Has the pandemic ended your business? Take the time to deal with it

Ukončila pandemie vaše podnikání? Dejte si čas se s tím vypořádat

The pandemic has forced hundreds of thousands of business owners to close their companies permanently. Experts say it is important to give yourself time and space to cope with the situation.

As a result of the spread of COVID-19, the company has lost key clients who accounted for most of its revenue. Existing turnovers do not fully cover fixed costs, nor do acquisitions provide better prospects for the future. You can only finance the running of the company out of your own pocket up to a certain point and that has now come. So it's time to make a final decision and bring this episode to a close ...

Maybe this is your case, too. Closing a business you yourself have worked hard to build is not easy for anyone. It is probably not much comfort to be told you're not alone at this time. For those who have ceased to do business - or are considering this step - psychologists offer three tips on how to deal with the situation.

1. Take a break

Entrepreneurs are inherently resilient people but they need breaks. If you have recently quit, give yourself some space to close the previous chapter of your professional life before implementing new ideas. Don't be afraid to mourn: on the contrary, it is important you break free and move on. After processing the grief, you can begin to consider new steps. Talk to people in the field you want to enter and start studying the market. A systematic approach to your next business - not impulsive - will provide you with a solid foundation in new beginnings.

2. It is not your fault

Although you may feel a sense of personal failure, most other people do not see you in that light. On the contrary, you would be amazed at what the demand for you may be in the market. Many companies want to hire former entrepreneurs because of their courage, expertise and ability to build something out of nothing. You might also consider working for someone as a consultant, at least until you get another business idea of ​​your own.

3. Share your story

Your experience is not unique. It can be very enriching for you and the surroundings to share your experience. Share your observations from practice on professional social networks and participate in meetings with the professional community. The last thing that would offer you any value in this situation is self-closure.

 

Chin up! Not everything is as gloomy as it may appear at first glance.

 

 

-bb-

  Ukončila pandemie vaše podnikání? Dejte si čas se s tím vypořádat

  Pandemie donutila stovky tisíc majitelů firem trvale uzavřít své společnosti. Odborníci tvrdí, že je důležité dát si čas a prostor se se situací srovnat.

  V důsledku rozšíření COVID-19 ztratila společnost klíčové klienty, kteří tvořili většinu jejích příjmů. Stávající obraty nepokryjí zcela ani fixní náklady a ani akvizice nepřináší lepší výhledy na budoucnost. Financovat běh firmy z vlastní kapsy můžete jen do určitého momentu a ten se přiblížil. Je čas se definitivně rozhodnout a uzavřít kapitolu...

  Možná je toto i váš scénář. Ukončení podnikání, které jste tvrdě budovali, není vůbec lehkou situací pro nikoho. Útěchou vám pravděpodobně nebude ani to, že v tom v této době nejste sami. Pro ty, kteří ukončili činnost – nebo pro ty, kteří tento krok zvažují – nabízí psychologové tři tipy, jak se se situací vypořádat:

  1. Dejte si pauzu

  Podnikatelé jsou z podstaty odolní lidé, ale potřebují přestávky. Pokud jste v nedávné době ukončili svou činnost, dejte si před realizací nových nápadů určitý prostor, abyste v sobě předchozí kapitolu svého profesního života uzavřeli. Nebojte se truchlit. Je to naopak důležité, abyste se dokázali oprostit a jít dál. Poté, co zármutek zpracujete, můžete začít zvažovat nové kroky. Promluvte si s lidmi z oboru, do kterého chcete vstoupit a začněte studovat trh. Systematický přístup k vašemu dalšímu podniku – nikoliv impulzivní – vám zajistí pevné základy v nových začátcích.

  2. Chyba není ve vás

  I když můžete cítit pocit osobního selhání, většina ostatních lidí vás v tom světle nevidí. Naopak byste se divili, jaká po vás může být na trhu poptávka. Mnoho společností chce najímat právě bývalé podnikatele kvůli jejich odvaze, odbornosti a schopnosti vybudovat něco z ničeho. Můžete také zvážit, zda se nepropůjčíte některé společnosti coby konzultant, alespoň dokud nedostanete další vlastní podnikatelský nápad.

  3. Podělte se o svůj příběh

  Vaše zkušenost není ojedinělá. Může být pro vás i pro okolí velmi obohacující se o svou zkušenost podělit. Sdílejte své postřehy z praxe na profesních sociálních sítích, zúčastněte se setkání s odbornou komunitou. To poslední, co by vám přineslo v této situaci nějakou hodnotu, je uzavření se do sebe.

   

  Hlavu vzhůru! Ne vše je tak černé, jak se může na první pohled zdát.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com