Pravidla soutěží na webových stránkách provozovaných společností IVITERA a.s.

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, na jejichž základě budou probíhat soutěže na webu Pořadatele ve spolupráci s Partnery.

Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení soutěže, umístěné na webu Pořadatele.

Definice použitých pojmů

Pořadatelem je společnost IVITERA a.s., se sídlem Praha 6 – Kafkova 16, PSČ: 160 00, IČ: 28186575, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12635.

Web pořadatele je www.educity.cz, www.hrnews.cz, www.managementnews.cz, www.salesnews.cz a případné další weby provozované společností IVITERA a.s.

Partnerem je společnost, která pořádá soutěž ve spolupráci s Pořadatelem.

Soutěžícím je osoba, která se zúčastní soutěže zodpovězením otázek na příslušném webu Pořadatele v souladu se Soutěžními podmínkami.

Principy soutěže

Soutěž probíhá v čase oznámeném vždy na stránce příslušné soutěže na webu Pořadatele. Závěrečné slosování Soutěžících proběhne v den oznámený vždy na stránce příslušné soutěže na webu Pořadatele, a to v sídle Pořadatele nebo Partnera soutěže.

Soutěžícím se stává každý, kdo odpoví na soutěžní otázky, vyplní všechny kontaktní údaje a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci, obchodní zástupci a spolupracovníci IVITERA a.s.

Výherci se vyhlašují po skončení soutěže. Výherci získávají ceny dle aktuální nabídky Pořadatele nebo Partnera. Počet Výherců soutěže je vždy předem oznámen na stránce příslušné soutěže na webu Pořadatele.

Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel ani Partner neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

Výhry jsou Soutěžícím distribuovány prostřednictvím e-mailu nebo České pošty, s.p. do 30 dnů od splnění podmínek pro jejich získání. Pořadatel ani Partner nenese odpovědnost za nevyzvednutí výhry v termínu stanoveném Českou poštou. Soutěžící nemá nárok na opětovné zaslání výhry na náklady Pořadatele nebo Partnera.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

Soutěžící je povinen uvést úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání výhry, a udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, Partnerovi, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

Práva a povinnosti Pořadatele a Partnerů

Pořadatel ani Partner nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra způsobit Výherci, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, s výjimkou Partnera.

Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, první písmeno příjmení a název firmy, mohou být uveřejněna na webových portálech a sociálních sítích Pořadatele a Partnera. Tato data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamních sdělení Pořadatele a Partnera.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastní v soutěži potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1. 1. 2017.

IVITERA a.s.

Kafkova 16, 160 00 Praha 6

tel./fax: +420 222 744 121

email: info@ivitera.com

www.ivitera.com