Turn your weekly meetings into development sessions

Přeměňte každotýdenní porady na tréninkové lekce

Development, when done well, is one of the most important roots of employee engagement. An increase in engagement equals a decrease in turnover. The ability to preserve your talents is a big competitive advantage. Ask everyone from the team to prepare a short training session – half an hour is enough. They can choose topics from their own development plan or sometimes they could demonstrate a few techniques they learned from articles or TED videos, if it is about strategic thinking or creativity. What other techniques does the management.about.com website suggest?

1) Have them talk about their wins and share experience

Managers convene regular meeting to talk about what the team has accomplished and what failures have occurred in the past week. The team generally agrees what the key wins and misses were, then plans for next week are proposed and adjusted. Some insights and knowledge were gained through the accomplishments and successes, but are rarely shared during these meetings. More time is spent on our mistakes than we devote to utilizing the opportunity to learn from accomplishments. Make it a rule that every team member who experienced a success in the last week will have 3 minutes to talk about it and share his lessons learned with others. It works in two ways: others can learn and the respective employees will get some recognition of their accomplishments. The effort they put into research and risk taking can inspire the rest of the team.

2) Everyone can have a turn at being the facilitator

By rotating who will be acting as the facilitator, you get the chance to observe how your employees behave as leaders. You will know how they react when they are exposed. After the meeting, ask all the attendees what they think to be one strong point and one learning edge of the colleague who did the facilitating job this time.

-jk-

  Přeměňte každotýdenní porady na tréninkové lekce

  Správně poskytované příležitosti k rozvoji jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují angažovanost zaměstnanců. Zvýšená angažovanost znamená mimo jiné i nižší fluktuaci zaměstnanců – a schopnost udržet si talentované lidi je velká konkurenční výhoda. Požádejte každého, aby pro ostatní připravil takový malý trénink, klidně jen na půl hodiny. Ať si postupně každý vybere nějaké téma, v souladu s vlastním plánem rozvoje. Někdo může demonstrovat například několik technik na uplatnění strategického myšlení nebo kreativity, o kterých se dočetl v nějakém článku nebo je viděl v TED videu. A jaké další možnosti navrhuje web management.about.com?

  1) Ať promluví o svých úspěších a sdílejí své zkušenosti

  Manažeři často svolávají porady, aby se na nich mluvilo o úspěších a neúspěších uplynulého týdne. Celý tým se obvykle shodne na tom, jaké tyto hlavní úspěchy a neúspěchy byly a potom jsou navrženy a prodiskutovány plány na příští týden. Ačkoliv byly při dosahování úspěchů zcela jistě získány určité zkušenosti, jsou tyto velmi zřídkakdy sdíleny s ostatními. Více času se věnuje chybám, ale poučení z úspěchů je přece také důležité. Stanovte pravidlo, podle kterého každý, kdo zaznamenal v průběhu minulého týdne úspěch, bude tři minuty mluvit o tom, co se díky němu naučil. Tato technika pracuje v obou směrech – ostatní se něco naučí a onen zaměstnanec je zároveň odměněn veřejným uznáním svých úspěchů. Úsilí, které bylo vloženo do výzkumu a do riskantních kroků, tak může inspirovat zbytek týmu.

  2) Každý může být facilitátorem

  Když necháte rotovat roli facilitátora celého setkání, zjistíte, jak se který zaměstnanec chová ve vůdčí roli. Budete mít možnost poznat, jak reaguje, když je pod tlakem a když je vidět. Po každé poradě požádejte ostatní, aby se shodli na tom, jaká je hlavní silná stránka dnešního facilitátora. A stejně tak se zeptejte, v které jedné věci by se měl zlepšit.

  -jk

  Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu