10 European personalities it makes sense to follow (2/2)

10 evropských osobností, které má smysl sledovat (2/2)

Keep track of how the world of business and technology will evolve in the coming years. Here is a list of several influential foreign experts and entrepreneurs from all over Europe that it makes sense to follow.

Radoslav Stompf, CEO, FUERGY

Radoslav Stompf is a co-founder of the Slovak renewable energy startup FUERGY, whose goal is to optimise energy consumption and maximise the efficiency of renewable sources. It encourages customers to sell their excess energy to members of their own community at a cheaper price instead of back to the grid. FUERGY is the second company co-founded by Stompf and seeks to use its 20 years of optimisation experience in the European energy industry to shape the future of the global energy market.

Roland Polzin, CMO, Wing

Roland Polzin is the co-founder and chief marketing officer of Wing, which claims to do literally "anything" for its customers. It will take care of shopping, pet services, courier assistance, research, food delivery and more. It uses artificial intelligence to personalise the service. Previously, Polzin was a member of the German Armed Forces, where he served as an officer and chief of public relations. He has also worked for the German government and the UN. In addition to his professional duties, he is also a recent MBA graduate in corporate strategy and digital transformation.

Chantelle Bell, Co-Founder, Syrona Women

After graduating with a master’s degree in Bioscience Enterprise from the University of Cambridge, Chantelle Bell began her healthcare career as a consultant for such companies as Philips and Procter & Gamble. During her studies, she teamed up with her future business partner Anya Roy to develop a facility for home cervical cancer testing. In 2018 the couple went on to establish Syrona Women, providing a digital medical assistant for women's health care. The company provides monitoring and screening, online counselling and education on a variety of medical issues, including endometriosis, infertility, sexual abuse and more.

Moodi Mahmoudi, CEO, NEXT

Moodi Mahmoudi is the CEO and founder of the Amsterdam platform NEXT, a business design platform that provides its customers with a digitally controlled process that helps launch new products. The platform works with companies such as Deloitte, Takeda Pharmaceuticals and Otis Elevators. Prior to founding NEXT, Mahmoudi was vice president of SAP Optimal Solutions and founded KBMS, a provider of enterprise software solutions.

Linda Vermaat, Director, Innofest Nederland

Linda Vermaat is director of Innofest Nederland and offers startups the opportunity to showcase their businesses at festivals, the perfect environment for testing innovation. Her organisation strives to help innovative entrepreneurs who want to contribute to a better world. Together with her husband, Vermaat also works as a filmmaker at TwentieFour, a creative studio that supports entrepreneurs who are building their business while addressing global issues such as plastic pollution, poverty and inequality. She is a new recruit to the scouts and often moderates events focused on the impacts of business.

 

-bb-

  10 evropských osobností, které má smysl sledovat (2/2)

  Mějte přehled o tom, jak se bude svět podnikání a technologií vyvíjet v následujících letech. Připravili jsme pro vás seznam několika vlivných zahraničních odborníků a podnikatelů z celé Evropy, které má smysl sledovat.

  Radoslav Stompf, CEO, FUERGY

  Radoslav Stompf je spoluzakladatelem slovenského startupu s obnovitelnou energií FUERGY, jehož cílem je optimalizovat spotřebu energie a maximalizovat účinnost obnovitelných zdrojů. Povzbuzuje své zákazníky, aby prodávali svou přebytečnou energii členům své vlastní komunity za levnější cenu místo zpět do sítě. FUERGY je druhá společnost, kterou Stompf spoluzakládal, a snaží se využít svých 20 let zkušeností s optimalizací v evropském energetickém průmyslu k utváření budoucnosti globálního trhu s energií. 

  Roland Polzin, CMO, Wing

  Roland Polzin je spoluzakladatelem a hlavním marketingovým ředitelem služby Wing, která tvrdí, že pro své zákazníky dělá doslova „cokoli“. Postará se o nákupy, služby pro domácí mazlíčky, kurýrní pomoc, výzkum, rozvoz jídla a další. Využívá umělou inteligenci k personalizaci služby. Dříve byl Polzin členem německých ozbrojených sil, kde působil jako důstojník i náčelník pro styk s veřejností. Pracoval také pro německou vládu a OSN. Vedle svých profesních povinností je také čerstvým absolventem MBA, který studoval podnikovou strategii a digitální transformaci. 

  Chantelle Bell, spoluzakladatelka, Syrona Women

  Po absolvování Master’s of Bioscience Enterprise na univerzitě v Cambridge zahájila Chantelle Bell svou kariéru v oblasti zdravotní péče jako konzultantka pro společnosti jako Philips a Procter & Gamble. Během studií se spojila se svou budoucí obchodní partnerkou Anyou Royovou a vyvinula zařízení pro domácí testování rakoviny děložního čípku. Dvojice pokračovala v založení společnosti Syrona Women v roce 2018, aby poskytla digitálního lékařského asistenta pro zdravotní péči o ženy. Společnost poskytuje sledování a screening, online poradenství a vzdělávání v různých lékařských otázkách včetně endometriózy, neplodnosti, sexuálního zneužívání a mnoha dalších.

  Moodi Mahmoudi, CEO, NEXT

  Moodi Mahmoudi je generálním ředitelem a zakladatelem amsterdamské platformy NEXT, obchodní designové platformy, která svým zákazníkům poskytuje digitálně řízený proces, který pomáhá uvádět nové produkty na trh. Platforma spolupracuje s firmami, jako jsou Deloitte, Takeda Pharmaceuticals a Otis Elevators. Před založením společnosti NEXT byl Mahmoudi viceprezidentem poskytovatele řešení SAP Optimal Solutions a založil KBMS, poskytovatele podnikových softwarových řešení.

  Linda Vermaat, ředitelka, Innofest Nederland

  Linda Vermaat je ředitelkou Innofestu Nederland a nabízí startupům příležitost předvést své podniky na festivalech, dokonalém prostředí pro testování inovací. Usiluje o pomoc inovativním podnikatelům, kteří chtějí přispět k lepšímu světu. Společně se svým manželem se Vermaat věnuje také filmařině v TwentieFour, kreativním studiu, které podporuje podnikatele, kteří budují svůj byznys, a zároveň řeší globální témata, jako je znečištění plasty, chudoba a nerovnost. Je začínající skautkou a často moderuje události zaměřené na dopady podnikání.

   

  -bb-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com