Manager in the role of coach

Manažer v roli kouče

A manager is responsible for motivating the team to reach its highest potential. When you think about it, the role of a coach can be defined in exactly the same way. As a manager, it is important to be a coach at the same time so that you better understand the unique values of each employee.

Based on this knowledge, managers can move employees to positions where they will be most effective and engaged. The following suggestions are based on the book "Coaching for Performance" by manager development expert Sir John Whitmore.

Why is the coach's perspective important?

When you ask managers to act as coaches, you initiate cultural transformation throughout the organisation.

 • The new alignment of employees and managers leads to a corporate culture of positive cooperation. Employees' confidence in management increases because they know their superiors perceive them in terms of their skills and potential.
 • The higher level of involvement of employees means they bring their expertise and qualities to projects without having to be encouraged to do so.

Better company performance

Coaches help workers identify their strongest skill areas. Research by the Gallup Institute even states that employees who know and use their strengths have increased their sales by an average of 10 to 19%, while their companies record 14 to 29% higher profits.

It doesn't take long to learn coaching skills

Managers can improve their coaching skills in a short time, but they must want to invest in their own training.

Coaching is different from counselling

When leadership experts ask managers about their coaching skills, many say they already know how to be good coaches. However, when these managers have to prove their coaching skills, the vast majority offer advice or solutions. But this is not a coaching approach.

Clear expectations and goals are key

According to Gallup research, only 26% of employees say the feedback they receive helps them do a better job. However, managers in the role of coaches communicate clear expectations to their employees. This puts goals into a context that optimises individuals' strengths and improves teamwork.

Good coaching is interactive. Managers as coaches spend time listening but also focus on responding to the feedback they receive. If you take action based on feedback, you build trust and commitment.

 

-bb-

  Manažer v roli kouče

  Manažer je zodpovědný za motivaci svého týmu k dosažení nejvyššího potenciálu. Když se nad tím zamyslíte, role kouče může být definována přesně stejným způsobem. V roli manažera je důležité být zároveň koučem, abyste lépe porozuměli jedinečným hodnotám každého pracovníka.

  Na základě těchto znalostí mohou manažeři přesouvat zaměstnance na pozice, kde mohou být nejefektivnější a angažovaní. Následující podněty vycházejí z knihy „Coaching for Performance“ od experta na rozvoj manažerů, Sira Johna Whitmora.

  Proč je perspektiva kouče důležitá?

  Když požádáte manažery, aby jednali jako trenéři, iniciujete kulturní transformaci v celé organizaci:

  • Nové sladění pracovníků a manažerů vede k podnikové kultuře pozitivní spolupráce. Zvyšuje se důvěra zaměstnanců v management, protože vědí, že nadřízení je vnímá z hlediska jejich dovedností a potenciálu.
  • Vyšší úroveň zapojení zaměstnanců, kteří sami přináší své odborné znalosti a kvality do projektů, aniž by k tomu museli být vyzýváni.

  Lepší výkon společnosti

  Trenéři pomáhají pracovníkům identifikovat jejich nejsilnější oblasti dovedností. Institut Gallup ve svém výzkumu dokonce uvádí, že pracovníci, kteří znají a využívají své silné stránky, v průměru zvýšili své tržby o 10 až 19 %, zatímco jejich společnosti zaznamenají o 14 až 29 % vyšší zisky.

  Naučit se koučovací dovednosti netrvá dlouho

  Manažeři mohou zlepšit své koučovací dovednosti za krátkou dobu, ale musí chtít investovat do vlastního vzdělávání.

  Koučování se liší od poradenství

  Když se odborníci na rozvoj vedení ptají manažerů na jejich koučovací dovednosti, mnozí uvádí, že už dříve věděli, jak být dobrými kouči. Když však tito manažeři mají prokázat své koučovací schopnosti, drtivá většina nabízí rady nebo řešení. To ale není koučovací přístup.

  Jasná očekávání a cíle jsou klíčové

  Podle výzkumu organizace Gallup pouze 26 % zaměstnanců uvádí, že zpětná vazba, kterou dostanou, jim pomáhá dělat lepší práci. Manažeři v roli koučů nicméně svým zaměstnancům sdělují jasná očekávání. Tyto cíle staví do kontextu, který optimalizuje silné stránky jednotlivců a zlepšuje týmovou práci.

  Dobré koučování je interaktivní. Manažeři jako kouči tráví čas nasloucháním, ale také se zaměřují na reakci na zpětnou vazbu, kterou dostanou. Když podniknete kroky na základě zpětné vazby, budujete důvěru a angažovanost.

   

  -bb-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele