Principles of managing ethically weak employees

Zásady řízení eticky slabých zaměstnanců

Immorality. Unscrupulousness. Corruption. Such words describe ethically dubious behaviour you certainly do not want to see in your company. Of course you try to eliminate people with these characteristics during recruitment but often this is impossible. You are then faced with the question of how to manage employees who tend to behave unethically but at the same time are great talents in their field and would be very difficult to replace.

Writing on the Harvard Business Review website, Tomas Chamorro-Premuzic, Professor of Organisational Psychology at University College London, advises managers to accept that some people are simply less immune to the pitfalls of unethical conduct. Managers play a crucial role in whether the number of cases of unethical behaviour in their teams will decrease or increase. What can you do to achieve a decrease?

Ensure they are happy at work

Even generally less ethical employees behave in a more moral way when their job assignments are meaningful, they receive recognition for their achievements and supervisors do not treat them like children. If you turn your employees into enemies, you even risk those with high moral integrity acting unethically.

Set an example

A team leader's morals determine to what extent their subordinates perceive the company as ethical or unethical. Thus if you want your staff to behave morally, you yourself must be the first to behave thus. Your staff should be able to trust you.

Connect weaker employees to stronger colleagues

Working together with colleagues who show higher moral integrity will motivate your less ethical employees to improve their behaviour. Much can be learnt by watching others, even if we often do not realise it.

Provide training

People form their ethical predispositions before reaching adulthood. As adults, however, they frequently do not attend any training on how to behave ethically. Change this by holding training sessions focused on how to behave in various ethically questionable situations your employees may face.

Create a selfless corporate culture

Promote the value of disinterested and selfless behaviour not only on bulletin boards but in everyday work with your team.

-kk-

  Zásady řízení eticky slabých zaměstnanců

  Nemorálnost. Bezcharakternost. Úplatnost. To všechno jsou slova vyjadřující eticky pochybné chování, které na vašich pracovištích jistě vidíte neradi. Samozřejmě se snažíte eliminovat osobnosti s těmito vlastnostmi již při náboru, ale to je často nemožné. Pak se ocitáte před otázkou, jak řídit zaměstnance, kteří mají sklon chovat se neeticky, ale zároveň disponují velkým talentem ve svém oboru a jen velmi těžko byste za ně hledali náhradu.

  Profesor organizační psychologie na University College London Tomas Chamorro-Premuzic doporučuje na webu Harvard Business Review manažerům, aby si připustili, že někteří lidé jsou zkrátka méně odolní vůči nástrahám neetického jednání. Právě manažeři hrají zásadní roli v tom, zda se počet případů neetického chování v jejich týmech bude snižovat nebo zvyšovat. Co tedy můžete udělat pro snížení?

  Zajistěte jim radost z práce

  Obecně méně etičtí zaměstnanci se chovají morálněji, pokud jejich pracovní úkoly mají smysl, dostává se jim uznání za úspěchy a nadřízení s nimi nezacházejí jako s dětmi. Pokud si své podřízené znepřátelíte, riskujete etická pochybení i u zaměstnanců s vysokou morální integritou.

  Jděte příkladem

  Morálka vedoucího týmu určuje, do jaké míry jeho podřízení vnímají firmu jako etickou nebo neetickou. Chcete-li tedy, aby se vaši lidé chovali morálně, musíte se tak v první řadě chovat vy. Vaši lidé by vám měli věřit.

  Spojte slabší jedince se silnějšími

  Spolupráce s kolegou s vysokou morální integritou bude méně etického zaměstnance motivovat ke zlepšení jeho chování. Pozorováním druhých se učíme velmi mnoho, aniž bychom si to často uvědomovali.

  Zajistěte školení

  Lidé si utvářejí své etické predispozice ještě před dosažením dospělosti. V dospělosti jim však jakékoli školení, jak se chovat eticky, většinou chybí. Napravte to a pořádejte školení, jak se chovat v různých eticky sporných situacích, do kterých se vaši zaměstnanci mohou dostat.

  Vytvářejte nesobeckou firemní kulturu

  Prosazujte hodnotu nezištného a obětavého chování nejen na nástěnkách, ale v rámci každodenní práce se svým týmem.

  -kk-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School