Study: Playfulness can be learnt and help companies increase innovation potential and improve employee well-being

Studie: Hravost se dá učit. Firmám může pomoci zvýšit inovativní potenciál a zlepšovat blaho zaměstnanců

Simple exercises can help people become more playful and gain greater satisfaction with their lives.

In an August 2020 study, researchers at the Martin Luther King University in Germany had participants do simple exercises for a week to enhance their playfulness. They found this characteristic can be stimulated and trained. In addition, playfulness improves a person's overall emotional state.

Playfulness is a personality trait that is expressed in individuals differently. According to the head of the research, psychologist René Proyer, especially playful people find it difficult to cope with boredom. On the other hand, they can turn almost any everyday situation into a fun or personally engaging experience. For example, they enjoy word games and mental games, are curious or like to play.

In addition, previous studies have shown these people have a strong sense of detail, easily acquire new perspectives and are able to turn even monotonous tasks into interesting activities.

Previously it had not been clear whether playfulness could be trained and what effects it might have on people. The researchers therefore included 533 participants in their study, who were randomly divided into one of three experimental groups or a "placebo" group.

People in the experimental groups completed one of three daily exercises for seven days. The exercises were to strengthen their playfulness. Every evening before going to bed, they had either to write down three situations from a given day when they were behaving particularly playfully, or use their tendency to playfulness in an unfamiliar situation, such as their professional life, and write down this experience. Or they were to think more about the playful behaviour they had observed in themselves that day. In contrast, the placebo group was given a task that had no effect on the experiment.

All groups completed a questionnaire before and immediately one, two, four, and twelve weeks after the intervention; this enabled researchers to measure various personality traits. The methods were based on established positive psychology interventions.

According to the researchers, the exercises were supposed to lead people consciously to focus their attention on playfulness and use it more often. Based on their hypotheses, the exercises could lead to positive emotions, which in turn would affect a person's satisfaction and mood.

The results showed that the tasks did indeed lead to increased playfulness. The researchers also observed a temporary, slight improvement in participants' well-being. "Our study is the first intervention study in adults to show that playfulness can be induced and that it has positive effects for them," said Proyer.

The results of the study serve as a starting point for new research questions and practical applications. For example, at the workplace they could lead to increased innovation, creativity and greater satisfaction.

 

-bb-

  Studie: Hravost se dá učit. Firmám může pomoci zvýšit inovativní potenciál a zlepšovat blaho zaměstnanců

  Jednoduché cviky mohou přispět k tomu, aby se lidé stali hravějšími a díky tomu získali i větší spokojenost se svým životem.

  Vědci z německé Univerzity Martina Luthera Kinga ve výzkumu ze srpna 2020 nechali účastníky týden dělat jednoduchá cvičení na posílení jejich hravosti. Zjistili, že tento rys lze díky tomu stimulovat a trénovat. Hravost navíc zlepšuje celkový emoční stav člověka.

  Hravost je osobnostní rys, který je u jednotlivců vyjadřován odlišně. Podle vedoucího výzkumu, psychologa Reného Proyera, se obzvláště hraví lidé těžko vyrovnávají s nudou. Naopak dokážou proměnit téměř jakoukoli každodenní situaci na zábavu nebo osobně poutavý zážitek. Například si užívají slovní hry a mentální hry, jsou zvídaví nebo si rádi hrají.

  Podle předchozích studií se navíc ukázalo, že tito lidé mají výrazný smysl pro detail, snadno si osvojují nové perspektivy a jsou schopni překlopit i monotónní úkoly v zajímavou činnost.

  Doposud nebylo jasné, zda lze hravost trénovat a jaké to může mít účinky na lidi. Výzkumníci proto zapojili do své studie 533 účastníků, kteří byli náhodně rozděleni do jedné ze tří experimentálních skupin nebo do „placebo“ skupiny.

  Lidé v experimentálních skupinách absolvovali jedno ze tří denních cvičení po dobu sedmi dnů. Cvičení měla posílit jejich hravost. Denně před spánkem museli buď napsat tři situace z daného dne, kdy se chovali obzvláště hravě, nebo použít svůj sklon k hravosti v neznámé situaci, například ve svém profesním životě, a zapsat si tuto zkušenost. Nebo měli více uvažovat o hravém chování, které ten den na sobě pozorovali. Naproti tomu placebo skupina dostala úkol, který neměl žádný vliv na experiment.

  Všechny skupiny vyplnily dotazník před a bezprostředně po jednom, dvou, čtyřech a dvanácti týdnech po intervenci, díky níž vědci měřili různé osobnostní rysy. Metody byly založeny na zavedených intervencích pozitivní psychologie.

  Cvičení podle výzkumníků měla vést lidi k tomu, aby vědomě zaměřili svou pozornost na hravost a častěji ji používali. Podle jejich hypotéz mohlo toto cvičení vést k pozitivním emocím, které by zase ovlivnily spokojenost a náladu člověka.

  Z výsledků vyplynulo, že úkoly skutečně vedly ke zvýšení hravosti. Vědci také pozorovali dočasné, mírné zlepšení blahobytu účastníků. „Naše studie je první intervenční studií na dospělých, která ukazuje, že lze vyvolat hravost a že to pro ně má pozitivní účinky,“ uvedl Proyer.

  Výsledky studie slouží jako výchozí bod pro nové výzkumné otázky a praktické aplikace. Například na pracovišti by mohly vést ke zvyšování inovativnosti, kreativitě a větší spokojenosti.

   

  -bb-

  Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily