Working from home: four principles for balancing personal life and home office

Práce z domova: Čtyři zásady vyvážení osobního života a práce z home office

Since the pandemic, working at least partially from home has become more or less the norm in various sectors. However, many workers still have problems balancing their personal and professional lives and being productive when working from home. Therefore, let us recap four basic principles of the work-life balance.

These tips were published by The Muse website.

If possible, keep your work and personal life physically separate

If your living situation allows it, you should keep work and personal life physically separate. This means working in a different place from where you "live". Ideally, you should not work in the same room in which you then sleep. Otherwise, you will be unable psychologically to separate the two worlds and you will never have a proper rest.

At some point stop working, no matter what

You should define in advance at what point you will finish work each day. You can set this point in terms of time (e.g. 6 p.m.) or in other ways (e.g. after completing a certain number of routine tasks). For the benefit of your mental health, you should learn actually to shut down your computer at this point and leave work alone.

Do not jump between work and personal matters during the day

Working from home tempts us to half-attend to both our private matters and work in parallel. We wash our clothes between video calls and browse e-shops between writing work e-mails. In this case, however, we do neither thing properly. Learn to focus on just one activity at a time and do not jump between work and personal matters.

Relax and give yourself a digital detox

Learn to relax effectively. After many hours of working on the computer or the phone, it is a good idea to take a digital detox. If possible, go for a walk in nature, play with your children, or otherwise eliminate screens and monitors around you.-mm-

  Práce z domova: Čtyři zásady vyvážení osobního života a práce z home office

  Alespoň částečná práce z domova se v řadě oborů po pandemii stala víceméně standardem. Stále má však řada pracovníků problémy při práci z domova vyvážit osobní a pracovní život a být produktivní. Proto si pojďme připomenout čtyři zásady vyvážení osobního a pracovního života.

  Tyto tipy přinesl server The Muse.

  Pokud je to jenom trochu možné, oddělte si soukromý a pracovní život i fyzicky

  Jestliže to vaše bytová situace jenom trochu umožňuje, měli byste mít oddělený pracovní a soukromý život fyzicky. Měli byste tedy jinde pracovat a jinde „žít“, aby vám tyto dvě sféry života nesplývaly. V ideálním případě byste neměli pracovat v té samé místnosti, ve které potom spíte. Bez toho nebudete schopni z psychologického hlediska tyto dva světy oddělit a nikdy si pořádně neodpočinete.

  V určitém bodě skončete s prací, ať se děje co se děje

  Měli byste si předem definovat, v jakou chvíli budete každý den s prací končit a už se jí nebudete daný den věnovat. Tento bod můžete určit časově (tedy například 18:00), nebo i jinak (například když dokončíte určité množství nějakých rutinních úkolů). Pro své psychické zdraví byste se měli naučit v tuto chvíli skutečně zaklapnout počítač a pustit práci z hlavy.

  Nepřeskakujte během dne z práce do soukromých záležitostí a obráceně

  Práce z domova svádí k tomu, abychom se paralelně věnovali napůl jak svým soukromým záležitostem, tak i práci. Mezi videohovory dáme prát pračku a mezi psaním pracovních e-mailů si objednáme něco z e-shopu. V takovém případě však neděláme ani jednu věc pořádně. Naučte se věnovat vždy jenom jedné činnosti a neskákejte mezi prací a soukromými záležitostmi.

  Relaxujte a dávejte si digitální detox

  Naučte se efektivně relaxovat. Po mnoha hodinách práce na počítači nebo na telefonu je vhodné dát si digitální detox. Pokud možno se jděte projít do přírody, hrajte si se svými dětmi nebo jiným způsobem kolem sebe eliminujte monitory a displeje.  -mm-

  Zdroj: The Muse - americký web s tipy pro rozvoj kariéry a dlouhodobý profesionální růst
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Muse