Different ways of solving problems influence team cohesion

Různé způsoby řešení problémů ovlivňují týmovou soudržnost

People react differently to changes and problems that commonly need to be dealt with in teams. At a time when many people work from home, some managers forget that leadership requires a different approach. Team members' responses to change and problem solving can be much more difficult to monitor and evaluate when working remotely. So be careful.

Adapter or innovator?

Forty years of research by Kirton’s Adaption-innovation Inventory (KAI) shows personality type influences one's approach to problem solving. People are either more adaptive and solve problems by fine-tuning the current solution rather than presenting new ideas, or they are more innovative and offer numerous ideas on how to do things differently.

Adapters focus on detail, preferring to work in well-established structures, while innovators are busy with more diffuse thinking and different perspectives. At the same time, they take less account of group compliance or rules. The KAI scale can measure how adaptive or innovative you are.

Since problem-solving style is personality-related, it's also about how you act as a leader. Neither style is better for leadership; teams usually have both adaptive and innovative members, and the average team score can be used to determine how the team prefers problem solving.

When it comes to adapting and leading in a new hybrid workplace, many leader-innovators believe the new normal is so different that minor adjustments to old ways of doing things really don't help and, on the contrary, may even create tension in the team and disrupt cohesion. More adaptive team members could respond by not always taking leaders seriously or ignoring their ideas as impracticable.

On the other hand, a more adaptive leader respects already established rules and standard operating procedures. Their pitfalls are sometimes too much clinging to outdated standards that can hamper any progress. For more innovative team members, such adaptive leaders might seem boring, narrow-minded and overly cautious. Innovators may therefore try to find ways to circumvent them and identify which rules have a greater impact if they are broken.

Building respect

Are you more of an innovator or an adapter? Agree with others on cooperation procedures. The key is to understand your own style and the styles of others, and respect the differences.

A leader who can adapt accordingly and encourage a team to share when more adaptive or innovative behaviour is needed to solve problems will be successful in improving team cohesion. And this is absolutely crucial in an age of hybrid workplaces.

-bb-

  Různé způsoby řešení problémů ovlivňují týmovou soudržnost

  Lidé reagují odlišně na změny a problémy, které je nutné běžně v týmech řešit. V době, kdy mnoho lidí pracuje z domova, řada manažerů zapomíná, že i způsob jejich vedení vyžaduje odlišné jednání. To, jak členové týmu reagují na změnu a týmové řešení problémů, může být při práci na dálku mnohem těžší sledovat a vyhodnotit. Dejte si pozor.

  Adaptor nebo inovátor?

  Čtyřicet let výzkumu Kirton’s Adaption-innovation Inventory (KAI) ukazuje osobnostní typ ovlivňuje přístup k řešení problémů. Lidé jsou buď adaptivnější a řeší problémy vyladěním současného řešení, namísto aby předkládali nové náměty, nebo jsou inovativnější – vymýšlejí spoustu nápadů, jak dělat věci jinak.

  Adaptéři se zaměřují na detail, upřednostňují práci v dobře zavedených strukturách, zatímco inovátoři jsou zaneprázdněni více rozptýleným myšlením a různými pohledy. Zároveň berou menší ohled na skupinovou shodu nebo pravidla. Stupnice KAI dokáže měřit, jak adaptivní nebo inovativní jste.  

  Jelikož styl řešení problémů souvisí s osobností, souvisí také s tím, jak se chováte jako lídr. Ani jeden ze stylů není lepší ve vedení. Samotné týmy mají obvykle adaptivní i inovativní členy a průměrné skóre týmu může být použito k určení toho, jak tým preferuje řešení problémů.

  Pokud jde o přizpůsobení se a vedení na novém hybridním pracovišti, řada lídrů-inovátorů věří, že nový normál je tak odlišný, že způsoby, jak dělat staré věci jen trochu jinak nepomohou. Mohou tím však v týmu působit napětí a narušit soudržnost. Adaptivnější členové týmu mohou reagovat tím, že lídry nebudou brát vždy vážně nebo ignorují jejich myšlenky jako neproveditelné.

  Na druhou stranu adaptivnější lídr respektuje již nastavená pravidla a standardní provozní postupy. Jejich úskalím je někdy až přílišné lpění na zastaralých normách, které mohou brzdit jakýkoliv pokrok. Pro inovativnější členy týmu se tito adaptivní lídři mohou zdát nudní, úzkoprsí a přehnaně opatrní. Inovátoři se proto mohou pokoušet najít způsoby, jak je obejít, a rozpoznat, která pravidla mají větší dopad, pokud budou porušena.

  Budování respektu

  Jste spíše inovátor, nebo adaptor? Dohodněte s ostatními na postupech spolupráce. Klíčem je pochopení vašeho vlastního stylu a stylů ostatních a respektování těchto rozdílů.

  Vedoucí, který se může odpovídajícím způsobem přizpůsobit a povzbudit tým ke sdílení, když je k řešení problémů zapotřebí adaptivnější nebo inovativnější chování, bude úspěšný ve zlepšování soudržnosti týmu. A to je naprosto klíčové v době hybridních pracovišť.

   

  -bb-

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues