Burnout syndrome: three tips on protecting your subordinates from it

Syndrom vyhoření: Tři tipy, jak mu zabránit u vašich podřízených

Burnout can have a variety of causes and symptoms. It most often happens to employees who work in service jobs or are in frequent contact with clients. Burnout is also a very serious result of long-term neglected stress, frustration, workaholism or a toxic work environment. Since employee burnout has a grave impact on an employee's mental health and the productivity of the team as a whole, managers should try to create an environment that prevents burnout at all costs. Here are three tips on how to do this.

Set boundaries for subordinates

Boundaries are important: as stated by Management Today, they help separate work from personal life and give work some order. Set certain boundaries: for example, the latest time a colleague can call you on your cell phone, or no sending e-mails after work hours. Then require all employees follow these rules; otherwise, ambitious employees might work overtime, calling people after hours, and other employees with less workaholic tendencies may feel they are not working hard enough. This could easily create quite a toxic atmosphere at the workplace.

Encourage debate about mental health

Do you want subordinates to let you know if they are feeling frustrated or sense they are heading towards burnout? Then you need to convince them talking about mental health is allowed in your team and no one will look the other way if they communicate these concerns to their manager and co-workers. Discuss mental health in your team and create a healthy and open environment in which people are not afraid to raise even uncomfortable topics.

Pay attention even to the more introverted and seemingly calmer employees

Burnout is a major threat especially for those employees who give the impression nothing ever bothers them. These are workers who never complain, tend to be calmer in nature and are not too extroverted. They are people who often keep their troubles and frustrations to themselves. Unfortunately, as a result, they are often overlooked by their superiors, who tend to focus more on subordinates who are loud and complain a lot. Avoid this mistake. Always take a deep interest in the mental state of workers who seem permanently quite happy and on top of things.

-mm-

  Syndrom vyhoření: Tři tipy, jak mu zabránit u vašich podřízených

  Vyhoření pracovníka může mít řadu příčin i symptomů. Nejčastěji se děje u zaměstnanců, kteří pracují ve službách nebo jsou v častém kontaktu s klienty. Vyhoření také bývá velmi závažným vyústěním dlouhodobě zanedbaného stresu, frustrace, workoholismu nebo výskytu v toxickém pracovním prostředí. Protože má vyhoření zaměstnance závažný dopad na jeho duševní zdraví i na produktivitu týmu jako celku, měli byste se z pozice manažera za každou cenu vytvořit prostředí, které proti vyhoření působí preventivně. Zde jsou tři tipy, jak na to.

  Nastavte svým podřízeným hranice

  Hranice jsou důležité. Jak uvádí Management Today, hranice nám totiž pomáhají oddělovat práci od osobního života a dávají naší práci určitý řád. Nastavte určité limity – například kdy nejpozději se může kolegovi volat na mobil . Nebo že posílat e-maily po pracovní době se nesmí. Vyžadujte pak dodržování těchto pravidel po skutečně všech zaměstnancích. Aby se nestalo, že ambiciózní pracovníci budou pracovat přesčasy a volat ostatním po pracovní době a aby si díky tomu ostatní zaměstnanci s méně workoholickými sklony oproti nim nepřipadali, jako že málo pracují. Tak by totiž na pracovišti mohla snadno vzniknout poměrně toxická atmosféra.

  Podporujte debatu o duševním zdraví

  Chcete, aby vám vaši podřízení dali najevo, když se cítí frustrovaní nebo když si připadají, že se řítí do vyhoření? Pak je nejdříve musíte přesvědčit o tom, že mluvit o duševním zdraví ve vašem týmu je povoleno. A že se na nikoho, kdo tyto obavy svému nadřízenému a spolupracovníkům sdělí, nebude nikdo dívat skrz prsty. Mluvte o duševním zdraví ve vašem týmu a vytvořte zdravé a otevřené prostředí, kde se lidé nebojí otevírat i ne zcela příjemná témata.

  Vnímejte i uzavřenější a zdánlivě klidnější zaměstnance

  Vyhoření je velkým nebezpečím především pro ty zaměstnance, kteří vždy vypadají, jako že je nikdy nic netrápí. Jsou to ti pracovníci, kteří si nestěžují, jsou spíše klidnější povahy a nejsou příliš extrovertní. Právě toto jsou lidé, kteří si svá trápení a frustrace často nechávají pro sebe. A bohužel jsou díky tomu často i opomíjeni svými podřízenými, kteří se mají často tendenci věnovat spíše těm podřízeným, kteří jsou hlasití a kteří si na něco stěžují. Nedělejte tuto chybu. A vždy se hluboce zajímejte i o duševní stav těch pracovníků, kteří vždy vypadají, jako že jsou zcela spokojeni a nad věcí.  -mm-

  Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today