Bližší pohled na krizový management a efektivitu týmů

Problém krizového řízení, tedy řízení podniku v případě nenadálé krize či havárie, nabývá na důležitosti a některé organizace si samy budují týmy, které mají tuto problematiku na starosti. Ačkoli není možné se správně připravit na všechny krize, organizace by se rozhodně měly připravit alespoň na ty nejpravděpodobnější. Organizace, které se snaží přesouvat odpovědnost za havárie na jiné subjekty nebo svoji odpovědnost popírají, mohou situaci ještě více vyhrotit a poškodit firmu v očích veřejnosti.

V této souvislosti je třeba také zmínit vnímání odpovědnosti a etického chování ve firmě. Oba aspekty spolu úzce souvisí. Etický kodex firmy by měl zahrnovat převzetí odpovědnosti jednotlivých týmů i organizace jako celku a naopak, z perspektivy krizového managementu, by měla být firma odpovědná za prosazování etického kodexu a péči o dobrou pověst organizace. Ačkoli se však v článku zdůrazňuje podniková odpovědnost v době krize, je nutné poznamenat, že stejná úroveň odpovědnosti by měla panovat ve firmě i v období klidu.

Týmy krizového řízení mají na starosti především krizovou komunikaci. Aby mohly lépe plnit své úkoly, musí nejprve naplánovat možné scénáře, při kterých se ujasní úkoly jednotlivých členů týmu. Při tomto plánování týmy úzce spolupracují s vyšším managementem, který jim pomáhá zhodnotit efektivitu plánů a komunikace – na druhou stranu tyto týmy předávají vyššímu managementu důležité informace o tom, co selhalo a jaké změny bude potřeba provést.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest