Hierarchical structure: A brake or a boost?

Hierarchická struktura: Brzdí nebo pomáhá byznysu?

Hierarchy is often seen as being an obstacle to innovation and therefore something that makes it difficult for a company to grow. On the other hand, it can be risky to remove hierarchy completely. A balance has to be achieved. A feeling of egalitarianism and the old frustration with rigid, bureaucratic structures were the reasons why a few companies became “boss-less“.

In these companies, there is no one who can veto your great ideas out of hand. Also, while there are no micromanagement distractions, there is no authority that can force anyone to accept responsibility. This can be a problem. For example, Wikipedia and Linux, whose communities are supposedly without hierarchy, in fact rely on a strong informal hierarchy, knowledge.insead.edu claims.

Why multi-layered hierarchy exists

The role of bosses and managers is a critical. They motivate and coordinate all the contributors that are working as their subordinates. They also resolve disputes when necessary. If we want to remove the hierarchy that is necessary for the production of complex products, there will be a strong need for dispute resolution through consensus. Peers will have to be able to agree amongst themselves.

The importance of having a boss

Bosses are important. That is why many start-ups, as they grow, eventually become hierarchical organizations. They are no longer a team of equals. When there are no instructions from above, no tasks assigned, workers may choose to only work on the most visible projects – and not those that are the most critical. Everyone simply follows his bliss and tries to get great reviews.

Balance is key

Perhaps the best approach is to tear down the hierarchical structure in certain departments. Overall, a hierarchy is necessary, but there can be fewer bosses. Manufacturing workers could be unmotivated when left without a manager; however, for R&I department freedom could be a source of major innovations.

What do you think about hierarchy in companies or its lack?

-jk-

  Hierarchická struktura: Brzdí nebo pomáhá byznysu?

  Hierarchie je často vnímána jako překážka pro inovace a tedy i jako překážka pro růst firmy. Na druhou stranu, úplné odstranění hierarchie může být riskantní. Nejlepší je najít správnou rovnováhu. Na počátku firem, které se zbavily svých šéfů, byla prastará frustrace z rigidnosti a byrokratičnosti hierarchických struktur. Pocit potřeby větší rovnosti také sehrál svou roli.

  Ve společnostech, které se oprostily od svých šéfů, není nikdo, kdo by vetoval vaše skvělé nové nápady, aniž by se nad nimi zamyslel, nikdo kdo by vás otravoval mikromanagementem... ale zároveň tam ani není žádná autorita, která by kohokoliv přinutila přijmout zodpovědnost. A to může být velký problém. Například komunity kolem Wikipedie a Linuxu se sice oficiálně na žádnou hierarchii nespoléhají, ale ve skutečnosti se stejně opírají o silnou hierarchii neformální, píše web obchodní školy INSEAD knowledge.insead.edu.

  Důvod pro vícestupňovou hierarchii

  Role šéfů a manažerů je velice důležitá. Motivují a koordinují všechny své podřízené. A také řeší spory mezi nimi, když nějaké nastanou. V případě, že odstraníme tuto hierarchii, která je potřebná pro produkci komplexních produktů, bude zde silná potřeba pro řešení sporů konsensuálně. Spolupracovníci musí být schopni dohodnout se.

  Šéfové jsou důležití...

  ... a proto mnoho start-upů s tím, jak postupně rostou, postupně převezme hierarchickou organizační strukturu. Přestanou být týmem, kde jsou si všichni rovni. Když totiž chybí instrukce od nadřízeného, když není žádný úkol přidělen, potom se může každý pracovník rozhodnout, že bude pracovat jen na těch nejviditelnějších projektech – a ne na těch nejdůležitějších. Každý bude dělat to, co je pro něj nejvýhodnější. Bude se zapojovat do toho, díky čemu si udělá dobré jméno.

  Rovnováha je klíčová

  Pravděpodobně nejlepší přístup je zrušení hierarchie tam, kde to možné je. To znamená pouze v určitých odděleních. Z pohledu firmy jako celku je sice hierarchie potřeba, většinou ale stačí menší počet šéfů. Pracovníci ve výrobě by mohli být bez dohledu manažera slabě motivovaní, ale například pro oddělení výzkumu a vývoje může být větší svoboda zdrojem zásadních inovací.

  Jaký je váš názor na hierachii ve firmách, případně její absenci?

  -jk-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD