Five tips on leading a diverse team made up of different types of people

5 tipů, jak vést rozmanitý tým složený z různých typů osobností

Diversity is desirable in any team. The more opinions, approaches and members of different demographics represented in a team, the more flexible it is and better prepared to face the various challenges that may lie ahead. Here are five tips for leading a diverse team made up of people with different kinds of personalities.

These tips were published by Management Today.

Create an inclusive work environment

In order for employees to feel comfortable in a team and be able to use their individual talents to the full, the environment in which they work needs to be as inclusive as possible. Managers should create such an environment where everyone feels comfortable about sharing their views and ideas, and feedback is welcomed.

Appreciate the different approaches team members have and reflect these in your management style

Team members bring unique perspectives and experiences. As a manager, you need to be aware of these differences, value them and reflect them in how you lead your team and approach individual employees.

Provide appropriate individual training for employees

You need to reflect differences in priorities, attitudes and skills in the learning and development of subordinates. In a team made up of very diverse types of people with different needs, one-size-fits-all training that is the same for everyone cannot succeed as it does not reflect the individual needs of the team members.

Treat all staff with the same respect and do not have a favourite subordinate

This rule applies to leadership in general. But it is even more crucial when managing a diverse team. Do not favour anyone. Avoid a common mistake managers make, often subconsciously, namely having a favourite subordinate, usually one who resembles themselves.

Build relations with subordinates on an individual level

As a manager, you need to build relations with all your subordinates on an individual level. Then, when interacting with each team member, use the communication style that best suits them and always take into account the specific needs and characteristics of that particular person.-mm-

  5 tipů, jak vést rozmanitý tým složený z různých typů osobností

  Rozmanitost je v jakémkoliv týmu žádaná. Čím více je v týmu zastoupeno názorů, přístupů a členů různých demografických skupin, tím flexibilnější dotyčný tým je. A tím je také schopnější čelit nejrůznějším možným výzvám, které ho čekají. Zde je pět tipů, jak vést rozmanitý tým, který je složený z různých druhů osobností.

  Tyto tipy uveřejnil server ManagementToday.

  Vytvořte inkluzivní pracovní prostředí

  Aby se pracovníci mohli cítit v kolektivu dobře a aby mohli naplno využít potenciálu svého individuálního talentu, musí být prostředí, ve kterém pracují, co možná nejvíce inkluzivní. Manažeři by měli vytvářet prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře, když mohou všichni sdílet své názory a nápady, a kde je zpětná vazba vítána.

  Važte si rozdílů v přístupech jednotlivých lidí a reflektujte tyto rozdíly ve vašem manažerském stylu

  Členové týmu přinášejí jedinečné pohledy a zkušenosti. Jako manažer musíte tyto rozdíly vnímat, vážit si jich a reflektovat je v tom, jak svůj tým vedete a jak k jednotlivým pracovníkům přistupujete.

  Umožněte pracovníkům vhodné individuální vzdělávání

  Rozdílné priority, přístupy a dovednosti musíte reflektovat i v tom, jakým způsobem umožníte svým podřízeným se vzdělávat a rozvíjet. U týmu, který je složený z velmi různorodých typů lidí s rozdílnými potřebami, neuspěje univerzální školení, které je pro všechny stejné a nereflektuje individuální potřeby pracovníků.

  Ke všem pracovníkům se chovejte se stejnou mírou respektu a nikomu nenadržujte

  Toto pravidlo platí u vedení jakéhokoliv týmu. Ale u vedení různorodého týmu je ještě klíčovější. Nikomu nenadržujte a vyvarujte se časté chyby, kterou manažeři nevědomky dělají – a sice, že si oblíbí pracovníka, který se nejvíce podobá jim samotným.

  Vybudujte si vztahy se svými podřízenými na individuální úrovni

  Coby manažer si musíte vybudovat vztahy se všemi svými podřízenými na individuální úrovni. Při interakci s jednotlivými podřízenými pak používejte takový komunikační styl, který jim nejvíce vyhovuje, a berte vždy v potaz specifické potřeby a vlastnosti svých podřízených.  -mm-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today
  Štítky: Leadership