Why is your strategy not working?

Proč vaše strategie nefunguje?

Almost every organisation faces enormous strategic challenges, often with the need to transform its goals, identity, strategy, business model or structure. But most of these efforts are failing. Why?

The Covid-19 pandemic is undoubtedly the biggest challenge many companies have ever had to face. Business leaders will need to redefine their strategy and values ​​in the context of the "new normal" we are entering, and require their organisation fundamentally to transform its management systems and, more importantly, to do so quickly.

For companies to survive this pandemic, leaders must confront the reality of their competitive environment and the hidden barriers that make their strategy ineffective. What exactly are these?

Hidden barrier No. 1: Unclear values ​​and conflicting priorities

The basic problem is often not a certain strategy, but rather the process by which it was created or, paradoxically, the absence of such a process. The mistake is often that the strategy is drawn up by management and involvement of the whole team is lacking. The strategy is not clear to anyone and its deployment is problematic. There is a conflict over resources or values, and everyone fights for their own priorities. People feel overwhelmed because everything is suddenly marked as a priority.

Hidden barrier No. 2: Inefficient senior team

This inefficiency is often reflected in the senior team not speaking in a common voice about strategy and values. The result for the entire organisation is declining trust, low commitment to strategic decisions, and a different and sometimes conflicting understanding of what strategy entails. The senior team then spends most of its time in meetings sharing information and short-term operational updates rather than confronting and solving complex strategic and organisational problems. Real decisions are made outside the room.

Hidden Barrier No. 3: Ineffective Leadership Styles

When it comes to individual leadership, there are two ineffective styles: a top-down approach that does not sufficiently involve team members, and a laissez-faire, non-confrontational style. In both cases, the leader is averse to conflict and has difficulty initiating a constructive debate. As a result, they have no idea what team members really think, tend to get lost in operational details, and are not "visible" to others. They spend relatively little time communicating about overall strategy or direction.

Hidden barrier No. 4: Poor coordination

Coordination of the strategy across functions, business units or geographical regions is crucial for effective implementation. Inefficient senior teams whose members defend their "dominion" cannot agree on how to reorganise and reshape the culture to overcome naturally occurring barriers to coordination and cooperation. If there is friction, the interim structure for integrating value-creating activities either does not exist or is flawed, and the lack of collective and open discussions prevents the organisation from identifying and correcting deficiencies.

It is very difficult for such an organisation to carry out inter-functional, business or geographical initiatives, often despite good personal relationships. The roles, responsibilities and decision-making rights of functions, business units or regions are unclear.

Hidden barrier No. 5: Insufficient vertical communication

If essential information about the strategic direction and values ​​of the organisation does not lead from management to lower levels, and conversely necessary information about obstacles to these ends ​​is not shared from the lower levels up, there is a problem. You should be especially alert if you see your company's management rarely, if ever, asks for lower levels of cooperation in finding problems that hinder the company's efficiency or how to deal with these problems. Or there is a lack of a dedicated space in which managers and other employees can communicate with management openly and without risk .

 

Inability to face these hidden barriers and promote an open discussion about them between top management and lower levels makes it impossible to transform hidden barriers into strengths that your organisation needs to survive not only this coronavirus crisis. Change it.

 

-bb-

  Proč vaše strategie nefunguje?

  Téměř každá organizace se potýká s obrovskými strategickými výzvami, často s potřebou transformovat své cíle, identitu, strategii, obchodní model nebo strukturu. Většina těchto snah ale selhává. Proč?

  Pandemie Covid-19 nepochybně představuje pro mnoho firem historicky největší výzvu, jíž musí čelit. Lídři firem budou muset znovu definovat svou strategii a hodnoty v kontextu „nového normálu“, do kterého vstupujeme, a vyžadovat, aby organizace zásadně transformovala své systémy vedení a hlavně rychle.

