Research: Managers are on the verge of burnout due to remote people management (1/2)

Výzkum: Manažeři jsou na pokraji vyhoření v důsledku vedení lidí na dálku (1/2)

The latest Global Leadership Forecast Survey from the DDI consulting firm addressed managers and HR professionals from around the world and found many of them face difficulties in maintaining work efficiency in a virtual environment and more often face the consequences of burnout.

The study, the largest of its kind, includes data from more than 15,000 managers and 2,102 human resources professionals representing over 1,740 organisations in more than 24 industries worldwide. The survey was conducted from February 2020 to July 2020. Its results may serve as an early warning for companies and organisations of a potential crisis at the workplace that would adversely affect their continuity.

The main findings of the survey include the following:

 • Almost 60% of leaders say they feel exhausted at the end of the working day, which is a strong indicator of burnout.
 • Approximately 44% of leaders who feel exhausted at the end of the day expect to change companies so as to advance; 26% will probably do so during this year.
 • Only 20% of managers surveyed believed that they were effective in virtual leadership.

According to DDI experts, the most surprising finding was the large percentage of leaders who actually face burnout. Such a high and immediate connection with the retention risk was not anticipated.

Commenting on the survey's findings, Janice Litvin, author of the Banish Burnout Toolkit, said the most interesting aspect for her was leaders feeling unable to face the pandemic effectively and prepare teams for the future, adding that "leaders are constantly confronted with change, especially in our high-speed, continuous world of technology. Being prepared for change is one of the basic principles of strong leadership.”

The impact of the coronavirus crisis is likely to last long after the end of the pandemic itself. There are clear signs it will lead to serious problems in retaining people, as leaders who experience burnout are almost four times more likely to leave their positions.

According to DDI, this could have a lasting impact on current and future leaders, as 86% of high-potential employees also experience burnout and are twice as likely as other colleagues to leave the company. So there are reasons for concern regarding the future of overhead lines.

Radical change forward

The key message of the survey is that managers should not focus too closely on current business challenges or short-term challenges caused by the pandemic. They need to be prepared for rapid and radical change. Companies envisage a very different business environment and will need extremely agile learning leaders, ready to acquire new skills quickly.

 

-bb-

  Výzkum: Manažeři jsou na pokraji vyhoření v důsledku vedení lidí na dálku (1/2)

  Nejnovější výzkum Global Leadership Forecast Survey realizovaný konzultační firmou DDI oslovil manažery a personalisty z celého světa a zjistil, že mnoho z nich čelí obtížím při udržení efektivity práce ve virtuálním prostředí a čelí častěji důsledkům vyhoření.

  Studie je největší svého druhu a zahrnuje údaje od více než 15 000 manažerů a 2 102 odborníků v oblasti lidských zdrojů, kteří zastupují více než 1740 organizací ve více než 24 průmyslových odvětvích po celém světě. Průzkum byl realizován od února 2020 do července 2020. Jeho výsledky by měly sloužit jako včasné varování pro společnosti a organizace před potenciální krizí na pracovišti, která by nepříznivě ovlivnila jejich kontinuitu.

  Mezi hlavní zjištění průzkumu patří:

  • téměř 60 % lídrů uvedlo, že se na konci pracovního dne cítí vyčerpáno, což je silný ukazatel syndromu vyhoření.
  • přibližně 44 % lídrů, kteří se na konci dne cítí vyčerpaní, očekává, že změní společnost, aby postoupili; 26 % tak učiní nejspíše už během tohoto roku.
  • Jen 20 % dotázaných manažerů věřilo, že jsou efektivní při virtuálním vedení.

  Podle odborníků z DDI bylo překvapivé zjištění především velké procento lídrů, kteří skutečně čelí vyhoření. Nečekali ani tak vysokou a okamžitou souvislost s retenčním rizikem.

  Janice Litvin, která je autorkou nástroje Banish Burnout Toolkit, po přečtení závěrů průzkumu prohlásila, že nejzajímavějším zjištěním pro ni samotnou je skutečnost, že lídři nemají pocit, že jsou schopni efektivně čelit pandemii a připravit své týmy na budoucnost. Svou reakci doplnila: „... lídři jsou neustále konfrontováni se změnami, zejména v našem vysokorychlostním nepřetržitém světě technologií. Být připraven na změnu je jedním ze základních principů silného vedení.“

  Dopad koronavirové krize bude pravděpodobně trvat dlouho po skončení pandemie. Existují jasné známky toho, že pandemie povede k vážným problémům s udržením lidí, protože u lídrů, kteří pociťují syndrom vyhoření, je téměř čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že opustí své pozice.

  Podle závěrů DDI by to mohlo mít trvalý dopad na současné i budoucí lídry, protože 86 % zaměstnanců s vysokým potenciálem také pociťuje syndrom vyhoření a je u nich dvakrát větší pravděpodobnost, že z firmy odejdou než u ostatních kolegů. Existují tedy důvody k obavám o budoucnost plošného vedení.

  Radikální změna vpřed

  Klíčovým poselstvím průzkumu je, že se manažeři nemohou příliš úzce soustředit na současné obchodní výzvy nebo krátkodobé výzvy způsobené pandemií. Musí být připraveni na rychlé a radikální změny. Společnosti vidí před sebou velmi odlišné obchodní prostředí a budou potřebovat extrémně agilní lídry zaměřené na učení, kteří jsou připraveni rychle se naučit nové dovednosti.

   

  -bb-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com