Develop mutual affection with employees

Rozvíjejte vzájemné sympatie se zaměstnanci

It is generally known that the human factor is an important element in the functioning of an organization; however, it can be very tricky in the case of relations between employees and managers. Some argue that high achievement is possible even without any great mutual affection between managers and their teams. But according to the Forbes website this happens roughly in 1 out of 2000 cases. Therefore, this online magazine offers 7 tips on how to ensure better relations with one's own employees:

1. Share positive emotions

Any feelings you show in the workplace others perceive intensely. As well as frustration or tiredness due to illness or anger, also positive emotions can be disseminated. Try to make sure the positive ones outnumber the negative.

2. Be fair

Can others rely on you? Do they trust you? Gain the sympathy of others thanks to your fair and reliable behaviour.

3. Do not be individualists

Your subordinates are not your rivals. Work together with them and discuss all tasks.

4. Give a helping hand

Be mentors, coaches and teachers who help employees find the right way to address challenges and problems, thus creating strong bonds of trust in your knowledge and competence.

5. Inspire others

The popularity of a leader is not based only on the pressure put on employees, but especially in the ability to pull his or her own team towards objectives and inspire it.

6. Focus on the future

Employees who have no idea about the current situation or desired goals very quickly become frustrated. Be a visionary, focus on the future and effectively motivate employees with ideas about further development.

7. Let evaluate yourself

Receiving employees’ feedback helps you better to orientate among the sympathy and antipathy ascribed to your person. Where appropriate, take measures to change.

-bn-

  Rozvíjejte vzájemné sympatie se zaměstnanci

  Je všeobecně známé, že lidský faktor je důležitým prvkem fungování organizace. Může však být velmi ošemetný v případě vztahů mezi zaměstnanci a manažery. Někteří tvrdí, že dosahovat vysokých výsledků lze i bez hlubších vzájemných sympatií mezi manažery a jejich týmy. Avšak podle serveru Forbes se tak stává jen zhruba v 1 z 2000 případů. Tento online magazín proto nabízí 7 tipů, jak si zajistit lepší vztahy s vlastními zaměstnanci:

  1. Sdílejte pozitivní emoce

  Jakékoliv pocity, které dáváte na pracovišti najevo, ostatní intenzivně vnímají. Stejně jako frustrace, únava z nemoci nebo vztek mohou být šířeny i pozitivní emoce. Snažte se, aby předčily ty negativní.

  2. Buďte féroví

  Mohou se na vás ostatní spolehnout? Důvěřují vám? Získejte si sympatie ostatních za své férové a spolehlivé jednání.

  3. Nebuďte individualisté

  Vaši podřízení nejsou vaší konkurencí. Spolupracujte a diskutujte společně všechny úkoly.

  4. Podávejte pomocnou ruku

  Buďte mentory, kouči a učiteli, kteří zaměstnancům pomáhají nalézat tu správnou cestu při řešení úkolů a problémů. Vytváříte tak pevné vazby založené na důvěře ve vaše vědomosti a schopnosti.

  5. Inspirujte druhé

  Oblíbenost lídra nespočívá jen ve vyvíjení tlaku na zaměstnance, ale zejména ve schopnosti táhnout vlastní tým směrem vytyčenému cíli a inspirovat jej.

  6. Soustřeďte se na budoucnost

  Zaměstnanci, kteří nemají představu o současném stavu ani požadovaných cílích, jsou velmi rychle frustrovaní. Buďte vizionářem, který se soustředí na budoucnost a efektivně motivuje zaměstnance představami o dalším vývoji.

  7. Nechte se ohodnotit

  Přijetí zpětné vazby od zaměstnanců vám napomůže se lépe zorientovat v sympatiích i antipatiích vůči vaší osobě. Přijměte případná opatření ke změnám.

  -bn-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu