Your values determine your success

Vaše hodnoty určují váš úspěch

Do you know your core values? By following your own actions, you will gain a clear idea of what is really a priority for you, and you can intentionally influence your success in life.

Actions are preceded by an idea, whether conscious or subconscious. Your thoughts are filtered according to your individual set of values ​​and beliefs to help you reach the decisions you make.

Values ​​are personal but they also have a cultural element to help you understand what is right and wrong, important or unimportant. Values ​​often bring people together and create social normative systems of culture.

It is important to know what values ​​you have so you can take intentional steps. Studies show values ​​act as a guide for behaviour and become a central element of one's identity. When a value becomes the focal point of your identity, it also becomes a strong indicator of your behaviour.

This means that if you want to become successful or satisfied - no matter what this specifically means to you, you must have the values ​​of your successful version and make these key parts of your identity. For example, if your successful version values ​​being organised but you live in clutter and chaos, you need to take the time to make organisation a priority.

Start by writing down all the values ​​you consider key to your successful or satisfied self and move on from there ...

Behaviour determines success

Your behaviour will show you where your identity and core values ​​stand today. If you are not sure which are important to you, look at your behaviour. If you value comfort over effort, you will see a lot of clutter or negligence in your life. If you value growth over comfort, you will constantly face challenges and engage in activities that will expand your thinking. Your behaviour will show what values ​​have become part of your identity.

Once you know what actions you take on a regular basis, you can identify the values ​​and beliefs that underpin that behaviour. By looking at this second list, you can compare it to the list you created for a future version of yourself.

What do the two lists have in common? What are the differences between them? By focusing on commonalities and differences, you will gain a clear idea of ​​what you need to work on to cultivate new or stronger values ​​that will become part of your identity.

Focus and support

Your values ​​are consistent indicators of what you are focusing on, allowing you to make more informed decisions that can lead to success. When faced with a decision or negotiation, a good way to highlight your own success is to ask: "Is this choice consistent with the success I want and the values ​​I hold, or not?" The answer to this will help make you stronger decisions, which in turn will help you achieve your goals.

 

-bb-

  Vaše hodnoty určují váš úspěch

  Znáte vaše základní hodnoty? Sledováním svých činů získáte jasno o tom, co je pro vás skutečně prioritní a můžete tak úmyslně ovlivnit i svůj úspěch v životě.

  Akcím předchází myšlenka, ať už vědomá nebo podvědomá. Vaše myšlenky jsou filtrovány podle vaší individuální sady hodnot a přesvědčení, aby vám pomohly dospět k rozhodnutím, která učiníte.

  Hodnoty jsou osobní, ale mají také kulturní prvek, který vám pomůže pochopit, co je správné a co špatné, důležité a nedůležité. Hodnoty často spojují lidi dohromady a vytvářejí sociální normovací systémy kultury.

  Je důležité vědět, které hodnoty máte, abyste mohli činit úmyslné kroky. Studie uvádějí, že hodnoty fungují jako vodítko pro chování a stávají se ústředním prvkem vaší identity. Když se hodnota stane ústředním bodem vaší identity, pak se stane silným indikátorem vašeho chování.

  To znamená, že pokud se chcete stát úspěšnými nebo spokojenými – bez ohledu na to, co to pro vás konkrétně znamená, musíte mít hodnoty, které má vaše úspěšná verze, a učinit z nich klíčové součásti vaší identity. Pokud si například vaše úspěšná verze váží organizace a namísto toho žijete v nepořádku a chaosu, musíte si udělat čas, abyste si z organizace učinili prioritu.

  Začněte tím, že si napíšete všechny hodnoty, které považujete za klíčové pro vaše úspěšné/spokojené já a pokračujte dále...

  Chování určuje úspěch

  Vaše chování vám ukáže, kde dnes stojí vaše identita a základní hodnoty. Pokud si nejste jisti, které jsou pro vás důležité, podívejte se na své chování. Pokud si ceníte pohodlí nad úsilím, uvidíte ve svém životě spoustu nepořádku nebo nedbalosti. Pokud si ceníte růstu nad pohodlím, budete neustále čelit výzvám a budete se věnovat aktivitám, díky nimž se vaše myšlení rozšíří. Vaše chování vám ukáže, jaké hodnoty se staly součástí vaší identity.

  Jakmile zjistíte, kterým akcím se pravidelně věnujete, můžete identifikovat hodnoty a přesvědčení, na kterých toto chování stojí. Při pohledu na tento druhý seznam je můžete porovnat se seznamem, který jste vytvořili pro budoucí verzi sebe sama.

  Co mají seznamy společné? Jaké rozdíly existují mezi těmito dvěma seznamy? Když se budete soustředit na společné rysy a rozdíly, budete mít jasnou představu o tom, kde je třeba vynaložit úsilí na kultivaci nových nebo silnějších hodnot, které se stanou součástí vaší identity.

  Zaměření a podpora

  Vaše hodnoty jsou konzistentními ukazateli toho, na co se zaměřujete, což vám umožňuje dělat vědomější rozhodnutí, která mohou vést k úspěchu. Když stojíte před rozhodnutím nebo jednáním, dobrým způsobem, jak upozornit na svůj vlastní úspěch, je položit si otázku: „Je tato volba v souladu s úspěchem, který chci, a hodnotami, které zastávám, nebo ne?“ Tato odpověď vám pomůže učinit silnější rozhodnutí, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

   

  -bb-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success