Are you a leader, or only a manager?

Jste lídr, nebo jen manažer?

Becoming a manager is often not particularly difficult. Just spend a relevant number of years in a company, be good at your job, and learn to play the company's political game. You now have a managerial position and you would like to keep it. That is why you want to know how to become an even better manager. Your question should, however, be a bit different: How can you become a leader? Inc.com advises doing things ordinary managers are afraid of.

1. Focus on long-term goals

A manager who lacks leadership skills only monitors the implementation of short-term goals, regardless of the long-term goals. To become a leader, focus on the things that are really important, not just urgent.

2. Do not perceive people as resources

Use your people's names, not only the names of their functions. Think of them as individuals and try to identify their particular strengths and weaknesses, goals and interests.

3. Earn respect

While a manager wants people to like him, a leader wants people to respect him. He understands that his people do not always like what they are asked to do. However, goals have to be met.

4. Do not be afraid of your people

An ordinary manager is afraid of his subordinates' achievements and new ideas. A leader is, on the contrary, proud of his people and rewards new ideas. He takes developing new leaders as a major responsibility.

5. Share information

Earn the respect of your people by talking to them openly. Hiding information cannot lead to good work.

6. Do not blame your team for failures

If your team does not manage to achieve a goal, the team leader sees the causes mainly in himself. Although he can be aware that a specific employee was the cause of the problem, the leader does not blame him solely because he is worried about his managerial position. He focuses on how to avoid the same mistake next time.

7. Be more result oriented 

Try to focus less on work processes and more on the results you see. Trust yourself and trust your people.

-Kk-

  Jste lídr, nebo jen manažer?

  Stát se manažerem často není nijak zvlášť obtížné. Stačí strávit ve firmě odpovídající roky, být dobrý ve své činnosti, umět hrát firemní politickou hru... Vy už na manažerské pozici jste rádi byste si ji udrželi. Přemýšlíte, jak se stát lepším manažerem. Vaše otázka by ale měla znít trochu jinak: Jak se můžete stát lídrem? Server Inc.com radí dělat věci, kterých se obyčejné manažeři bojí.

  1. Sledujte dlouhodobé cíle

  Manažer, jemuž chybí vůdcovské schopnosti, sleduje plnění krátkodobých cílů bez ohledu na dlouhodobé cíle. Chcete-li se stát lídrem, soustřeďte se na věci, které jsou opravdu důležité, nikoli pouze urgentní.

  2. Nevnímejte lidi jako zdroje

  Své lidi oslovujte jmény, nikoli názvy jejich funkcí. Přemýšlejte o nich individuálně a snažte se odhalit individuální silné a slabé stránky, cíle a zájmy.

  3. Získejte si respekt

  Zatímco manažer chce, aby jej lidé měli rádi, lídr chce mít respekt. Chápe, že jeho lidem se nemůže vždy líbit to, co po nich chce, primární je však plnění cílů.

  4. Nebojte se svých lidí

  Obyčejný manažer se bojí úspěchu a nových nápadů svých podřízených. Lídr je naopak pyšný a nové nápady odměňuje. Vychovávání nových lídrů bere jako svou důležitou odpovědnost.

  5. Dělte se o informace

  Získejte si respekt svých lidí tím, že s nimi budete mluvit otevřeně. Zatajování informací nemůže vést k dobré práci.

  6. Neobviňujte svůj tým z neúspěchu

  Pokud se týmu něco nepodaří, lídr vidí příčiny hlavně u sebe. I když si je vědom, že problém byl na straně určitého zaměstnance, neobviňuje jej jen proto, že má strach o svou manažerskou pozici. Zaměří se na způsoby, jak se tomu příště vyhnout.

  7. Více se zajímejte o výsledky

  Zkuste se méně soustředit na pracovní procesy a více na to, jaké výsledky vidíte. Věřte sobě a věřte svým lidem.

  -kk-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele