Necessary skills and roles for a business to manage telecommuting effectively

Dovednosti a role, které vaše firma bude potřebovat, aby efektivně zvládala práci na dálku

After several months of teleworking, you probably feel good about your employees' productivity. If you have found your company works optimally even without personal interactions, you may want to consider remote working permanently. However, problems may arise once you begin to assess the skills and roles necessary for your company to function successfully in this new regime. If you want to understand whether it is appropriate for your company to switch to a long-term form of distance work, read what will first need to be set up in the areas of HR, people management and technology.

HR skills and procedures

Ensuring employees have access to quality personnel services is key to the long-term success of telework for your company. The HR team must therefore clearly communicate expectations and protocols with employees regarding distance work. Communication should include information on when employees need to be available, as well as on safety conditions and adaptation to the remote work environment. Likewise it is important remote workers be informed of all important details, such as where they can log in and check their data, including payslips or holidays.

Personnel departments working remotely must also regularly monitor the employee experience and regularly address employees through communication channels. Ongoing feedback is the most valuable thing you can obtain from people, as you can thus identify their moods and motivations in a timely manner and take action where necessary.

The distance nature of work will certainly place higher demands on HR workers, so it is important to consider whether it might be more appropriate to outsource certain types of personnel services and allow HR professionals to devote more time to important matters.

Technology

Shifting technology priorities in equipping domestic workers requires resources. Your IT staff will need to build an internal network infrastructure, handle secure remote access, and prepare the necessary programs for installation on home computers and other devices. In addition to well-functioning and safe home workplaces, remote workers also require quality tools for communication and collaboration. In order to prevent employees becoming too detached from their co-workers and managers, it is important to invest in communication tools. 

Management skills

Leading people remotely is completely different from having your team up close and communicating with people in person. In addition, there is a great natural interplay between employees in the office environment, which positively affects their performance and creativity. But it doesn't work so well from a distance. You will need to change your approach to let employees organise their work themselves. You should encourage them to share and be transparent. There is no universal approach; success depends on using your intuition and ingenuity. Management must also assess whether all company managers can cope with a new way of leading people, or even whether they are capable of adjusting to the new conditions at all. Not every manager will be willing to adapt.

 

-bb-

  Dovednosti a role, které vaše firma bude potřebovat, aby efektivně zvládala práci na dálku

  Po několika měsících práce na dálku máte pravděpodobně dobrý pocit z produktivity vašich zaměstnanců. Pokud jste zjistili, že vaše firma funguje optimálně i bez osobních interakcí, možná budete chtít zvážit distanční formu práce natrvalo. Problémy však mohou nastat, jakmile začnete posuzovat dovednosti a role nezbytné k tomu, aby vaše společnost úspěšně fungovala i v tomto novém režimu. Chcete-li pochopit, zda je pro vaši firmu vhodné přejít dlouhodobou formu distanční práce, přečtěte si, co bude nutné nejprve nastavit v oblasti HR, vedení lidí a technologií.

  HR dovednosti a postupy

  Zajištění přístupu zaměstnanců ke kvalitním personálním službám je klíčové pro dlouhodobý úspěch práce na dálku pro vaši firmu. HR tým proto musí jasně komunikovat očekávání a protokoly se zaměstnanci ohledně distanční práce. Komunikace by měla zahrnovat informace o době, kdy musí být zaměstnanci k dispozici, ale také například o podmínkách bezpečnosti práce a uzpůsobení vzdáleného pracovního prostředí. Zároveň je důležité poskytnout distančním pracovníkům přístupy do všech důležitých, kde se mohou přihlásit a kontrolovat své údaje včetně výplatních pásek nebo dovolené.

  Personální oddělení fungující se zaměstnanci na dálku musí také pravidelně monitorovat zaměstnaneckou zkušenost a pravidelně zaměstnance oslovovat prostřednictvím komunikačních kanálů. Průběžná zpětná vazba je to nejcennější, co můžete od lidí získat, neboť můžete včasně identifikovat jejich nálady i pohnutky a zajistit opatření.

  Distanční povaha práce bude klást jistě vyšší nároky na HR pracovníky, a tak je ke zvážení, zda některé typy personálních služeb nebude vhodnější outsourcovat a umožnit personalistům věnovat více času podstatným záležitostem.

  Technologie

  Posunutí priorit v oblasti technologií na vybavení domácích pracovníků vyžaduje zdroje. Vaši IT pracovníci budou muset vybudovat interní síťovou infrastrukturu, zvládnout bezpečný vzdálený přístup a připravit potřebné programy pro instalaci do domácích počítačů a dalších zařízení. Kromě dobře fungujících a bezpečných domácích pracovišť vyžadují distanční pracovníci také kvalitní nástroje pro komunikaci a spolupráci. Abyste zabránili tomu, že se zaměstnanci lidsky vzdálí svým spolupracovníkům a manažerům, je důležité investovat do komunikačních nástrojů investovat.

  Manažerské dovednosti

  Vedení lidí na dálku je něco naprosto odlišného, než když máte svůj tým na blízku a můžete s lidmi komunikovat osobně. Mezi zaměstnanci v kancelářském prostředí navíc existuje velká přirozená souhra, což pozitivně ovlivňuje jejich výkon a kreativitu. Na dálku to ale už tak dobře nefunguje. Budete muset změnit svůj přístup. Nechte své zaměstnance, aby si svou práci organizovali sami. Podporujete je ke sdílení, buďte transparentní. Neexistuje žádný univerzální přístup. Úspěch závisí na použití vaší intuice a vynalézavosti. Vedení musí také zhodnotit, zda jsou všichni manažeři firmy schopni zvládat nový způsob vedení lidí, respektive zda jsou schopni se na nové podmínky vůbec adaptovat. Ne každý manažer bude ochoten se přizpůsobit.

   

  -bb-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum