Why every manager should cultivate a reading habit

Proč by si každý manažer měl vypěstovat čtenářský návyk

Every busy and successful manager must be able to relax effectively in order to keep themselves sharp and emit positive energy. All this can be aided by reading books. Czechs have long ranked among the most avid readers and, even though the popularity of reading has declined slightly in the past five years, the average Czech adult still reads 12 books a year, which puts Czechs on one of the top levels in Europe. This article will explain how reading not only helps you relax, but also activate your brain and keep you mentally sharp.

Reading as a concentration exercise

According to the Harvard Business Review, one of the key benefits of regular book reading is training your focus. We live in a fast digital era, surrounded by adverts, computer screens and various other distractions that take away our natural ability to focus for a long time on just one thing at once. The problem is that if you want to achieve success in virtually any sector, you must focus intensively and in depth on any given thing. By reading a book, you practise focusing on just one thing at a time and preventing focus fragmentation, which these days is something especially young people suffer from.

Brain stimulation

Another advantage of reading is the absolutely unique use of mental skills and maintenance of mental sharpness. When reading, your brain must interact with the text in order actively to create the images of the story's images in your mind. Compared to films, where you merely sit passively and let the whole story unfold and flow in front of you, reading forces you to use your creativity and active thinking so you can imagine the story in the text actually happening. Thus, reading helps improve your creative skills, keep your sharpness and, especially in the case of elderly people, fight against some of the gradually increasing problems with memory and cognitive skills.

Become a regular reader

The final point to make concerns the ideal process of reading. First of all, you should eliminate all distractions and learn to focus exclusively on reading. Turn off the TV, switch off your phone for a while (being out of reach for a short period is unlikely to have any fatal consequences), and read in peace. The choice of literary genre is up to you. Some people successfully alternate between easy reads and more intellectually stimulating texts. Even if you do not have much time during the day and in the evening, it is okay if you initially spend just half an hour or so reading every day or every few days.

 

-mm-

  Proč by si každý manažer měl vypěstovat čtenářský návyk

  Časově vytížený a úspěšný manažer musí umět efektivně relaxovat, udržovat se bdělý a čilý a vyzařovat pozitivní náladu. K tomu všemu pomáhá čtení knih. Češi patří dlouhodobě k největším čtenářům, a i přestože za posledních pět let popularita čtení v naší republice mírně klesla, průměrný dospělý Čech přečte 12 knih ročně, což Čechy řadí na přední příčky v rámci Evropy. V tomto článku si ukážeme, jak čtení pomáhá nejenom relaxovat a odpočinout si, ale především aktivovat mozek a udržovat se mentálně bdělý.

  Čtení jako trénink pozornosti

  Podle Harvard Business Review je jedním z klíčových přínosů pravidelného čtení knih trénink pozornosti. Žijeme v rychlé, digitální době, ve které na nás blikají reklamy, monitory a různé jiné rušivé vjemy, které lidem berou jejich přirozenou schopnost dlouhou dobu se soustředit pouze na jednu věc. Problém je, že pokud chcete dosáhnout úspěchu ve víceméně jakémkoliv oboru, musíte se dané věci věnovat do hloubky, dlouhodobě a intenzivně. Čtením knih svou pozornost trénujete, učíte se soustředit se v dané chvíli pouze na jednu věc a působíte preventivně vůči chorobné roztříštěnosti pozornosti, kterou tolik hlavně mladých lidí v dnešní době trpí.

  Stimulace mozku

  Další výhodou čtení je zcela jedinečné zapojení vašich mentálních schopností a udržování určité psychické vnímavosti. Při čtení totiž váš mozek musí spolu s textem aktivně spolupracovat při vytváření představy ve vaší mysli, jak se příběh odehrává. Oproti například filmům, u kterých jenom pasivně sedíte a celý příběh je před vás ve své celosti promítán, takže vám stačí pouze nechat film na sebe působit, u čtení musíte zapojit představivost a aktivní přemýšlení, abyste si situace a děj popsané v textu uměli představit. Čtení proto pomáhá zlepšovat kreativní schopnosti, udržovat mentální bdělost a zvláště u starších lidí působí i preventivně na některé postupně přicházející problémy s pamětí či kognitivními schopnostmi.

  Staňte se pravidelným čtenářem

  Zbývá tedy říci, jaký je ideální postup při čtení knih. Zaprvé je nutné eliminovat všechny rušivé elementy a naučit se věnovat se skutečně pouze a jenom čtení. Vypněte tedy televizi, vypněte si na chvíli i telefon (ta chvíle mimo dosah s největší pravděpodobností nebude mít žádné fatální následky) a v klidu čtěte. Výběr žánru literatury je zcela na vás. Někteří lidé s úspěchem aplikují střídání odlehčenějších knih s těmi intelektuálně náročnějšími. I když nemáte přes den ani večer příliš času, postačí, když zezačátku budete čtení věnovat několik málo desítek minut denně nebo jednou za několik málo dní.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review