Fishbone and other creative thinking techniques

Rybí kostřička a další techniky kreativního myšlení

There is no doubt that creativity is one of the most cherished human qualities, especially within a corporate environment. Without creative drive there would be no progress and entrepreneurs would hardly remain on the market. In many cases, however, creative thinking needs stimulating. The Open Forum website therefore recommends several useful exercises, tools and concepts:

Create a customer map

Customer feedback can be the most valuable item for development of your innovative ideas. Customer journey maps will help you see and understand your products or services through the customer's eyes. Find more about this concept here.

Try the techniques of lateral thinking

This is a technique that focuses on challenges from a completely different angle. It is based on generating ideas by selecting completely random nouns and then thinking of as many associations as possible of these nouns. How can you relate this to your business? More on the technique can be found here.

Set a Google alert

Accounts from Google provide notice on topics that interest you. This can be very useful if you are solving a problem in a specific area. Gather as many ideas as possible. This is very useful advice even in the event that the problem is not new but you need a different view. Learn more here.

A fishbone advises you

If you need help with a specific problem, just try this "fishbone" technique: draw a circle symbolising a fish's head, the problem, on one side of the paper and then add the fish's skeleton - one long horizontal bone with smaller bones protruding on both sides. At each end of these bones write the possible causes of the problem.

Change the frame with the grid

This technique is based on the idea that different people have different experiences and thus, logically, see a problem from different angles. The method is simple: draw a grid with four boxes and the problem to be solved in the middle. Now you have a double opportunity to use this technique. You can fill the boxes using the 4 Ps approach, looking at the problem from the perspective of product, planning, potential and people. Or you can organise other specialists and professionals from other fields who will have their own specific point of view. More on this technique can be found here.

These techniques are quite simple and can help open your eyes when you are stuck in a rut. If, however, you distrust the above techniques, then you can simply create a notebook or a bulletin board for ideas. You will see how useful it can be just to write your ideas down somewhere.

-bn-

  Rybí kostřička a další techniky kreativního myšlení

  Není snad pochyby o tom, že kreativita je jednou z nejvíce ceněných lidských vlastností zejména ve firemním prostředí. Bez kreativního pohonu by nebyl postup a podnikatelé by se jen stěží dokázali udržet na trhu. Kreativní myšlení je však potřeba v mnoha případech stimulovat. Server Open Forum proto poradil několik užitečných cvičení, nástrojů, konceptů:

  Vytvořte si zákaznickou mapu

  Zpětná vazba od vašich zákazníků může být tím nejcennějším pro rozvoj vašich inovativních nápadů. Mapy zákaznických cest vám pomohou uvidět a pochopit vaše produkty nebo služby zákaznickým okem. Více se o tomto konceptu dozvíte zde.

  Zkuste techniky laterálního myšlení

  Jedná se o techniku, která se zaměřuje na výzvy ze zcela různých úhlů pohledu. Tento nástroj staví na generování nápadů výběrem zcela náhodných podstatných jmen a následného vymýšlení co největšího počtu asociací. Jak je můžete vztáhnout k vašemu podnikání? Více o této technice naleznete zde.

  Nastavte si upozornění od Googlu

  Účty od Googlu nabízí funkci upozornění na témata, která vás zajímají. To může být velmi užitečné, pokud právě řešíte nějaký problém týkající se určité oblasti. Získejte tolik nápadů, kolik jen bude možné. Je to velmi užitečná rada i pro případ, že se nejedná o nový problém, ale potřebujete získat jiný pohled. Více se dozvíte zde.

  Poradí vám rybí kostřička

  Pokud si nevíte rady s určitým problémem, vyzkoušejte právě tuto techniku („Fishbone technique“). Na jeden okraj papíru nakreslete kolečko symbolizující rybí hlavu a také samotný problém a dále dokreslete rybí kostřičku – dlouhou vodorovnou kost a z ní trčící menší kosti po obou stranách. Ke každému výběžku kostičky vypište možné příčiny problému.

  Změňte rámce pomocí mřížky

  Tato technika je založena na myšlence, že různí lidé mají různé zkušenosti a tudíž logicky vidí problém z různých úhlů pohledu. Metodika je jednoduchá. Nakreslete mřížku o čtyřech boxech a doprostřed napište problém, který řešíte. Nyní máte dvojí možnost, jak techniku využít. Boxy můžete vyplnit dle 4P přístupu a podíváte se na problém z pohledu produktu, plánování, potenciálu a personálu. Nebo můžete pořádat další specialisty a profesionály z jiných oborů, kteří budou mít vlastní specifický pohled na věc. Více o této technice naleznete zde.

  Ty to techniky jsou vcelku jednoduché a mohou vám pomoci otevřít oči ve chvílích, kdy už příliš dlouho jedete v zajetých kolejích. Pokud se vám však ani jedna z výše zmíněných technik nezdá, pak si jednoduše vytvořte deník nebo nástěnku na nápady. Uvidíte, jak moc může být užitečné si nápady jen někde zapsat.

  -bn-

  Zdroj: OPEN Forum - americký server sdružující komunitu malých a středních podnikatelů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje OPEN Forum