Six competencies for the future that managers should start developing right now

6 kompetencí pro budoucnost, které byste coby manažeři měli začít rozvíjet – právě teď

As organisations seek to define the future leaders they will need, questions also arise about key competencies and skills. And you simply won't acquire these overnight ...

External perspective

Leaders currently have insufficient time to keep pace with global competition, rapidly evolving customer needs or market dynamics. Violations can come from anywhere at any time, breaking down existing procedures and principles. So it is important for leaders to remain alert, maintain curiosity and, most importantly, realise they can never know everything. They should also call on colleagues to explore borders and themselves be a catalyst for "developing an external perspective".

Bridging borders

Companies are adapting to the pace and depth of change by scrapping traditional hierarchies and moving to flatter structures and greater (often virtual) collaboration. Success no longer depends on the performance of individual stars in the team; it's about how effectively people work across borders and how quickly project teams can form, execute and reshape to achieve goals. Being able to transcend boundaries depends on the leaders' ability quickly to create alignment, determination, and direction beyond existing boundaries and barriers. (functional, organisational, cultural or geographical).

Inclusion and psychological safety

There is no team without trust. Safety is about treating people with dignity and respect so they feel they can talk and take risks without fear of negative consequences. If that doesn't work, the team will pull in different directions. A sense of belonging means people feel they are a valuable part of a team, looking for different perspectives and drawing on a pool of knowledge and experience in the group.

Purposeful guidance

Capitalism has been hard-hit during the coronavirus crisis. More than ever, people seek more than just money in their work. Having a purpose is critical. People need to feel they are contributing to something bigger than themselves, which makes a genuine difference in the world. Leaders must be authentic to be able to reinforce these ideas.

Coaching skills

Leadership roles are becoming increasingly complex and ambiguous. They are a challenge for new leaders: to learn the role and lead at the same time. Given that 70% of leadership development is based on workplace experience, the solution is not to train people only through development programmes. Instead, this ability is part of creating a coaching culture where leaders develop leaders and support each other in orienting themselves to the real challenges they face.

Functional agile guidance

Organisations do not lack great ideas. But there is often a limited number of individuals who excel at quickly translating ideas into reality. Leaders therefore need to be sharper when making quick changes. It's not just about reckless prioritisation, determination and bias towards action: leaders who are able to act quickly are twice as effective in making change. Those who can finish things quickly excel at winning hearts and thinking at all levels.


-bb-

  6 kompetencí pro budoucnost, které byste coby manažeři měli začít rozvíjet – právě teď

  Jak se organizace snaží definovat budoucí lídry, které budou potřebovat, objevují se také otázky týkající se jejich klíčových schopností a dovedností. A ty si jednoduše neosvojíte jen tak přes noc...

  Vnější perspektiva

  Lídři v současnosti nemají dostatek času na to, aby plně drželi krok s globální konkurencí, rychle se vyvíjejícími potřebami zákazníků nebo dynamikou trhu. Narušení může přijít kdykoliv a odkudkoliv – nabourá stávající postupy a principy. Pro lídry je proto důležité zůstat stále v pozoru, udržet si zvídavost a hlavně uvědomění, že nikdy nemohou vědět vše. Musí také vyzvat své spolupracovníky, aby zkoumali hranice a byli sami katalyzátorem „rozvoje vnější perspektivy“.

  Překlenutí hranic

  Společnosti se přizpůsobují tempu a hloubce změn rozbitím tradičních hierarchií a přechodem na plošší struktury a větší (často virtuální) spolupráci. Úspěch již nezávisí na výkonu jednotlivých hvězd týmu. Jde o to, jak efektivně lidé pracují za hranicemi a jak rychle se týmy zaměřené na projekty mohou formovat, provádět a přetvářet, aby dosáhly svých cílů. Schopnost překlenout hranice je schopností lídrů rychle vytvořit sladění, odhodlání a směřování za stávající hranice a bariéry. (funkční, organizační, kulturní nebo geografické).

  Inkluze a psychologická bezpečnost

  Neexistuje tým bez důvěry. Bezpečnost spočívá v důstojném a respektovaném zacházení s lidmi, aby lidé měli pocit, že mohou promluvit a riskovat, aniž by se obávali negativních důsledků. Pokud to nefunguje, tým táhne různými směry. Sounáležitost znamená, že se lidé cítí, že patří do týmu a že jsou oceňováni, hledají různé pohledy a čerpají z řady znalostí a zkušeností ve skupině. 

  Účelné vedení

  Kapitalismus během koronavirové krize dostal výprask. Více než kdy jindy lidé hledají v organizacích víc než jen peníze. Mít účel je kritické. Lidé musí mít pocit, že přispívají k něčemu většímu, než jsou oni sami, což ve světě skutečně dělá rozdíl. Lídři musí být autentičtí, aby dokázali tyto představy posílit.

  Koučovací dovednosti

  Vedoucí role se stávají stále složitějšími a nejednoznačnějšími. Představují pro nové lídry výzvu: naučit se roli a zároveň vést. Vzhledem k tomu, že 70 % rozvoje lídra je založeno na zkušenostech na pracovišti, není řešením pouze proškolit lidi prostřednictvím rozvojových programů. Místo toho je tato schopnost součástí vytváření koučinkové kultury, kde lídři rozvíjejí lídry a vzájemně se podporují při orientaci v reálných výzvách, kterým čelí.

  Funkční agilní vedení

  V organizacích nechybí skvělé nápady. Ale existuje často omezená skupina lidí, kteří vynikají v rychlém převádění myšlenek do reality. Lídři proto musí být ostřejší při provádění změn rychlostí. Nejde jen o bezohledné stanovení priorit, rozhodnost a zaujatost vůči akci – lídři, kteří jsou schopni rychle jednat, jsou při uskutečňování změn dvakrát tak efektivní. Ti, kteří dokážou věci rychle dokončit, vynikají v získávání srdcí a myslí na všech úrovních.

   

  -bb-

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer