Research: Managers are on the verge of burnout due to remote people management (2/2)

Výzkum: Manažeři jsou na pokraji vyhoření v důsledku vedení lidí na dálku (2/2)

The first part of the article presented the findings of the Global Leadership Forecast Survey from DDI, which noted a high level of unpreparedness and exhaustion of managers working in a virtual environment.

This continuation will focus on strengthening the skills important for virtual leadership for the future survival of organisations and leaders themselves.

According to the survey, CEOs recognise how unprepared their organisations are to meet the challenges of a remote workplace. Therefore, organisations, and especially executives, need to strengthen their virtual leadership skills. The steps described below may help.

Provide the right tools

Ensure team members have the proper tools for their job. Does everyone really understand how to use the available technical tools for video conferencing, remote communication, direct messaging project management, etc.? Or do you only assume they do? Giving people tools doesn't mean they can actually use them.

Hold video conferences

Schedule regular video conferences, both individually and as a team. This can help promote connection and accountability. But don't do conferences just for the sake of it . Each one should have clear content.

Show empathy

Listen and try to understand the challenges, needs and concerns of employees about working in the virtual world. Take an employee's perspective and perceive what the other person is thinking and feeling.

Share recognition

Let employees know regularly how much you value their work. Praise is an antidote to negativity and burnout. Never miss an opportunity to show gratitude and express thanks for a job well done.

Communicate

Share a strong sense of vision for the future in order to allay employee and customer concerns.

Stay present and keep track

Show self-awareness and also an awareness of how your teams are doing. Share your thoughts and how your plans for what comes next.

Finish

Do what you say you will do, once you've said it. This factor creates a sense of trust and loyalty from your employees who support you.

Prevention and solution of burnout syndrome

 • Show your teams you understand the personal and professional challenges they face right now. Empathy is the single most influential factor that helps prevent burnout.
 • Dust off your coaching and delegation skills and ability to influence. Teams should be aware of how you outsource work and coach people so they may succeed in the job.
 • Become a master of vision and strategy communication so that teams know not only what is changing, but also why.
 • Maintain the fundamentals of your faith, mission, core values ​​and definition of corporate culture.
 • Find the strength to remind yourself why you became a leader and train responses to change. Employees look for a strong symbol of leadership, self-confidence and the courage to throw themselves forward into the abyss of the unknown.

Taking strategic action helps alleviate a state of panic. Create a list of priorities in order, starting from the most strategic. Focus on the reality of the situation and only on what matters: your employees and customers. Create a communication strategy for each group in the organisation. Decide what you need to communicate and the most effective way to communicate it.


-bb-

  Výzkum: Manažeři jsou na pokraji vyhoření v důsledku vedení lidí na dálku (2/2)

  prvním dílu článku jsme předložili závěry výzkumu Global Leadership Forecast Survey od DDI, který poukazoval na vysoké procento nepřipravenosti a vyčerpání manažerů pro práci ve virtuálním prostředí.

  V tomto článku se zaměříme na posílení dovedností důležitých pro virtuální leadership pro budoucí přežití organizací i lídrů samotných.

  Podle průzkumu generální ředitelé uznávají, jak nepřipravené jsou jejich organizace, aby zvládly výzvy vzdáleného pracoviště. Proto je potřeba, aby organizace, a zejména vedoucí pracovníci, posilovaly své schopnosti virtuálního vedení. Následující kroky mohou pomoci:

  Poskytněte správné nástroje

  Zajistěte, aby členové týmu měli pro svou práci ty správné nástroje. Skutečně každý rozumí tomu, jak používat dostupné technické nástroje pro videokonference, vzdálenou komunikaci, správu projektů přímé zasílání zpráv apod.? Nebo si to jen myslíte? Dát lidem nástroje ještě neznamená, že je skutečně dokáží používat.

  Pořádejte videokonference

  Naplánujte pravidelné videokonference, a to jednotlivě i jako tým. To může pomoci podpořit spojení a odpovědnost. Nedělejte ale konference jen pro ně samotné. Každá by měla mít jasný obsah.

  Projevte empatii

  Poslouchejte a snažte se porozumět výzvám, potřebám a obavám zaměstnanců ohledně práce ve virtuálním světě. Vezměte perspektivu zaměstnance a vnímejte, co druhá osoba cítí a co si myslí.

  Podělte se o uznání

  Dejte zaměstnancům pravidelně vědět, jak si jejich práce vážíte. Ocenění je lékem na negativitu a syndrom vyhoření. Nikdy nezmeškejte příležitost podělit se o vděčnost a poděkování za to, že odvedli dobrou práci.

  Komunikujte

  Sdílejte silný smysl pro vizi budoucnosti, abyste zmírnili obavy zaměstnanců a zákazníků.

  Zůstaňte přítomní a mějte přehled

  Ukažte, že máte povědomí o sobě a povědomí o tom, jak jsou na tom vaše týmy. Sdělte jim, na co myslíte a jak plánujete jednat dál.

  Dokončujte

  Dělejte, co říkáte, že uděláte, když řeknete, že to uděláte. Tento faktor vytváří důvěru a loajalitu pro vaše zaměstnance, kteří vás podpoří. 

  Předcházení a řešení syndromu vyhoření

  • Ukažte svým týmům, že chápete osobní a profesionální výzvy, kterým právě teď čelí. Empatie je jediným nejvlivnějším faktorem, který pomáhá předcházet syndromu vyhoření.
  • Oprašte své koučovací a delegační dovednosti a schopnost vlivu. Měli by si být vědomi toho, jak zadáváte práci a jak koučujete své týmy, aby v této práci našli úspěch.
  • Staňte se mistry komunikace vize a strategie, aby týmy nejen věděly, co se mění, ale proč.
  • Držte si základy ve své víře, v poslání, základních hodnotách a definici podnikové kultury.
  • Najděte sílu, abyste si připomněli, proč jste se stali lídry, a trénujte, jak reagovat na změny. Zaměstnanci hledají v manažerech silný symbol vedení, sebevědomí a odvahy vrhnout se vpřed do propasti neznáma.

  Přijetí strategických opatření pomáhá dostat se z panického stavu. Vytvořte seznam priorit v pořadí od nejstrategičtějších. Zaměřte se na realitu situace a pouze na to, na čem záleží – na vašich zaměstnancích a zákaznících. Vytvořte komunikační strategii pro každou skupinu v organizaci. Rozhodněte se, co potřebujete sdělit a jak to sdělit nejefektivněji.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com