Do your own personal SWOT analysis

Udělejte si vaši osobní SWOT analýzu

If you work in business, marketing or project planning, you have probably dealt with some SWOT analysis before. The traditional methodology requires identifying the "strengths, weaknesses, opportunities and threats" of your project or product. But have you ever considered setting up your own personal SWOT analysis?

If you want to be a good leader, you should perform a personal SWOT analysis on a regular basis. It is also a really good method when facing new challenges and opportunities, such as a career change or starting a business.

Knowing your weaknesses can be invaluable and help you prepare properly for any eventuality. At the same time, it is a good way to assess your natural strengths and appreciate the qualities you can bring to a new project or position. You may also gain better self-confidence thanks to this, as well as find it easier to realise what your strengths should be, for example, during a job interview.

Part of the SWOT analysis is also the framing of threats and opportunities. The personal threats are not necessarily competitors in the market or a change of direction of the industry; they could be, say, a lack of funds or loss of employment. Personal threats might include your own skills, which can become obsolete and you will lose personal competitiveness in the market.

Similarly, opportunities should apply to areas where you can grow personally. For example, do you have the opportunity to take a course and learn a new skill? Is there a gap in your market where you could apply your unique abilities and skills?

Some questions you can ask during a personal SWOT analysis are:

 • How can I further develop my strengths?
 • How can I improve my weaknesses or how can I proceed to overcome them?

Also, think about how you can use your strengths to take advantage of the opportunities you've seen in the analysis.

 • Can your strengths be used to address any threats?
 • And what about your weaknesses? Will they prevent you from looking for opportunities?
 • Will your weaknesses further disadvantage you with regard to the threat you face?

A personal SWOT analysis is something you do once and for all. As you learn new skills, you should perform the analysis on an ongoing basis, whether planned or ad hoc. It is also important to realise a SWOT analysis is not the end of self-assessment: it makes no sense to address opportunities and weaknesses if you don't then plan to work on them.

After compiling the SWOT analysis, you should create an action plan or timeline to record how and when you intend to address the weaknesses you have pinpointed, as well as how you plan to seize the opportunities you have identified.

Being brutally honest with yourself is difficult, but it will pay off.

 

-bb-

  Udělejte si vaši osobní SWOT analýzu

  Pokud pracujete v oblasti obchodu, marketingu nebo plánování projektů, pravděpodobně jste už někdy nějakou SWOT analýzu řešili. Tradiční metodika vyžaduje identifikaci „silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb“ vašeho projektu nebo produktu. Už jste ale někdy uvažovali o tom, že byste si zkusili sestavit svou osobní SWOT analýzu?

  Pokud chcete být dobrým lídrem, měli byste osobní SWOT analýzu provádět pravidelně. Zároveň je to skutečně dobrá metoda ve chvíli, kdy před vámi stojí nové výzvy a možnosti jako např. kariérní změna nebo zahájení podnikání.

  Znalost vašich slabých stránek může být neocenitelná a pomůže vám správně se připravit na jakoukoli eventualitu. Zároveň je to dobrý způsob, jak posoudit své přirozené silné stránky, a ocenit vlastnosti, které můžete do nového projektu nebo pozice přinést. Získáte možná díky tomu i lepší sebevědomí. Navíc si tak snáze možná uvědomíte, které vaše přednosti byste měli uvést např. v průběhu pracovního pohovoru.

  Součástí SWOT analýzy je zároveň rámování hrozeb a příležitostí. Osobní hrozba nemusí být konkurenti na trhu nebo změna směru průmyslu, ale například nedostatek financí nebo ztráta zaměstnání. Mezi osobní hrozby mohou patřit i vlastní dovednosti, které mohou zastarávat a vy tak ztratíte osobní konkurenceschopnost na trhu.

  Podobně příležitosti by se měly týkat oblastí, ve kterých můžete osobně růst. Máte například příležitost absolvovat kurz a naučit se novou dovednost? Existuje na vašem trhu mezera, ve které byste mohli uplatnit vaše jedinečné schopnosti a dovednosti?

  Některé otázky, které si můžete položit v průběhu osobní SWOT analýzy, jsou:

  • Jak mohu nadále rozvíjet své silné stránky?
  • Jak mohu zlepšit své slabiny nebo jak mohu postupovat, aby se mi podařilo je potlačit?

  Také přemýšlejte o tom, jak můžete využít své silné stránky, abyste využili příležitosti, které jste v analýze zaznamenali.

  • Mohou být vaše silné stránky použity k řešení jakýchkoli hrozeb?
  • A co vaše slabiny? Budou vám bránit v hledání příležitostí?
  • Budou vás vaše slabiny dále znevýhodňovat, pokud vezmete v potaz vaše ohrožení?

  Osobní SWOT analýza není dokumentem, který uděláte jednou a naposledy. Když se učíte nové dovednosti, měli byste analýzu provádět průběžně, ať už plánovaně nebo ad hoc. Je také důležité si uvědomit, že SWOT analýza není konec vašeho sebehodnocení. Nemáte smysl řešit příležitosti a slabiny, pokud na nich neplánujete pracovat.

  Po sestavení SWOT analýzy byste měli vytvořit akční plán nebo časovou osu, kde zaznamenáte, jak a kdy máte v úmyslu čelit slabým stránkám, které jste stanovili, a také jak plánujete vytěžit příležitosti, které jste identifikovali.

  Být brutálně upřímný k sobě samým je obtížné, ale vyplatí se to.

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com