Six tips for effective evaluation surveys

Šestero tipů pro efektivitu hodnotících průzkumů

Have you ever wondered why some people are able to make things so attractive for others, while if you or someone else does it, it is not so "sexy"? Would it not be nice, if your evaluation surveys could evoke a "radiant aura" and promoted your leadership efficiency.

Jonah Bergerin his book "Contagious" deals with the study of "social epidemic", why certain products, ideas or behavior catch on or are so popular. After decades of research he finally came up with six basic principles of attractiveness which were published on the Leading Effectively website. These principles were applied to evaluation surveys as part of leadership development programs. What are those principles?

1. People participate in activities that look good

To conduct an effective survey, you must obtain valid answers from the most relevant respondent sample. Use one of the many online platforms available to increase the social value of your survey including new rating tools such as a graphical slider or order of options.

2. Mental links to previous ideas trigger a course of action

If you use specific leadership models or recognizable graphics, previously presented during the training program, in the survey you can trigger the idea of the importance of the content and its meaning.

3. Interesting content encourages people to share

Consider a picture of the participants joined in a meaningful and thoughtful activity. Who does not appreciate seeing something that reminds him a positive experience?

4. Sharing feedback enables interconnection

This allows individuals to communicate with each other and to collectively evaluate their experiences of the program. Try to use these private experiences to create something that will be publicly accessible, such as LinkedIn forums.

5. Practical tips beyond the program content are useful

Provide post-program resources that can help participants beyond the content of the survey, for example how to improve their financial situation, health or personal life. By expressing your support of participants beyond the program itself you will motivate them to complete future evaluations. Tell them that only a few minutes of their time will help them improve their experience with the important agenda.

6. Stories with social, emotional and practical value increase attractiveness

Telling stories which contain important valuable information, help the respondent in decision making. You may try to link a thoughtful informative video featuring someone who already went through the program and can share his experience and results.

-bn-

  Šestero tipů pro efektivitu hodnotících průzkumů

  Už jste se někdy zamysleli nad tím, proč to, co jedni dělají, je pro druhé tak atraktivní, zatímco, když to zkusíte třeba vy nebo někdo další, tak už to tak „sexy“ není? Nebylo by to krásné, kdyby i vaše hodnotící průzkumy vyvolávaly zářivou auru a napomáhaly vyšší efektivitě celého leadershipu?

  Jonah Berger se ve své knize „Contagious“ („Nakažlivý“) zabývá studií „sociálních epidemií“, tedy to, proč jsou určité výrobky, myšlenky nebo i chování tak populární. Po desetiletém výzkumu nakonec přišel s 6 základními principy atraktivity, které publikoval server Leading Effectively v aplikaci na tvorbu hodnotících průzkumů v rámci leadership development programů. Jaké principy to jsou?

  1. Lidé se účastní aktivit, které vypadají dobře

  Aby byl průzkum efektivní, potřebujete obdržet validní odpovědi od co nejrelevantnějšího vzorku respondentů. Zvyšte sociální hodnotu vašeho průzkumu tím, že využijete nové ratingové nástroje jako například grafický posuvník nebo pořadí možností dostupné v řadě online platforem.

  2. Mentální odkazy na hlubší záměr akce aktivují smysl pro povinnost

  Pokud budete v průzkumech využívat konkrétní leadership modely nebo grafiky, které jste předtím hojně prezentovali v průběhu tréninkového programu, můžete tím aktivovat myšlenku důležitosti obsahu a jeho vyššího významu.

  3. Zájem nutí lidi se podělit

  Zvažte uveřejnění účastníků zapojených do smysluplné a promyšlené rozvojové činnosti. Komu by nelichotilo vidět něco, co mu připomíná pozitivní zkušenost?

  4. Sdílení zpětné vazby umožňuje vzájemné propojení zkušenosti

  Díky tomu mohou jednotlivci navzájem připomínkovat a kolektivně hodnotit své zkušenosti z programu. Zkuste tyto privátní zážitky převést na něco, co bude veřejně přístupné, například na LinkedIn fóru.

  5. Praktické tipy za hranice rozvojového programu jsou užitečné

  Rady, které mohou účastníkům pomoci vylepšit jejich finanční situaci, zdraví nebo osobní život, se také počítají. Dejte účastníkům najevo svou podporu i nad rámec samotného programu a motivujte je k vyplnění hodnocení tím, že pouhých pár minut jim pomůže lépe uchovat zkušenosti a důležité body programu.

  6. Příběhy se sociální, emocionální a praktickou hodnotou zvyšují atraktivitu

  Vyprávění příběhů, které obsahují důležitou hodnotu, napomáhá respondentovi v rozhodování. Můžete třeba připojit promyšlenou informativní videonahrávku s někým, kdo už programem prošel a může sdílet své zkušenosti a výsledky.

  -bn-

  Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog