Exercise: Reveal the true values of yourself and your company

Cvičení: Odhalte skutečné hodnoty vás a vaší společnosti

The pandemic has given us a new picture of who we are, what we stand for and what we are capable of. It is this new true reflection that should be the basis of our forward-looking goals.

One cannot talk about values ​​until one has passed the real test of allowing those values to override any temptation to behave in a way that is inconsistent with them. Many organisations and individuals try to declare values ​​without actually proving they really do live by them.

This exercise is about self-knowledge. The actual values ​​come to life only when they are tested, and we can probably agree that COVID-19 represents such a test by offering us an opportunity to rediscover ourselves or our company.

Five steps to discovering real purpose and values

Step 1: Document the story
Keep a diary of the last few months. List all the important moments you have experienced, both large and small. Don't forget about your depressing moments. What did you do at such times? Who was around you? How did you relate to those people?

Step 2: Colour the actions
After documenting your experience during the pandemic, go back to the list and determine what values ​​influenced your decisions, behaviours and actions. Use an easy way to start deciphering your story with COVID-19:
• Mark in red all the moments you took from others.
• Mark in blue all the moments you gave to others.
• What does the story look like now: is it mostly red or blue?

Step 3: Catalogue your actions
Make a list of your values ​​or the values ​​of your organisation and rate them -5 to 5 (-5 = worst, 5 = best). For example, if your organisation has responded safely and successfully to restrictions by moving employees to remote work, this may count as "resilience" and should be marked +5. If an action is the opposite of your value, mark it as negative.
For example:
• courage 5
• creativity 3
• empathy 2
• resistance 2
• self-sufficiency 4
Add up the points. How do you like the picture? What does it tell you about you or your organisation? How do you like what you see through reflected values?

Step 4: Analyse the entire image
At this stage, look at your successes (plusses) and failures (minuses) and think about the root causes.
• Why did you behave in a certain way at those moments?
• What gave you strength during “plus” moments?
• Why did you fail during “minus” moments?
Don't just focus on negative moments. There is a lot to learn from the positive moments. In fact, the plus moments with the highest points probably reflect more what you really are than the minus moments.

Step 5: Confirm your plan
One of the conclusions from step 4 may be that some of your set values ​​do not genuinely reflect who you are: faced with a challenge, you have failed the test of real life. However, through your newly documented story during a pandemic, you can create a realistic set of values which ​​will most likely be a true reflection of yourself or your business.


-bb-

  Cvičení: Odhalte skutečné hodnoty vás a vaší společnosti

  Pandemie nám poskytla nový obraz toho, kdo jsme, za čím stojíme a čeho jsme schopni. Právě tato nová opravdová reflexe by měla být základem našeho cíle směřujícího vpřed.

  Člověk nemůže mluvit o hodnotách, dokud ve skutečnosti neprošel skutečným testem a nenechal hodnotu zvítězit nad pokušením chovat se způsobem, který s ní není v souladu. Mnoho organizací a jednotlivců se snaží deklarovat hodnoty, aniž by skutečně prokázali, že podle nich skutečně žijí.

  Toto cvičení je o sebepoznání. Skutečné hodnoty ožívají pouze při zkoušce a určitě se shodneme, že COVID-19 je formou testu. Představuje nám příležitost znovuobjevit sami sebe, respektive vlastní firmu.

  Pět kroků k objevení skutečného účelu a hodnot

  Krok 1: Dokumentujte příběh

  Sepište si „deník“ posledních několika měsíců. Uveďte všechny důležité okamžiky, které jste zažili – malé i velké. Nezapomeňte i na své depresivní okamžiky. Co jste dělali během těchto chvil? Kdo byl kolem vás? Jak jste měli vztah k těm lidem?

  Krok 2: Vybarvěte akce

  Poté, co zdokumentujete své zkušenosti během pandemie, vraťte se zpět na seznam a určete, jaké hodnoty ovlivnily vaše rozhodnutí, chování a akce. Použijte jednoduchý způsob, jak začít dešifrovat svůj příběh s COVID-19:

  • Označte červeně všechny okamžiky, ve kterých jste si brali od ostatních.
  • Označte modře všechny okamžiky, ve kterých jste dávali ostatním.
  • Jak vypadá příběh teď – je většinou červený nebo modrý?

  Krok 3: Katalogizujte akce

  Vytvořte seznam svých hodnot nebo hodnot vaší organizace a ohodnoťte je -5 až 5 (-5 = nejhorší, 5 = nejlepší). Třeba pokud vaše organizace bezpečně a úspěšně reagovala na omezení přechodem zaměstnanců na vzdálenou práci, může se to počítat jako „odolnost“ a měla by být označena +5. Pokud určitá akce představuje opak vaší hodnoty, označte ji záporně.

  Například:

  • Odvaha 5
  • Tvořivost 3
  • Empatie 2
  • Odolnost 2
  • Soběstačnost 4

  Body sečtěte. Jak se vám obrázek líbí? Co vám říká o vás nebo o vaší organizaci? Jak se vám líbí to, co vidíte prostřednictvím odražených hodnot?

  Krok 4: Analyzujte celý obrázek

  V tomto kroku se podívejte na své úspěchy (plusy) a neúspěchy (minusy) a zamyslete se nad hlavními příčinami.

  • Proč jste se v těch chvílích chovali určitým způsobem?
  • Co vám dalo sílu v „plusových“ okamžicích?
  • Proč se vám nepodařilo v „mínusových“ okamžicích?

  Nesoustřeďte se jen na mínusové momenty. Z plusových okamžiků se toho lze hodně naučit. Ve skutečnosti plusové momenty s nejvyššími přidělenými body pravděpodobně více odrážejí to, kým skutečně jste než mínusové momenty.

  Krok 5: Potvrďte svůj plán

  Jedním ze závěrů z kroku 4 může být, že některé z vašich stanovených hodnot neodrážejí ve skutečnosti to, kým jste. Tváří v tvář výzvě jste neobstáli ve zkoušce skutečného života. Prostřednictvím vašeho nově zdokumentovaného příběhu během pandemie můžete nicméně vytvořit realistickou sadu vašich hodnot. Dané hodnoty budou s největší pravděpodobností skutečným odrazem vás samotných nebo vaší firmy.

   

   

  -bb-

  Zdroj: MyCustomer - britský portál věnovaný marketingu a zákaznickému servisu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje MyCustomer