat na svých ostatních cílech. K tomu se dostanou, až budou dokončeny jejich další projekty – což nikdy nenastane.

  Špatní manažeři vědí, jak hrát hru s cíli

  Špatní manažeři nikdy nedostanou ze svých oddělení optimální výsledky, ale to jim nevadí. Raději by měli nízký výkon, než aby podstoupili riziko potrestání za nesplnění ambiciózních cílů.

  Špatní manažeři zvládají vést pouze z dálky

  Špatní manažeři rádi používají ukazatele výkonu, protože jim umožňují dát od problémů ruce stranou. Díky tomu je pro ně snazší se úplně vyhnout každodenním činnostem oddělení. A pokud se něco pokazí, mohou se vyhnout odpovědnosti – koneckonců tam nebyli!

  Špatní manažeři vždy obviňují někoho jiného

  Špatní manažeři mají k dispozici celou řadu výmluv, když nedosahují cílů svého oddělení. Obviňují manažerské zprávy, protože neodrážejí přesně výkon, ačkoliv jejich vlastní zprávy ukazují, že cílů dosáhly. Obviňují vnější svět: ekonomika klesala, příliš pršelo, dostatečně nepršelo... Říká se, že příští rok bude lepší. Obviňují nejslabšího kolegu, že to byla jeho chyba. A tak dále.

  Špatní manažeři dělají zdlouhavé a působivé plány

  Při psaní plánu špatní manažeři vědí, že expanzivní, rozvláčné a složité plány vždy zapůsobí na vrcholový management, protože to budí dojem, že ví, kam míří, a myslí na všechno. Vědí také, že v těchto podrobných plánech můžete pohřbít nejrůznější předpoklady, které fungují jako ochrana, když si vrcholový management začne stěžovat, že cílů nebylo dosaženo („No, věděli jste, že by se to mohlo stát, dali jsme to na stranu 237, oddíl 3, řádek 5…“).

  Další výhodou je, že zaměstnanci tyto plány nebudou číst, ani jim nerozumí, takže bude trvat hodně času, než oddělení bude moci skutečně začít pracovat na realizaci plánu, pokud vůbec.

  Špatní manažeři komunikují pouze jedním způsobem

  Špatní manažeři jsou schopni uspořádat otevřené fórum pro zaměstnance, aby mohli vyjádřit obavy, otázky a návrhy. Avšak zájem o zpětnou vazbu zaměstnanců jen předstírají. Ve skutečnosti nebudou jednat podle toho, co slyší. Místo toho se drží svých vlastních plánů. Pokud si lidé stěžují, špatný manažer použije otevřená fóra proti účastníkům a tvrdí, že za jakoukoli nekompetentnost mohou všichni.

  Špatní manažeři mají oči jen pro akcionáře

  Špatní manažeři vědí, komu mazat máslo na chléb: akcionářům. Pilně proto pracují na uspokojování jejich potřeb a zájmů, i když to funguje na úkor dlouhodobých zájmů organizace.

  Špatní manažeři jsou skuteční machiavellisté

  „Rozděl a panuj“ je základní mantra špatných manažerů. Manipulace s kolegy, zaměstnanci a šéfy. Výsledkem je, že se cíloví členové organizace zabývají hlídáním zad místo toho, aby se soustředili na rozvoj oddělení.

  Špatní manažeři mají strategii ukončení

  Když jde do tuhého a organizace chce učinit špatného manažera odpovědného za (ne)akce, v tu chvíli on odchází do jiné organizace.  Špatný manažer ve skutečnosti plánoval svoji strategii odchodu po dlouhou dobu a vždy má záložní organizaci, kam by mohl uprchnout.

   

  Trefili jsme se některou z definic špatného managementu do zkušeností, které jste už někdy ve svém okolí zažili? Podělte se o ně!

   

   

  -bb-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues