Five tips to help you have a successful team and happy subordinates

5 tipů, které vám pomohou mít úspěšný tým a spokojené podřízené

Motivated and happy subordinates are the foundation of a successful team. Only employees who know they are listened to and are not afraid to try new approaches and ideas can move the team forward and achieve repeated success. Therefore, here are five tips for having happy subordinates to ensure the success of the entire team.

This text is based on an article on Business2Community.com.

Know subordinates on an individual level

In order to ensure your subordinates are happy, you first need to know what their priorities and personal preferences are. Precisely for this reason you should not treat your subordinates as one homogeneous entity, but rather get to know them well on an individual level and establish valuable relationships with each one of them.

Practice peer feedback

Many managers assume feedback should be given primarily by them to their subordinates. But the truth is that feedback should ideally be mutual. Your subordinates are an invaluable source of information about your leadership and their own wishes and opinions, so make the most of this resource.

Do not hide anything from subordinates

Communicate as transparently as possible with your team. If you use vague phrases, are dishonest, do not keep your word or withhold some crucial information, you will create an atmosphere of uncertainty and frustration within your team.

Be authentic in leading your subordinates

While it is good to learn some leadership theory and take successful managers as role models, your leadership style should always remain authentic as well. Without authenticity, you will come across as fake and untrustworthy.

Give subordinates the opportunity to learn and develop

For keeping your subordinates happy in the long run, it is ultimately important that you give them the opportunity to learn and develop. Never neglect the development of subordinates and allow them ample room to work not only on team projects but also on themselves.-mm-

  5 tipů, které vám pomohou mít úspěšný tým a spokojené podřízené

  Motivovaní a spokojení podřízení jsou základem úspěchu celého týmu. Jedině pracovníci, kteří vědí, že je jim nasloucháno a že se nemusí bát zkoušet nové postupy a nápady, mohou tým posouvat dál a dosahovat opakovaně úspěchu. Zde je proto pět tipů, jak mít spokojené podřízené a zajistit tak úspěch celého týmu.

  Tento text vychází z článku na webu Business2Community.com.

  Znejte své podřízené na individuální úrovni

  Abyste mohli zajistit, že vaši podřízení budou spokojeni, musíte nejdříve vědět, jaké jsou jejich priority a osobní preference. A právě z toho důvodu je nutné, abyste nebrali podřízené jako jeden homogenní celek, ale abyste se s nimi dobře seznámili i na individuální úrovni a navázali s jednotlivými pracovníky hodnotné vztahy.

  Praktikujte vzájemnou zpětnou vazbu

  Mnozí manažeři mají zato, že zpětnou vazbu by měli dávat především oni svým podřízeným. Pravda je ale taková, že zpětná vazba by měla ideálně být vzájemná. Vaši podřízení jsou nedocenitelým zdrojem informací o vašem vedení a o svých vlastních přáních a názorech – neváhejte tento zdroj proto maximálně využívat.

  Nic před podřízenými neskrývejte

  Komunikujte se svým týmem maximálně transparentně. Pokud se budete schovávat za fráze, nebudete upřímní, nebudete dodržovat slovo a budete si některé zásadní informace nechávat pro sebe, jenom tím v týmu vybudujete atmosféru nejistoty a frustrace.

  Buďte autentičtí v tom, jak své podřízené vedete

  I když je dobré naučit se v oblasti leadershipu i nějakou teorii a brát si úspěšné manažery za vzor, nikdy by se z vašeho stylu vedení neměla vytratit autentičnost. Bez ní budete působit falešně a nevěrohodně.

  Dejte podřízeným možnost se vzdělávat a rozvíjet

  Aby byli vaši podřízení dlouhodobě spokojení, je v neposlední řadě důležité, abyste jim dali možnost se vzdělávat a rozvíjet. Nezanedbávejte rozvoj svých podřízených a dejte jim dostatek prostoru pracovat nejenom na týmových projektech, ale i sami na sobě.  -mm-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele

  Štítky: Leadership