Five ways to improve social awareness, a key component of emotional intelligence

5 způsobů, jak zlepšit sociální cítění, klíčovou součást emoční inteligence

Developed social awareness is an important characteristic of every good leader. Do you feel that this area is not exactly your strength? The good news is that you can strengthen it.

Most of us recognise the importance of self-awareness. If you've ever worked with someone who lacked it, you will know very well that such people act impulsively, communicate poorly and have no idea at all about their blind spots.

Social awareness, on the other hand, includes the ability to read and understand others, to have compassion and empathy. People with high social awareness can recognise, process and adapt to shifts in emotional information. Otherwise, managers would have difficulty motivating their staff and end up with employees who feel unsupported and unheard.

In an article for the Fast Company server, American leadership coach Amy Kan describes once having a leader who kept looking at her phone during meetings and would often write messages even if someone was speaking to her directly in person. Such behaviour had an impact on everyone on the team. Regardless of whom she was dealing with, she made them feel unimportant, and that what they were discussing was of little value. Inattention towards others, an inability to listen or discuss things signifies low social feeling and a level of awareness that needs to be developed.

Here are some ways to go about this.

Identify signals

You feel like interactions with a colleague, employee or boss often end with you asking yourself: "What was all that about?" This might mean you misunderstood the situation or, which is worse, you failed completely to spot certain signals.

Try consciously to pay attention to the verbal and nonverbal cues that people express in meetings or conversations with you. Get used to looking actively for clues in someone's body language, tone of voice, facial expressions and behaviour, and make a mental note of what they might mean. For example, "I'm fine" can have different meanings depending on how it is said. Learn to decipher cues, and if you identify an expression or tone whose meaning is unclear, consider asking the other person about their feelings and test your perception.

Find out more details about other people

How well do you know the members of your team? Could you name their partners or their children? Do you know where they are from and what they like to do in their free time? Ask them these questions and listen to what they have to say. Look for what you have in common or where your interests could converge. Being a successful leader means being able to build and develop quality relationships with the people you work with.

Give as much as you take

Socially conscious leaders think about the opportunities they can provide to their team members and look for ways to teach, coach and develop people. Instead of observing from above, pop down and get involved. Think of ways to work with colleagues and employees. Where can you actively contribute? Where can you offer personal attention and care? Provide value to others through words and actions. Learn to think about how you can help them, not how they can help you.

Look for strengths and benefits

Are you looking for the best in others, or do you usually see their faults? Socially conscious people recognise the possibilities and potential in others. Instead of judging people by their shortcomings, mistakes and things that have gone wrong, actively look for what they do well, where they have contributed, and where their strengths lie. Let them know you are aware of them.

Just listen

If you don't listen to all the voices around you, you will lose a lot of information that affects your teams and your company. Instead of listening to others, we are often too busy planning what to say next. Train to listen actively when people are talking to you. Accept what they say without judgment or the need to respond with your own story. When they are done, repeat what they have said. That way you will really let them know that they have been heard.

-bb-

  5 způsobů, jak zlepšit sociální cítění, klíčovou součást emoční inteligence

  Vyvinuté sociální cítění je důležitou vlastností každého dobrého lídra. Máte pocit, že tato oblast není zrovna vaší silnou stránkou? Dobrá zpráva je, že ji můžete posílit.

  Většina z nás si uvědomuje důležitost sebeuvědomění. Pokud jste někdy pracovali s někým, komu to chybělo, víte velmi dobře, že takoví lidé jednají impulzivně, špatně komunikují a vůbec neví o svých slepých úhlech.

  Sociální povědomí oproti tomu zahrnuje schopnost číst a porozumět ostatním, mít soucit a empatii. Lidé s vysokým sociálním vědomím mohou rozpoznávat, zpracovávat a přizpůsobovat se posunu emocionálních informací. Bez něj by vedoucí měli potíže motivovat své lidi a skončili jen u zaměstnanců, kteří se cítí nepodporovaní a nevyslyšení.

  Americká leadership koučka Amy Kan ve článku pro server Fast Company uvedla, že kdysi měla vedoucí, která se během schůzek stále dívala na svůj telefon a často psala zprávy, i když s ní někdo přímo osobně mluvil. Její chování mělo dopad na všechny v týmu bez ohledu, s kým tímto způsobem zrovna jednala. Přiměla je cítit se nedůležití a že to, o čem diskutovali, nemělo velkou cenu. Právě nepozornost vůči ostatním, neschopnost je poslouchat nebo diskutovat je znakem nízkého sociálního cítění a uvědomění, které je třeba rozvíjet.

  Zde je několik způsobů:

  Identifikujte signály

  Máte pocit, že často končíte interakci s kolegou, zaměstnancem nebo šéfem, otázkou sami pro sebe: „Co se právě stalo?“ Může to znamenat, že jste špatně porozuměli situaci, co se děje, nebo ještě hůře, že jste signály úplně nepostřehli.

  Snažte se vědomě věnovat pozornost verbálním i neverbálním vodítkům, které lidé vyjadřují na schůzkách nebo v rozhovorech s vámi. Zvykněte si aktivně hledat narážky v řeči těla, tónu hlasu, mimice a chování a udělejte si mentální poznámku o tom, co mohou znamenat. Například „mám se dobře“ může mít různé významy podle toho, jak to někdo řekne. Naučte se dešifrovat narážky a pokud identifikujete výraz nebo tón, jehož význam je nejasný, zvažte, zda se druhé osoby zeptáte, co cítí, a vyzkoušejte své vnímání.

  Zjistěte více detailů o druhých lidech

  Jak dobře znáte členy svého týmu? Můžete jmenovat jejich partnery nebo jejich děti? Víte, odkud jsou a co rádi dělají, když nejsou v práci? Zeptejte se jich na tyto otázky a poslouchejte, co vám říkají. Hledejte, co máte společného, ​​nebo kde by se mohly vaše zájmy sblížit. Abyste byli úspěšným lídrem, musíte být schopni budovat vztah a rozvíjet kvalitní vztahy s lidmi, se kterými pracujete.

  Dávejte tolik, kolik si sami berete

  Sociálně uvědomělí lídři přemýšlejí o příležitostech, které mohou poskytnout členům svého týmu, a hledají, jak mohou učit, koučovat a rozvíjet lidi. Namísto pozorování shora seskočte a zapojte se. Přemýšlejte o způsobech spolupráce s kolegy a zaměstnanci. Kam můžete aktivně přispět? Kde můžete nabídnout osobní pozornost a péči? Poskytujte hodnotu ostatním prostřednictvím slov a akcí. Naučte se přemýšlet o tom, jak jim můžete pomoci, nikoli jak mohou pomoci oni vám.

  Hledejte silné stránky a přínosy

  Hledáte to nejlepší v ostatních, nebo většinou vidíte jejich nedostatky? Sociálně uvědomělí lidé uznávají možnost a potenciál v ostatních. Místo toho, aby posuzovali lidi podle chyb, chyb a věcí, které se pokazili, aktivně hledejte, co dělají dobře, kde přispěli a kde vykazují silné stránky. Dejte jim najevo, že je vidíte.

  Jen poslouchejte

  Pokud neposloucháte všechny hlasy kolem vás, přicházíte o spoustu informací, které ovlivňují vaše týmy a vaši společnost. Místo naslouchání ostatním jsme často zaneprázdněni plánováním toho, co řekneme dále. Trénujte se, abyste aktivně naslouchali, když s vámi lidé mluví. Přijměte to, co říkají, bez úsudku nebo nutnosti reagovat vlastním příběhem. Po dokončení opakujte to, co řekli. Dáte jim skutečně najevo, že byli vyslyšeni.

   

  -bb-

  Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company