10 words and phrases to exclude from your manager's dictionary (1/2)

10 slov a frází, které byste měli ze svého manažerského slovníku vynechat (1/2)

Without quality communication skills as a manager, you will not last long. There are certain words and phrases that will have a poisonous effect on your relationships. Below are a few examples that are best avoided.

"You don't understand"

Even without the intention of appearing omniscient, the belief you understand a problem better than anyone else restricts you. It mainly prevents your accessing a different perspective and limits the perception of your openness. You can support what you "understand" more in collaboration. Next time, you should say something like: "I have some ideas about that, but I'm interested in what you think."

"There's nothing I can do about it"

Resilience is based on positivity and a focus on what one can control. There is always something to be done. You can start by changing the way things are. Focus on what you can change and learn more about the situation. Highlight value, positives, learning. If you feel nothing can be done, you lose ownership of not only the problem but also your leadership by adopting the attitude of the victim. If you need more clarity and information, wait a while before reacting.

"But"

Regardless of what precedes this word, its use disrupts the communication line. An excellent replacement is "and". While "but" indicates consolation ("but we can do it"), "and" offers additional information, the ability to bring ideas together, and work together to transform. Think of "and" as the glue that binds ideas together, "but" as the scissors that cut them.

"Almost"

This word reduces the value of a message. "I'm almost sure." If you are not sure, it is better to state the level of uncertainty because "almost" doesn't define anything. Instead, try "I'm more than 50% sure."

"Maybe"

People seek clarity and responsibility from leaders. An offer of "maybe" does not provide this. "Maybe we can do it." This leads to doubt and the question of what is missing. Sometimes this word is the best choice but in such cases it should be used intentionally.

 

-bb-

  10 slov a frází, které byste měli ze svého manažerského slovníku vynechat (1/2)

  Bez kvalitních komunikačních dovedností jako manažer dlouho neobstojíte. Existují také slova a fráze, která na vaše vztahy a dopad působí skutečně jako jed. Níže je několik z nich – raději se jim vyhněte.

  „Nerozumíš“

  I když není vaším záměrem vypadat jako všeznalec, ale věříte, že máte lepší porozumění problému než druhá osoba, tento přístup vás omezuje. Brání vám hlavně v přístupu k perspektivě druhé osoby a omezuje vnímání vaší otevřenosti. To, čemu „rozumíte“, můžete podporovat více ve spolupráci. Příště raději řekněte něco v duchu: „Mám o tom nějaké náměty, ale zajímá mě, co napadlo tebe.“

  „S tím nemohu nic dělat“

  Odolnost je založena na pozitivitě a zaměření na to, co člověk může ovládat. Vždy se dá něco udělat. Můžete začít změnou situace. Zaměřte se na to, co můžete změnit, a informujte se blíže o situaci. Zvýrazněte hodnotu, pozitiva, učení. Když máte pocit, že nelze nic dělat, ztrácíte vlastnictví problému, ale i své vedení. Vybíráte si postoj oběti. Pokud potřebujete více jasnosti a informací, dejte si chvíli čas s odpovědí.

  „Ale“

  Bez ohledu na to, čemu předchází toto slovo, jeho použitím narušujete komunikační linku. „A“ je skvělá náhrada. Zatímco „ale“ naznačuje útěchu („ale my to dokážeme“), „a“ nabízí další informace, schopnost spojit nápady a spolupracovat na přetváření. Představte si „a“ jako lepidlo, které spojuje nápady dohromady, a „ale“ jako nůžky, které je stříhají.

  „Téměř“

  Toto označení snižuje hodnotu vaší zprávy. „Jsem si téměř jistý.“ Pokud si nejste jisti, můžete lépe objasnit míru nejistoty, protože výraz „téměř“ vaši jistotu nijak smysluplně nepodporuje. Zkuste raději „Jsem si na více než 50 % jistý.“ 

  „Možná“

  Lidé hledají u lídrů jasnost a odpovědnost. Nabídka slova „možná“ toto neposkytuje. „Mohli bychom to dokázat.“ To vás vede ke zpochybnění a zjišťování toho, co ještě chybí. Někdy je toto slovo tou nejlepší volbou, ale v takových případech by mělo být použito záměrně.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How