I worked on... Transforming Maersk Oil into a global energy group

Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

We live in a Global world and we need to apply an increasingly multi-discipline approach to our decisions.  If you wish to succeed, you need to able to spot opportunities, work with various types of information and reach informed decisions.

CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting) is an internationally recognised qualification which combines financial and business theory, as well as showing you how to apply that theoretical knowledge in practice.  Obtaining the CIMA qualification is accepted by employers throughout the world as proof that you understand strategic thinking and can interpret all aspects of business to achieve long term success. Inspire by the experience...

Going global

I began working for Maersk Oil, part of the Danish conglomerate AP MØller, in August 2010, where a worldwide transformation of the company involving 6,000 staff had been under way for a year.

This was to turn the company into a truly global oil and gas company by creating value throughout the entire upstream E&P (exploration and production) value chain and growing entitlement production [production from this field] by 50 per cent to 400,000 barrels per day by 2020.

Soon after joining Maersk Oil, I was given the role of executive lead on the project, which required a new business infrastructure based on global processes and systems, ensuring that development projects would be executed with consistency and quality.

We also changed the company culture by introducing new empowered, safe and collaborative ways of working.

The project was driven and owned by the Maersk Oil CEO and executive team. It was one of the company’s main KPIs so progress would impact people’s bonuses.

We dedicated resources in the organisation to drive and support the implementation of the transformation solutions.

For example, we had a transformation office that coordinated activities across functions and geographies, and we had change agents in the organisation who helped to maintain momentum.

We also communicated to the organisation through road shows, videos, newsletters and intranet stories.

Today, Maersk Oil is well on its way in its change journey. The amount of time lost through safety incidents has decreased by 78 per cent in the past year and new ways of working on performance management and business planning have been implemented, streamlining global processes and enabling transparency, consistency and value creation.

The transformation office has been closed down as the project enters the implementation stage in 2012/14.

The CIMA qualification was hugely helpful because of the breadth of its technical and commercial elements. It has meant that I have always considered myself to be part of a multi-dimensional team, rather than just an accountant.

Kenny Murdoch, ACMA, CGMA, CFO of Maersk Oil, Copenhagen, Denmark

Posted by CIMA on Mon, 10/12/2012 - 10:03

  Pracoval jsem na... transformaci Maersk Oil na globální energetickou skupinu

  Žijeme v globálním světě a pro své rozhodování potřebujeme čím dál častěji mezioborové znalosti. Pokud chcete uspět, musíte umět rozpoznat obchodní příležitosti, pracovat s informacemi různého charakteru a činit informovaná rozhodnutí.

  CIMA (The Chartered Institute of Management Accounting) je mezinárodní kvalifikace, která integruje znalosti finanční a businessové a naučí vás je využívat v praxi. Absolvování CIMA zkoušek a získání kvalifikace je pro zaměstnavatele na celém světě důkazem toho, že jste stratég se schopností propojit všechny aspekty businessu a dosáhnout tak dlouhodobého úspěchu. Inspirujte se zkušeností...

  Cesta ke globálnímu trhu

  V srpnu roku 2010 jsem začal pracovat pro Maersk Oil, součást dánské skupiny AP MØlle. V té době společnost o 6.000 zaměstnancích už rok procházela transformací.

  Cílem této transformace bylo vytvořit skutečně globální ropnou společnost, která pokrývá všechny procesy kolem průzkumu a která do roku 2020 zvýší produkci o 50%, na 400.000 barelů denně.

  Krátce po mém nástupu do Maersk Oil jsem získal funkci vedoucího celého projektu. K tomu bylo potřeba dát firmě novou infrastrukturu založenou na globálních procesech a systémech, které zajistí, že rozvojové projekty budou dodány v konzistentní kvalitě.

  Změnili jsme také firemní kulturu tak, aby práce probíhala s větší individuální zodpovědností, bezpečněji a v týmovém duchu.

  Projekt byl iniciován a veden CEO Maersk Oil a dalšími členy top managementu. Úspěch projektu byl jedním z hlavních KPI společnosti a měl přímý vliv na bonusy.

  Alokovali jsme zdroje, které měly podporovat implementaci řešení. Měli jsme například transformační kancelář, která koordinovala aktivity napříč funkcemi a zeměmi, a „průkopníky změn“ (change agents), kteří pomáhali věci posunovat dopředu.

  K tomu všemu jsme také komunikovali se zaměstnanci prostřednictvím road shows, videí, novin a příběhů na intranetu.

  Dnes ušel Maersk Oil pořádný kus cesty za změnou. Ztráty času způsobené bezpečnostními incidenty klesly za poslední rok o 78 %, implementovali jsme nové techniky řízení výkonu a plánování a zefektivnili globální procesy, které jsou transparentní, konzistentní a tvoří přidanou hodnotu.

  Transformační kancelář byla zrušena a projekt mohl vstoupit do implementační fáze.

  Kvalifikace CIMA mi byla díky šíři technických i businessových témat velmi užitečná. Znamená to, že jsem se vždy považoval za součást multi-dimenzionálního týmu, spíše než jen za účetního.

  Kenny Murdoch, ACMA, CGMA, CFO of Maersk Oil, Kodaň, Dánsko

  Publikováno CIMA 12.10.2012, překlad BPP Česká republika s.r.o.

  Obsah byl připraven ve spolupráci

  Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.