Team productivity stagnating? Six things the manager may be doing wrong

Připadá vám, že produktivita vašeho týmu stagnuje? Šest věcí, které možná jako manažer děláte špatně

Are you frustrated by the poor performance of your team? Does it seem like your subordinates' productivity is nowhere near what it should be? Perhaps your leadership style is to blame. Here are six things you might be doing wrong as a manager and need to focus on.

This text is based on an article published on the Harvard Business Review website.

Vaguely defining goals and responsibilities

The first, fundamental problem your team may be facing is unclear roles, unclear responsibilities and insufficient definition of the team's goals. In this case, individual team members do not know what is being asked of them or what you as a team are actually trying to achieve. Be clear about what you want from your employees and define clear goals and priorities for the team as a whole.

Little employee enthusiasm for a shared vision

Workers may lack motivation due to a lack of enthusiasm for the shared vision. Or even because any shared vision of the team is completely absent. Make sure everyone is aligned with your team's values and goals, and enthuse your subordinates for a shared vision.

An unhealthy or downright toxic work environment

As a manager, it is your job to ensure all employees feel comfortable and the workplace is a safe and inspiring environment. If, for whatever reason, the atmosphere is unhealthy or even toxic, this will definitely take a toll on the team's productivity and later on employee satisfaction and turnover.

Poor communication processes within the team

One of the key tasks of a manager is to set up transparent and effective communication processes in the team. If employees do not know how to use the communication tools, or the processes do not meet the team's needs, this is a major obstacle to the work of the team as a whole.

Neglected or ignored feedback from workers to you

Maybe your subordinates have a major concern, but you do not know about it because you are not getting consistent feedback from them. Always seek feedback from your employees and ask them about what is bothering them and what they would like to change.

Lack of self-initiative and space for autonomous work by rank-and-file staff

Employees who feel pressured and are micromanaged can never be productive. If you don't allow workers enough space to work independently and use their own initiative, they will become frustrated and not fulfil their work potential.

 

-mm-

  Připadá vám, že produktivita vašeho týmu stagnuje? Šest věcí, které možná jako manažer děláte špatně

  Jste frustrovaní z toho, jak se vašemu týmu nedaří? Zdá se vám, že produktivita vašich podřízených ani zdaleka nedosahuje úrovně, jaké by měla? Možná je na vině váš styl vedení. Zde je šest věcí, které možná coby manažer děláte špatně a na které byste se měli zaměřit.

  Tento text vychází ze článku uveřejněného na webu Harvard Business Review.

  Nejasné definování cílů a povinností

  Prvním, zásadním problémem, se kterým se váš tým může potýkat, je nejasné vytyčení rolí, nejasné definování povinností a zanedbaná definice cílů celého týmu. V takovém případě jednotliví členové týmu neví, co se po nich chce ani čeho se jako tým snažíte vlastně dosáhnout. Jasně řekněte, co po svých zaměstnancích chcete, a definujte jasné cíle a priority pro tým jako celek.

  Malé nadšení pracovníků do společné vize

  Pracovníkům může chybět motivace kvůli tomu, že nemají dostatečné nadšení do společné vize. Nebo dokonce kvůli tomu, že společná vize týmu úplně chybí. Ujistěte se, že všichni souzní s hodnotami a cíli vašeho týmu a nadchněte své podřízené pro společnou vizi.

  Nezdravé nebo vyloženě toxické pracovní prostředí

  Jako manažer máte za úkol zajistit, aby se všichni pracovníci cítili komfortně a aby na pracovišti panovalo bezpečné a inspirativní prostředí. Pokud je pracovní prostředí z nějakého důvodu nezdravé či dokonce toxické, rozhodně se o to výrazně projeví na produktivitě týmu a později i na spokojenosti a fluktuaci pracovníků.

  Špatně nastavené komunikační procesy v týmu

  Jedním z klíčových úkolů manažera je jasně nastavit srozumitelné a efektivní komunikační procesy v týmu. Pokud vaši pracovníci neví, jak se komunikační nástroje používají, případně pokud tyto komunikační procesy neodpovídají potřebám vašeho týmu, jedná se o zásadní překážku v práci celého týmu.

  Zanedbaná nebo ignorovaná zpětná vazba od pracovníků směrem k vám

  Možná vaše podřízené něco zásadního trápí, ale vy o tom nevíte, protože od nich nezískáváte soustavnou zpětnou vazbu. Nezanedbávejte získávání zpětné vazby od svých zaměstnanců a zajímejte se o to, co je trápí a co by rádi změnili.

  Nedostatek vlastní iniciativy a prostoru pro samostatnou práci u řadových pracovníků

  Zaměstnanci, kteří se cítí pod tlakem a kteří jsou podrobeni mikro-managementu, nemohou být nikdy produktivní. Pokud pracovníkům nedáte dostatečný prostor k samostatné práci a k vlastní iniciativě, budou frustrovaní a nenaplní svůj pracovní potenciál.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review