Expanding your team? Five things to bear in mind

Rozšiřujete svůj tým? Máme pro vás pět věcí, které nesmíte opomenout

Having the opportunity to expand your team is usually good news: it means the team is doing well, or that you can expect to be responsible for even more projects in the future than you are now. However, expanding the team, taking on new subordinates and changing the way you organise your work also brings certain challenges and risks. So this article will describe five things you should not ignore when expanding your team.

These tips were published by Business Matters magazine.

Audit your current team processes

The first step is to find out where you currently stand. Do an audit of the processes within your team. Find out exactly who does what, how projects are handled, and where the risk points are within your team's organisation. Only then figure out how you can fit new staff and new roles into your current setup.

Don't rush to recruit new employees

While you are certainly motivated to proceed with team expansion as quickly as possible, this is something that should not be rushed. Take your time, think through all the steps and select new staff really carefully.

Give current employees the chance to profile themselves in the area they want

Expanding the team and changing the organisation of work are opportunities for existing staff. They have experience of how your team and company operate and are thus an invaluable source of information. Give them the opportunity to raise their profile within the new team structure in an area that interests them and in which they feel strong.

Ensure new recruits will fit the existing team on a personal level

When recruiting new subordinates, you should look at not only hard, but also soft skills. You must also pay attention to how well the new employees will fit in with the existing team. While diversity within the group is certainly desirable, you also want workers communicating well and complementing one another, not being in opposition or conflict.

Encourage open communication

The whole process of expanding a team is a time of uncertainty for everyone involved. It is therefore necessary to communicate continuously and transparently throughout the event. Dispel any concerns your subordinates may have and encourage them not to be afraid to share their thoughts and observations with you.

 

-mm-

  Rozšiřujete svůj tým? Máme pro vás pět věcí, které nesmíte opomenout

  Pokud dostanete možnost rozšířit svůj tým, je to zpravidla dobrá zpráva. Znamená to, že se vám jako týmu daří nebo že se počítá s tím, že do budoucna budete mít na starosti ještě více projektů než nyní. Rozšiřování týmu, přijímání nových podřízených a změna organizace práce sebou ale nesou i určité výzvy a rizika. A proto vám dnes prozradíme pět věcí, které nesmíte při rozšiřování týmu opomenout.

  Tyto tipy uveřejnil magazín Business Matters.

  Udělejte si audit současných procesů v rámci týmu

  Prvním krokem je zjistit, jak na tom aktuálně jste. Udělejte si audit procesů v rámci vašeho týmu. Zjistěte, kdo co přesně dělá, jak se řeší projekty a kde jsou riziková místa v rámci organizace vašeho týmu. Teprve poté vymyslete, jak můžete do aktuálního nastavení napasovat nové pracovníky a nové role.

  Nespěchejte s náborem nových pracovníků

  I když jste určitě motivovaní postupovat s rozšiřováním týmu co nejrychleji, jedná se o něco, co není dobré uspěchat. Dejte si na čas, všechny kroky promyslete a nové pracovníky vybírejte skutečně pečlivě.

  Dejte současným zaměstnancům možnost profilovat se směrem, jakým chtějí

  Rozšiřování týmu a změna organizace práce jsou příležitostí pro stávající pracovníky. Ti totiž mají zkušenosti s tím, jak váš tým i vaše firma fungují, a z toho důvodu jsou nedocenitelným zdrojem informací. Dejte jim možnost se v rámci nového uspořádání týmu více profilovat v oblasti, která je zajímá a ve které se cítí silní.

  Při náboru pracovníků dbejte na to, aby lidsky zapadli do stávajícího týmu

  Kromě tvrdých dovedností je při výběru nových pracovníků nutné dbát i na ty měkké. A také na to, jak dobře noví pracovníci zapadnou do stávajícího týmu. I když je diverzita v rámci skupiny určitě žádoucí, na druhou stranu chcete, aby spolu pracovníci dovedli dobře komunikovat a navzájem se doplňovali, nikoliv aby byli v opozici nebo v konfliktu.

  Podporujte otevřenou komunikaci

  Celý proces rozšiřování týmu je pro všechny zúčastněné obdobím nejistoty. Proto je nutné v rámci celé akce neustále a transparentně komunikovat. Rozptylte veškeré obavy, které by vaši podřízení mohli mít, a ponoukejte je k tomu, aby se nebáli vám své poznatky a úvahy sdělovat.

   

  -mm-

  Zdroj: Business Matters - web předního britského časopisu pro malé a střední podniky
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Matters