Yourchance – srdce pro potřebné a touha pomáhat se zde snoubí s důslednou manažerskou strategií a vizí

Rozhovor Renaty Majvaldové s Gabrielou Štikovou, spoluzakladatelkou společnosti yourchance o roli lídra, manažerské strategii, změnách přístupu v době pandemie, osobním poslání a efektivním skloubení pracovního a soukromého života.

Gabriela Štiková je absolventka VŠE v Praze, frekventantka výcviku Cestou systemických terapií, terapeutka, úspěšná podnikatelka, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady obecně prospěšné společnosti yourchance a jejích úspěšných, celonárodních projektů Začni správně a Finanční gramotnost do škol. Je také vítězka ocenění Žena regionu Hl. města Prahy 2018, novomanželka a maminka dvou malých dětí.

Gabriela Štiková, yourchance

Příběh yourchance se začal psát před více než deseti lety, v roce 2009. Tehdy se Gábina s kamarádkou Janou Merunkovou rozhodly pracovat na něčem společném. Co bylo tím spouštěčem založit vlastní společnost?

Před více jak deseti lety jsem stála na pomyslném rozcestí, zda se nechat znovu zaměstnat nebo se dát cestou vlastního podnikání. Ve většině firem jsem slýchala, že jsem mladá, překvalifikovaná a že manažerské pozice jsou pro starší. Janu jsem znala z dřívějšího pracovního působení a naše spolupráce fungovala velmi dobře. Jednou odpoledne jsme si spolu daly kávu a řekly si, že bychom společně mohly začít dělat svět lepší. Obě jsme si ale zároveň dobře uvědomovaly, že podnikatelské a zaměstnanecké myšlení má svá specifika. Proto fungovala yourchance zpočátku jako značka a my dvě jako osoby samostatně výdělečně činné. Obecně prospěšnou společnost jsme založily až o osm měsíců později. V průběhu těchto měsíců jsme vymýšlely smysl, kreslily procesní strukturu fungování, bavily se o hodnotách našich i hodnotách yourchance.

Čím se vaše společnost zabývá a co je jejím smyslem?

Máme za sebou prvních deset let. Za tu dobu jsme z yourchance vybudovaly organizaci se společenským dopadem. Jejím smyslem je vést lidi k osobní prosperitě. Tento naplňujeme prostřednictvím našich projektů. Projekt Začni správně se zaměřuje na práci s mladými lidmi odcházejícími z dětských domovů a pěstounské péče. Projekt Finanční gramotnost do škol a podnikavost pracuje naopak s učiteli, žáky a jejich rodinami. Vzdělávací aktivity v oblasti osobní prosperity jsme aktuálně rozšířily také na podnikatele a jejich zaměstnance.

Jak máte s Janou v yourchance rozděleny role? Jaká je ve firmě ta Tvoje?

S Janou jsme si role rozdělily podle našich silných stránek a předpokladů. Jana má na starosti hlavně fundraisingové aktivity a domlouvání spolupráce s našimi partnery. Já mám na starosti vnitřní fungování firmy od vedení manažerů, přes HR, projektový management a naplňování vytyčených cílů a strategií. Zároveň jsme obě součástí expertních týmů obou projektů. Vytváříme vizi společnosti na další roky a zadání pro naše manažery.

Jaké jsou Tvoje zkušenosti se strategickým řízením mimo yourchance?

Se strategickým řízením jsem se setkala už v době studií, kdy jsem dostala důvěru, mohla se účastnit schůzek vedení a být tak součástí vzniku jedné menší společnosti. Později jsem působila na změnových projektech v nadnárodních společnostech.

Popíšeš specifika vedení a strategie u obou projektů yourchance? Přeci jen se nejedná o korporátní prostředí…

Vedení obou projektů vychází z principů leadershipu a hodnotového systému yourchance. Organizační struktura je velmi plochá, naši lidé k nám mohou kdykoliv přijít, proto jsou často dveře do mé kanceláře neustále otevřené. (smích) Jsem s nimi ráda v kontaktu, poslouchám jejich náměty a tipy, co by se dalo udělat jinak, lépe… Zároveň jim říkám, že chci slyšet návrh řešení a ne, že něco nejde. Společně se radujeme z úspěchu a vymýšlíme taktiky k tomu, jak vyřešit různé situace, které nám do života společnosti vstupují. Pracovní prostředí yourchance je velmi otevřené, přátelské a zároveň orientované na výsledky, bez toho by to nešlo. Na našich lidech si vážím jejich přístupu k práci, ochoty vzít zodpovědnost za to, co dělají a zároveň jejich přístupu, kdy se k yourchance často chovají jako k vlastní firmě.

Změnil se styl vedení v době pandemie Covid-19?

V době pandemie se ukázalo, že se investice do vztahů vyplatila. V první vlně jsme přešli do on-line světa, což už jsme z části dělali před pěti lety. Tehdy jsme působili tak trochu jako firma z Marsu, nikdo v takové míře on-line nástroje pro řízení týmu, komunikaci a vzdělávání nepoužíval. S odstupem času to hodnotím jako skvělý krok, měli jsme nyní zkušenosti z minulosti a věděli jsme, že i takto je možné fungovat.

On-line světu jsme se tedy přizpůsobili velmi rychle, i když osobní setkání nic nenahradí a vždy se na ně všichni těšíme. V době pandemie jsme si uvědomili, že tato doba může být pro naše lidi obdobím, které je velmi nejisté. Do pracovních životů nás všech zároveň zasáhla opatření v podobě uzavření škol, tudíž i naši lidé potřebovali mnohem zásadněji skloubit osobní povinnosti a život s tím pracovním. Naše on-line schůzky se staly mnohem četnějšími, zároveň jsme ale zohlednili dobu jejich pořádání tak, aby například maminky malých dětí zvládly uvařit oběd atd.

Došlo za poslední rok ke změně Vašeho podnikatelského záměru?

Ke konci roku jsme zjistili, že jsme již podstatnou část vize yourchance naplnili a je třeba vytvořit vizi novou. Proto jsme si s Janou sedly a naplánovaly vizi yourchance na další roky.

V jakých časových horizontech aktuálně plánujete? V čem je ve strategickém plánování od doby před pandemií změna?

Vycházíme z vize yourchance. Strategii máme na pět let, tu dále rozpracováváme na operativní a taktické cíle. Dříve jsme dělali revizi strategie jednou ročně, aktuálně jsme změnili její četnost na čtvrtletí. Potřebujeme být flexibilní a rychle reagovat na změny a to, co se děje okolo nás. Každých čtrnáct dní máme týmové porady a jednou měsíčně potom poradu vedení yourchance s manažery týmů a PR.

Vytvořili jsme také expertní týmy obou projektů, které se scházejí v běžném období dvakrát ročně a řeší odborné otázky daného projektu. Aktuálně máme porady expertního týmu po čtrnácti dnech. Na systémové úrovni realizujeme konzultace s naším „advisory boardem“, jehož členové jsou odborníci na dané téma nebo úspěšní podnikatelé, kteří mají prosperující společnosti a prokázali své schopnosti v řízení firmy.

Strategické řízení je klíčová a nejvyšší manažerská aktivita. Jaké nástroje a metody se Ti osobně ve vedení firmy nyní vyplácí?

Ke strategickému řízení potřebuji vizi, procesní strukturu, dobrý CRM systém a tým lidí, kteří ji budou společně se mnou naplňovat. Využívám hodně leadership. Pokud je ale třeba, přepínám do managementu. Zároveň hodně pracuji na svém osobním rozvoji, protože si uvědomuji to, že firma bude tak silná, jak dobrá budu já. Nechci se stát pro firmu limitem. Starám se i o osobní rozvoj našich lidí, ať už je to formou koučinku či konzultací. Máme vlastní firemní knihovnu, kde najdete kromě knih o osobním rozvoji a odborných knih k tématu finanční gramotnosti, podnikavosti, pedagogiky, sociální práce apod. také odborné a manažerské časopisy.

Motivačních nástrojů existuje celá řada, které jsou pro Tebe nejvíce efektivní? Které pak ke spolupracovníkům?

Pro mě je důležité vidět smysl v tom, co dělám, moct posouvat věci dopředu, vidět, že za mnou něco zůstává. Jako podstatnou hodnotu zároveň vnímám možnost být pánem svého času a plánovat si vše tak, abych mohla být nejen podnikatelkou, ale také partnerkou a maminkou. S kolegy si povídám o tom, co je do yourchance přivedlo, kam by se chtěli posunout, co je baví a v čem se naopak necítí komfortně. Vycházím ze znalostí typologie osobnosti, silných stránek lidí a jejich vnitřního hodnotového systému, což potom porovnávám s firemními hodnotami, naší vizí a strategií. Řadu lidí jsme naučili mít své sny a nebát se toho.

Motto yourchance zní: „Vedeme lidi k osobní prosperitě“. Co vnímáš jako ideál osobní prosperity každého z nás?

Osobní prosperitu chápu jako čtyřlístek v podobě zdraví, financí, kvalitních vztahů a naplnění osobního poslání. Osobní prosperita je pro každého, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život a být jeho aktivním tvůrce. A i když se mu občas nechce, musí vystupovat ze své zóny pohodlí a dělat něco navíc nebo jinak oproti ostatním lidem. Třeba se občas vzdát akce, na kterou je pozvaný a místo toho číst knihu, jít na seminář, poslechnout si podcast s úspěšnými lidmi apod.

A jaké je Tvé životní poslání?

Ve svém životě vycházím ze tří klíčových hodnot, jsou to zdraví, rodina a seberealizace. Když je člověk zdravý, může všechno. Pečuji o své psychické i fyzické zdraví a vedu k tomu svou rodinu. Rodina je pro mě důležitým stavebním kamenem ke spokojenosti. Proto pečuji o vstřícné a láskyplné vztahy a vytvářím teplo domova, kam se budou chtít všichni vracet. Seberealizaci potřebuji, abych byla spokojená a celistvá, dbám o svůj osobní rozvoj pravidelnými školeními, semináři, četbou knih. Zároveň vedu lidi i celé týmy, pracuji s nimi na jejich cestě za cíli, jsem pro ně motivací, mentorem i vzorem.

Jak se Ti nyní daří skloubit práci podnikatelky, strategického manažera a matky malých dětí – aktuálně jedné distanční výuky doma?

Dopoledne má dcera on-line výuku, syn je ve školce a já pracuji z domu. Mezitím fotím úkoly ze samostudia, které se již dcera naučila posílat sama paní učitelce. Občas jí něco zkonzultuji, kolem desáté si dáme společnou svačinu… ona se vrátí ke školním povinnostem a já k těm pracovním. Po poledni vyzvednu syna ze školky, dáme si doma oběd a jdeme ven. Večer pak občas dodělávám nějaké resty. To se ale snažím co nejvíce eliminovat, protože vím, že potřebuji pravidelný spánek, abych mohla fungovat a být v pohodě.

Jako určitý ventil vnímám pravidelné on-line cvičení, čtení si v posteli, čajový rituál poté, co dočtu pohádku a děti usnou, chození do přírody a večerní povídání si s manželem. Dělám všechno to, co mi dobíjí baterky a musím říct, že na to opravdu v této době hodně dbám. Čím dál víc si totiž uvědomuji, kolik energie potřebuji proto, abych vše zvládla skloubit. Navíc zde musím zdůraznit, že mám skvělou odbornou asistentku, na kterou mohu některé aktivity delegovat a spolehnout se na to, že práce bude odvedená včas i v odpovídající kvalitě. K veškeré organizaci mi pomáhá elektronický i papírový diář. Hodně jsem si oblíbila principy plánování podle Franklina Covey.

Věnujete se vedení stovek lidí na interní i externí úrovni. Jakou závěrečnou manažerskou, ale i osobní radu byste poskytla všem lídrům?

Je důležité si uvědomit, že prvním člověkem, kterého ve svém životě vedete a na kterého máte vliv, jste vy sami. Vaši lidé za vámi půjdou, pokud budete mít velkou vizi, a opustí vás z důvodů nízkého leadershipu. Proto je potřeba neustále pracovat na svém osobním rozvoji a učit se od lidí, kteří jsou tam, kde byste chtěli být vy sami.

Co bys závěrem vzkázala všem čtenářům tohoto rozhovoru?

Všem v současné době vzkazuji, aby se nevzdávali. I když občas budete mít pocit, že nevíte kudy kam, věřte pořád tomu, o co usilujete. Váš mozek v určité chvíli vymyslí cestu – sice nevím, jak tohle funguje, ale funguje to! Zároveň si dělejte ve svém životě malé radosti, na které se budete těšit.

 

Více o Gábině najdete zde:

 

Yourchance, to jsou odvážné vize a cíle se společenským dopadem: finančně gramotná republika a fungující systém integrace mladých dospělých po odchodu z dětských domovů a pěstounské péče.

Společnost yourchance o. p. s. realizuje celorepublikově projekty Finanční gramotnost do škol a Začni správně. Oba projekty připravily pro své klienty v době korona krize řadu rozvojových a edukativních aktivit, on-line her a webinářů, ale také forem přímé pomoci dětským domovům a konkrétním mladým lidem na startu samostatného života. Pandemie zvýšila naléhavost a potřebu naší společnosti rozumět penězům a zdokonalovat finanční gramotnost každého z nás.