  Aby firmy tuto pandemii přežily, musí lídři konfrontovat realitu svého konkurenčního prostředí a skryté bariéry, díky nimž je jejich strategie neúčinná. Které to jsou?

  Skrytá bariéra č. 1: Nejasné hodnoty a protichůdné priority

  Základním problémem často není určitá strategie, ale spíše proces, kterým vznikla, nebo paradoxně absence takového procesu. Na vině často bývá fakt, že strategii sestavuje vedení a chybí zapojení celého týmu. Nikomu pak není jasná a její nasazení je problematické. Dochází ke konfliktu ohledně zdrojů nebo hodnot a každý bojuje za vlastní priority. Lidé se cítí přetíženi, protože všechno je najednou označeno za prioritu.

  Skrytá bariéra č. 2: Neefektivní seniorní tým

  Tato neefektivita se často projevuje tím, že seniorní tým nemluví společným hlasem o strategii a hodnotách. Důsledkem pro celou organizaci je klesající důvěra, nízký závazek ke strategickým rozhodnutím a odlišné a někdy protichůdné chápání toho, co strategie vůbec obnáší. Seniorní tým pak většinu času na schůzkách tráví spíše sdílením informací a krátkodobých provozních aktualizací, než konfrontováním a řešením složitých strategických a organizačních problémů. Skutečná rozhodnutí se dělají mimo místnost.

  Skrytá bariéra č. 3: Neúčinné styly vedení

  Pokud jde o individuální vedení, existují dva neúčinné styly: přístup shora dolů, který dostatečně nezahrnuje členy týmu, a laissez-faire, nekonfrontační styl. V obou případech má lídr averzi ke konfliktu a činí mu obtíže zahájit konstruktivní debatu. V důsledku toho nemá přehled o tom, co si členové týmu opravdu myslí, má tendenci se ztratit v provozních podrobnostech a pro ostatní není „viditelný“. Tráví relativně málo času komunikací o celkové strategii nebo směřování.

  Skrytá bariéra č. 4: Špatná koordinace

  Koordinace strategie napříč funkcemi, obchodními jednotky nebo geografickými regiony je rozhodující pro efektivní realizaci strategie. Neefektivní týmy seniorů, jejichž členové hájí své „panství“, se nemohou dohodnout na tom, jak reorganizovat a přetvořit kulturu, aby překonali přirozeně se vyskytující překážky koordinace a spolupráce. Pokud existuje tření, pak mezitýmová struktura pro integraci činností vytvářejících hodnoty buď neexistuje, nebo je chybná a nedostatek kolektivních a otevřených diskuzí brání organizaci v identifikaci a nápravy nedostatků.

  Pro takovou organizaci je velmi obtížné provádět mezifunkční, obchodní nebo geografické iniciativy, často i přes dobré osobní vztahy. Role, odpovědnosti a rozhodovací práva funkcí, obchodních jednotek nebo regionů jsou nejasné.

  Skrytá bariéra č. 5: Nedostatečná vertikální komunikace

  Pokud nezbytné informace o strategickém směřování a hodnotách organizace nevedou z vedení do nižších úrovní, a naopak potřebné informace o bariérách tohoto směřování a hodnot nejsou sdíleny z nižších úrovní nahoru znamená to problémy. Měli byste zbystřit zvláště, pokud vidíte, že vaše vedení firmy zřídka, pokud vůbec, žádá nižší úrovně o součinnost při hledání problémů, které brání efektivitě společnosti nebo jak tyto problémy zlepšit. Nebo chybí vyhraněný prostor, ve kterém mohou manažeři a ostatní zaměstnanci otevřeně a bez rizika komunikovat s vedením.

   

  Neschopnost čelit těmto skrytým bariérám a podporovat otevřenou diskuzi o nich mezi top managementem a nižšími úrovněmi znemožňuje transformovat skryté bariéry na silné stránky, které vaše organizace potřebuje k přežití nejen této koronavirové krize. Změňte to.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review