Be careful when creating a "post-pandemic" strategy

Při vytváření „post-pandemické“ strategie buďte opatrní

Let's take fictional Company A as an example. When a pandemic occurred, fear spread to the highest echelons. For years, management had been repurchasing shares to improve financial performance and guarantee bold bonuses. This reduced its financial freedom, which led the CEO and CFO to continue to reduce costs substantially, including the cancellation of all training and development activities. They also used the turbulent economic environment as an excuse to lay off, without any explanation, a number of employees whom they did not like. In the light of these events, an atmosphere of destruction prevailed ...

Management at fictional Company B reacted quite differently. They had admitted mistakes and learned from the previous recession, creating strong financial reserves that enabled them to maintain staffing levels. They eliminated overtime and used government support programmes; they froze wages and reduced their own remuneration. They knew the recession offered exceptional opportunities to extract the quality talent they longed for, so they kept their eyes open. Although it would have been easy to shorten the training, top management decided to keep its key elements so as better to prepare its workforce for the future ...

Which company will recover better from a sudden crisis? What variables do managers need to keep in mind when navigating their teams across crises? What should they pay attention to? Here are some suggestions on how to deal with a crisis situation.

Create scenarios

With so many unknowns, it is necessary to prepare more scenarios. You should outline at least three variations, from best to worst. Assessing the impact of these on the company and its competitors will help identify weaknesses and areas that require immediate action, as well as aid communication arrangements within the company.

Consider sales and acquisitions

Selling a less key business or division can help a company focus on what it does best. So can acquisitions. An intelligent company will have a free form of cash and liquid resources in the system. An economic downturn then represents an excellent opportunity to strengthen the company's own position. Conversely, waiting can jeopardise its ability to capitalise on opportunities when an inevitable break occurs.

Emphasise meaning and culture

In difficult times, top management must give employees a sense of purpose. Remind them of the bigger picture in terms of the company's aims. Managers' actions should show they care about the company. 

Involve employees in the company's turnover plan

An excellent way to deal with the work ethic is to involve employees in activities that will help put the company on a good path. Top management should encourage staff at all levels to provide ideas that could lead to corporate money savings or better preparation for the future. In addition, if significant reductions in working hours are unavoidable, allow executives at different levels of the organisation to take the lead in designing the best way to achieve this. Involve them in developing plans to move people to where they are most needed.

Be careful with firing

Even in the case of a substantial decline, it is unwise to rush into firing people. If at all possible, it is much better to follow more sophisticated methods, like Company B above. If a reduction in staff is inevitable, it should always be done in a dignified manner.

 

-bb-

  Při vytváření „post-pandemické“ strategie buďte opatrní

  Vezměte si za příklad fiktivní společnost A. Když k pandemii došlo, pronikl strach až do nejvyšších vrstev. Po celá léta vedení odkupovalo akcie, aby zlepšilo finanční ukazatele a zaručilo tučné bonusy. Tím se snížila jeho finanční volnost, což vedlo generálního a finančního ředitele k tomu, aby pokračovali v zásadním snižování nákladů, včetně zrušení veškerých vzdělávacích a rozvojových aktivit. Turbulentní ekonomické prostředí navíc použili jako výmluvu k propuštění řady zaměstnanců, kteří se jim nelíbily, bez jakéhokoli vysvětlení. Ve světle těchto akcí převládla atmosféra zkázy...

  Oproti tomu ve smyšlené společnosti B. reagovalo vedení odlišně. Přiznali a poučili se z poslední recese, vytvořili silné finanční rezervy, které jim umožnily nikoho nepropustit. Místo toho eliminovali přesčasové hodiny a využívali vládní podpůrné programy. Zmrazili růst mezd a snížili svou vlastní odměnu. Věděli, že recese nabízejí výjimečné příležitosti k vytěžení kvalitních talentů, které si hýčkali, a proto měli oči otevřené. Ačkoli by bylo snadné zkrátit školení, vrcholový management se rozhodl ponechat jeho klíčové prvky, aby lépe připravil svou pracovní sílu na budoucnost...

  Která společnost se zotaví z náhlé krize lépe? Jaké proměnné musí vedoucí pracovníci mít na paměti, když své týmy navigují napříč krizí? Čemu by měli věnovat pozornost? Zde je pár doporučení, jak krizovou situaci ustát.

  Vytvářejte scénáře

  S tolika neznámými je nutné připravit více scénářů. Měli byste načrtnout alespoň tři varianty, od nejlepší po nejhorší. Posouzení dopadů těchto scénářů na společnost a její konkurenty pomůže identifikovat slabá místa a oblasti, které vyžadují okamžitou akci. Navíc to pomůže s komunikací opatření dovnitř firmy.

  Zvažte prodej a akvizici

  Prodej méně klíčového podniku nebo divize může firmě pomoci soustředit se na to, co umí nejlépe. Posloužit může také akvizice. Inteligentní společnost tak bude mít v systému uvolněnou formu hotovosti a likvidních zdrojů. Ekonomický pokles pro ni pak představuje vynikající příležitost k posílení vlastní pozice. Naopak vyčkávání může ohrozit schopnost firmy vydělávat na příležitostech, když dojde k nevyhnutelnému zlomu.

  Zdůrazněte význam a kulturu

  V těžkých časech musí vrcholový management dát zaměstnancům smysl. Připomeňte jim větší obraz, čeho se společnost snaží dosáhnout. Svými činy by vedoucí pracovníci měli prokázat, že jim na firmě záleží.

  Zapojte zaměstnance do plánu obratu firmy

  Vynikajícím způsobem, jak se vypořádat s pracovní morálkou, je zapojit zaměstnance do aktivit, které pomohou firmu obrátit na dobrou cestu. Vrcholový management by měl povzbuzovat lidi na všech úrovních, aby poskytovali nápady, které by mohly vést k úsporám firemních peněz nebo k jejich lepší přípravě na budoucnost. Kromě toho, pokud je nevyhnutelné výrazné zkrácení pracovní doby, nechte vedoucí pracovníky v různých vrstvách organizace převzít vedoucí roli při navrhování nejlepšího způsobu, jak toho dosáhnout. Zapojte je do rozvoje plánů, jak přesunout lidi tam, kde jsou nejvíce potřební.

  Při propouštění buďte opatrní

  I při velkých poklesech není moudré spěchat s propouštěním lidí. Je-li to vůbec možné, je mnohem lepší řídit se důmyslnějšími způsoby stejně jako výše uvedená společnost B. Pokud je nevyhnutelné snížení počtu zaměstnanců, mělo by se to vždy dělat důstojným způsobem.

   

  -bb-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge