Six things a team needs to achieve stellar success

Šest věcí, které tým potřebuje, aby dosáhl hvězdného úspěchu

Every manager wants a stellar team; however, not every manager knows what they have to do to make their team become stars. Here are six things a team needs so as to achieve its maximum potential.

A shared vision

As BusinessMatters Magazine states, one of the most essential conditions for team success is a passion for a shared vision. It is the manager's job to present this shared vision, a kind of Holy Grail, to the team.

Clearly defined roles

For a team to work effectively, it must have clearly defined rules and also clearly defined roles for its members. This does not mean employees cannot delegate work or be partly responsible for the agenda of other team members. But it must be clear where their responsibilities begin and end.

An action plan to achieve common goals

A vision alone is not enough: it is even more important to set up an action plan, in other words a kind of path, consisting of specific sub-steps, by which the team gradually works its way from its current position to this vision.

Tolerating mistakes

A team can never develop effectively or be flexible enough unless there is some tolerance for non-fatal mistakes. The manager needs to give workers the space to try new things, which carries with it the risk of some missteps and dead ends.

A manager who does not kill the potential of individual workers

A team is ultimately only as good as its weakest link. A manager should therefore never focus only on the productivity of the group as a whole, but also on the development of individual talent. This is the only way to build a truly stellar team.

Effectively linking the team to other structures in the company

No team works in isolation. The best team in terms of internal performance may ultimately not be so successful if its interaction with others (clients, suppliers, and, most importantly, other teams in the company) is not efficient.

 

-mm-

  Šest věcí, které tým potřebuje, aby dosáhl hvězdného úspěchu

  Každý manažer chce mít hvězdný tým. Ovšem ne každý manažer ví, co musí udělat pro to, aby se jejich tým hvězdným skutečně stal. Zde je šest věcí, které tým potřebuje k tomu, aby dosáhl svého maximálního potenciálu.

  Společná vize

  Jak uvádí BusinessMatters Magazine, jedním z nejzásadnějších podmínek úspěchu týmu je nadšení pro společnou vizi. Úkolem manažera tedy je tuto společnou vizi, jakýsi Svatý grál, týmu představit.

  Jasně definované role

  Aby mohl tým efektivně pracovat, musí mít jasně nastavená pravidla. I jasně definované role jeho členů. To neznamená, že si pracovníci nebudou delegovat práci nebo že nebudou částečně zodpovědní za agendu ostatních členů týmu. Musí být ale jasné, kde jejich zodpovědnost začíná a končí.

  Akční plán, jak dosáhnout společných cílů

  Jenom vize nestačí. Ještě důležitější je nastavit akční plán. Tedy jakousi cestu, sestávající z konkrétních dílčích kroků, kterou se tým ze současné pozice k této vizi postupně propracuje.

  Tolerování chyb

  Tým se nikdy nemůže efektivně rozvíjet ani být dostatečně flexibilní, pokud v něm nebude panovat určitá tolerance nefatálních chyb. Manažer musí pracovníkům dát prostor zkoušet nové věci, což sebou nese i riziko určitých přešlapů a záseků ve slepých uličkách.

  Manažer, co neubíjí potenciál jednotlivých pracovníků

  Tým je ve výsledku tak dobrý, jako jeho nejslabší článek. Manažer by se proto neměl nikdy zaměřovat pouze na produktivitu skupiny jako celku, ale i na rozvoj individuálního talentu. Jedině tak si může vybudovat skutečně hvězdný tým.

  Efektivní napojení týmu na ostatní struktury ve firmě

  Žádný tým nepracuje v izolaci. Sebelepší tým, který interně podává skvělý výkon, nemusí nakonec být tak úspěšný, pokud nefunguje jeho interakce s okolím. Tedy s klienty, s dodavateli a především s ostatními týmy ve společnosti.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters