Hard work is not the best way to deal with pressure and stress

Tvrdá práce není nejlepším způsobem, jak se vypořádat s tlakem a stresem

It is a common myth that longer working hours and more tasks will help increase work efficiency, even if stress studies show that performance does not always improve due to more pressure. Especially in the current pandemic environment, excessive pressure will more likely lead to burnout.

Additional pressure may initially lead to improvement but you will soon feel your performance is stagnating, while work-related pressure and stress will increase. When crises, industry volatility, social shifts or workplace pressures cause stress, it's time to reflect on how to increase resilience and manage to bounce back from obstacles and failures.

Excessive pressure creates narrow thinking and reduces the ability to see things in context, thereby often increasing error rates. At the same time, the pressure activates the body's stress response, releasing harmful hormones which then affect your mood and health.

The first step you should take to increase your resilience is to identify situations in which you feel too pressurised. Make a note of what causes these pressures. If you are able to define pressures and triggers, you can work on ways to create a personal resilience reserve.

How to increase personal resilience?

There are a number of usable strategies; here are four basic ones you can bounce off.

1. Look for a different angle

It is helpful to know what is causing your feelings of stress. When you feel overwhelmed, threatened or in conflict, think of alternative ways to characterise the situation. Examine the situation from a different perspective. Ask yourself what else could happen. Ask yourself, "What are the benefits of this situation?" For example, if your senior teammate resigns, you can focus on losing talent as a manager, or take it as an opportunity to promote and raise another skilled colleague in the team.

2. Sleep on it

Sleep is vital because it allows the brain to move from receiving new inputs to coding, processing and integrating everyday experiences in a way that makes them available for future use. In short: sleep is a biological source of resilience that many leaders still do not take full advantage of. Adequate sleep can lead to increased attention and creativity, as well as the capacity needed especially in leadership positions.

3. Find a replacement for sleep

Sometimes it is impossible to spend enough time sleeping. If you simply can't get the amount you need, just take a break during the day. Try to meditate with a short nap, walk or yoga. These practices will divert your attention from the specific situation and give your mind a chance to transcend stressful thoughts.

4. Examine the power of positivity

Positivity is a broad concept encompassing many positive emotions including love, joy, recognition, hope, composure and amusement. Research has shown that positivity helps people recover from failures. Researchers have found that when people are in a positive state of mind, they think in a broader context than when in a negative state of mind. So seek the "good" in every situation. One way to achieve this is to keep a diary of gratitude, where you record 3-5 things a day you have managed for that day. Positive emotions can create sources of resilience you will have in reserve when facing adversity at work.

 

-bb-

  Tvrdá práce není nejlepším způsobem, jak se vypořádat s tlakem a stresem

  Je běžně rozšířeným mýtem, že prodloužení pracovní doby a více úkolů pomůže zvýšit efektivitu naší práce. Ze studií stresu nicméně víme, že výkon se ne vždy zvyšuje v důsledku většího tlaku. Zvláště v současném pandemickém prostředí vede přílišný tlak spíše k vyhoření.

  Dodatečný tlak vás sice může zpočátku vést ke zlepšení, ale brzy pocítíte, že váš výkon stagnuje, a naopak se zvyšuje tlak a stres spojený s prací. Když krize, volatilita průmyslu, společenské posuny nebo tlaky na pracovišti vyústí ve stres, je na čase přemýšlet o tom, jak zvýšit vaši odolnost a zvládnout se odrazit od překážek i neúspěchů.

  Nadměrný tlak vytváří zúžené myšlení, snižuje se naopak schopnost vnímat věci v souvislostech, a tím pádem se často zvyšuje chybovost. Tlak zároveň podněcuje stresovou reakci vašeho těla a uvolňuje nápor škodlivých hormonů, které pak ovlivňují vaši náladu i zdraví.

  Prvním krokem, který byste měli podniknout, abyste si zvýšili vaši odolnost, je vytipování situací, ve kterých se cítíte příliš pod tlakem. Napište si poznámky, co tyto tlaky vyvolává. Pokud jste schopni definovat tlaky a spouštěče, můžete pracovat na způsobech, jak si vytvořit osobní rezervu odolnosti.

  Jak zvýšit osobní odolnost?

  Existuje řada strategií, které můžete použít, zde jsou čtyři základní, od kterých se můžete odrazit:

  1. Hledejte jiný úhel pohledu

  Je užitečné vědět, co způsobuje vaše pocity stresu. Když cítíte, že jste přetíženi, ohroženi nebo v konfliktu, přemýšlejte o dalších způsobech, jak tuto situaci charakterizovat. Zkoumejte situaci z jiné perspektivy. Ptejte se sami sebe, co jiného by se mohlo stát. Položte si otázku: „Jaké jsou výhody této situace?“ Například, pokud váš seniorní kolega v týmu dá výpověď, můžete se coby manažer zaměřovat na ztrátu talentu, anebo vzít to jako příležitost povýšit a vychovat si jiného šikovného kolegu v kolektivu.

  2. Vyspěte se na to

  Spánek je životně důležitý, protože umožňuje mozku přecházet od přijímání nových vstupů ke kódování, zpracování a integraci každodenních zážitků způsobem, který je zpřístupňuje pro budoucí použití. Ve zkratce: spánek je biologický zdroj naší odolnosti, který mnoho lídrů stále plně nevyužívá. Přiměřený spánek může vést ke zvýšené pozornosti a tvořivosti i kapacity potřebné zejména na vedoucích pozicích.

  3. Najděte náhradu za spánek

  Někdy je nemožné věnovat dostatek času spánku. Pokud prostě nemůžete získat to, co potřebujete, udělejte během dne prostě přestávku. Zkuste meditovat krátkým zdřímnutím, procházkou nebo jógou. Tyto praktiky odvádějí vaši pozornost od konkrétní situace a dávají vaší mysli šanci překročit stresující myšlenky.

  4. Prozkoumejte sílu pozitivity

  Pozitivita je široký pojem zahrnující mnoho pozitivních emocí včetně lásky, radosti, uznání, naděje, vyrovnanosti a pobavení. Výzkumy ukazují, že pozitivita pomáhá lidem zotavit se z neúspěchů. Vědci zjistili, že když jsou lidé v pozitivních stavech mysli, přemýšlejí v širším kontextu než v negativních stavech mysli. Hledejte proto „dobro“ v každé situaci. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vést si deník vděčnosti, kde si denně zaznamenáte 3-5 věcí, které se vám za daný den podařily. Pozitivní emoce mohou vytvářet zdroje odolnosti, které můžete mít v záloze, když čelíte nepřízni v práci.

   

  -bb-

  Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog