Get rid of the fear of losing your job

Zbavte se svého strachu ze ztráty zaměstnání

Such concerns are understandable, but useless. Research shows that anxiety makes people look out for threats rather than opportunities. In addition to instilling in us a ubiquitous feeling of nervousness or fear, it also impairs our short-term memory and generally reduces the amount of information we can pay attention to and retain. So here are some tips to help alleviate your fears.

Rethink fear

Many of us naturally tend to fear uncertainty but it also has its positives. If you can change your thinking from fear to curiosity, you will be in a better position, become more constructive and find creative ways to gain a new perspective.

In order to acquire more curiosity, try depersonalising your experience. The current level of uncertainty is unprecedented for everyone, so focus on the macro-trends you see rather than your concerns. Your client or customer's problems have changed - so what are they now? What do these people currently require? Stay in touch with colleagues and ask what they can see. Take the time to explore growth opportunities.

Collaborate

In practice, trying to "hold your ground" for fear of losing your job is reflected, for example, in your doing tasks yourself that would normally be delegated to someone else. But this can cause major problems: think about dissatisfied clients, missed growth opportunities and team discomfort. Conversely, when people work together, they feel part of the community (or company) and are more likely to share new opportunities with you than keep them to themselves.

Data from the 2008 recession show that professional partners of service companies who worked together effectively by sharing work between the team saw a very small decline during the recession and recovered quickly.

Communicate

If you experience anxiety, it may be assumed that your colleagues feel the same way. Words and phrases like "we can do it" really do help to strengthen self-confidence and optimism, which encourages constructive thinking. It's also extremely reassuring to know you are not alone and are building trust, which is essential for teams to work effectively, especially when people are not together in the same office.

Pandemics and teleworking are an opportunity to think differently about how a business works. With the right mindset, you can take advantage of it and gain a competitive advantage.

 

-bb-

  Zbavte se svého strachu ze ztráty zaměstnání

  Obavy jsou pochopitelné, ale neužitečné. Výzkumy ukazují, že úzkost nás nutí hledat spíše hrozby než příležitosti. Kromě toho, že nám vštípí všudypřítomný pocit nervozity nebo strachu, zhoršuje také naši krátkodobou paměť a obecně snižuje množství informací, kterým můžeme věnovat pozornost a uchovat si je. Zde je několik doporučení, které vám mohou pomoci strach utlumit.

  Přehodnoťte strach

  Mnoho z nás přirozeně inklinuje k obavám z nejistoty, ale má to i svá pozitiva. Pokud můžete změnit své myšlení ze strachu na zvědavost, budete v lepší pozici, stanete se konstruktivnější a naleznete kreativní způsoby, jak získat novou perspektivu.

  Chcete-li získat více zvědavosti, zkuste svůj zážitek odosobnit. Současná míra nejistoty je pro všechny bezprecedentní, proto se zaměřte spíše na makrotrendy, které vidíte, než na své obavy. Problémy vašeho klienta nebo zákazníka se změnily – tak jaké jsou nyní? Co teď potřebují? Zůstaňte ve spojení se svými kolegy a zeptejte se, co vidí. Zkuste si udělat čas na prozkoumání příležitostí k růstu.

  Spolupracujte

  Snaha „udržet si své území“ při obavě ze ztráty práce se v praxi projevuje například tím, že si držíte úkoly, které byste normálně delegovali na někoho jiného. Může to však způsobit velké problémy – přemýšlejte o nešťastných klientech, promarněných příležitostech k růstu a nepohodlí v týmu. Naopak když lidé spolupracují, cítí se součástí komunity (firmy) a je pravděpodobnější, že s vámi budou sdílet nové příležitosti, než aby si je sami drželi.

  Data z recese z roku 2008 ukazují, že profesionální partneři firem poskytujících servisní služby, kteří efektivně spolupracovali sdílením práce mezi týmem, zaznamenali během recese velmi malý pokles a rychle se zotavili.

  Komunikujte

  Pokud zažíváte úzkost, dá se předpokládat, že podobně to cítí i vaši kolegové. Slova a fráze jako „my to zvládneme“ pomáhají skutečně posilovat víru v sebe sama a optimismus, což podporuje konstruktivní myšlení. Je také nesmírně uklidňující vědět, že nejste sami a budujete důvěru, což je zásadní pro efektivní práci týmů, zvláště když lidé nejsou společně v jedné kanceláři.

   

  Pandemie a práce na dálku představují příležitost přemýšlet jinak o tom, jak funguje podnikání. Se správným rozpoložením mysli to můžete využít a získat konkurenční výhodu.

   

   

   

  -bb-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today