Eight traits of an effective leader who is successful in the long term

8 vlastností efektivního a dlouhodobě úspěšného lídra

Do you have the personal traits necessary to become an effective and successful leader? What must a good boss be able to do? And what key traits should you work on if you aspire to become a manager or have actually already been promoted? Here are the eight most essential traits and soft skills of a leader who is successful in the long term.

Personal integrity

The Center for Creative Leadership cites primarily personal integrity, firmly established values, predictability of behaviour and consistent opinions as key traits of a successful leader.

Willingness to keep learning

A good manager must be willing and able not only to keep learning and studying so they keep track of developments and the newest trends, but also capable of passing on this love for learning to their subordinates.

Empathy

A successful boss is capable of having individual, personal relations with their employees, which makes empathy a key trait as well.

Communication skills

Communication skills, both verbal and non-verbal, plus a certain charisma, are must-haves of any successful leader.

Natural authority

A good boss must be able to gain naturally the respect of their employees. Fortunately, this is a trait that can be learned, so one does not necessarily need to be born with it.

Self-reflection

Self-criticism and self-reflection are necessary traits for anyone who wants to keep developing and wishes to inspire and lead others.

Lack of perfectionism

Effective leadership sometimes means setting aside your own ego and accepting a compromise. This is why someone who is a perfectionist and always wants to have things their own way may not be a good leader.

Being highly organised

When delegating work, managing people and managing projects, the manager must of course be very well organised. Otherwise, the integrity of the whole team will collapse like a house of cards.

 

-mm-

  8 vlastností efektivního a dlouhodobě úspěšného lídra

  Máte osobnostní vlastnosti, které vás předurčují k tomu stát se efektivním a úspěšným lídrem? Co vlastně musí dobrý vedoucí umět? A na jakých klíčových vlastnostech byste měli zapracovat, pokud aspirujete na manažerskou funkci nebo jste na ní dokonce už byli povýšeni? Zde je osm nejzásadnějších vlastností a měkkých dovedností dlouhodobě úspěšného lídra.

  Osobní integrita

  Center for Creative Leadership v prvé řadě jako klíčové vlastnosti uvádí určitou osobní integritu, pevné zásady, předvídatelnost chování a konzistentnost názorů.

  Ochota neustále se vzdělávat

  Dobrý manažer musí být nejenom ochoten a schopen se neustále vzdělávat a učit se, aby držel krok s vývojem a nejnovějšími trendy, ale musí umět touho po dalším rozvoji vyvolat i u svých podřízených.

  Empatie

  Úspěšný vedoucí je schopen navazovat individuální, osobní vztahy se svými podřízenými, a k tomu je klíčová schopnost empatie.

  Komunikační dovednosti

  Komunikační dovednosti, jak ty verbální tak i ty neverbální, i určité charisma, musí být v základní výbavě jakéhokoliv úspěšného lídra.

  Přirozená autorita

  Dobrý vedoucí musí mít schopnost získat u svých podřízených přirozený respekt. Naštěstí je to ale vlastnost, které se dá naučit, a člověk se s ní nemusí vyloženě narodit.

  Schopnost sebereflexe

  Schopnost sebekritiky a sebereflexe je nutná u kohokoliv, kdo se chce dále posouvat a zlepšovat a kdo chce inspirovat a vést ostatní.

  Absence perfekcionismu

  Být efektivním vedoucím znamená občas odložit své vlastní ego a přistoupit na kompromis. Proto nemůže být dobrým lídrem ten, kdo je perfekcionista a vždy chce všechno jenom po svém.

  Organizovanost

  Při delegaci práce, vedení lidí a řízení projektů je samozřejmě důležitá vysoká organizovanost dotyčného manažera. Jinak se integrita celého týmu rozpadne jako domek z karet.

   

  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership
  Štítky: Leadership