The way of working with talents is fundamentally changing

Práce s talenty se zásadně mění

The approaches described below fundamentally transform the experience of talents in the work environment, thanks to which they will be able to participate more in their own development, as well as in the formation of a positive employee experience with the company.

Involvement before boarding

Modern platforms for creating talent experiences offer new employees the opportunity to "come on board" before the actual date for boarding. The optimal way is to use personalised content prepared directly by management. These might be CEO videos, podcasts and internal live broadcasts that warmly and personally welcome the newcomer. In addition to passing on necessary information, this type of shaping experience is inspiring and instils a culture of curiosity and learning from the beginning.

The only gateway to all knowledge and learning

Make it easier for employees to access further training and information in a single space and with a few clicks. New talent development pathways also require further personalisation of content, so employees don't waste valuable time taking inappropriate courses or finding the information they need. The future lies in automation and machine learning, and content tailored to the personal educational goals and roles of anyone interested in further development. Customised content leads to a rapid increase in productivity and supports the daily habits of microlearning. At all times, students have full control over their study experience.

Faster access to knowledge across the company

Companies suffer from a lack of cooperation due to departmental forces, differences in time zones, and remote work due to the pandemic. In the future, successful cooperation between employees will require a faster and smoother approach to mutual knowledge. For accelerating access to institutional knowledge, some digital solutions now offer their own functionality channels for sharing and transferring practice across teams (e.g. MS Teams, Salesforce, Facebook Workplace, G-Suite, VMWare, WorkspaceOne, etc.). This is real learning in the course of work.

Expert network

Research shows that, as a rule, around 20% of the best experts in any organisation can increase the performance of others by 80% by sharing their knowledge. The creation of an expert network is thus essential for operational success and long-term sustainability. Some editorial tools allow professionals to create podcasts, videos, share projects, courses, etc., so they can offer their expertise to others. Support your experts in this effort: in turbulent times, it will definitely pay off.

Skills taxonomy and ontology

Roles and skills quickly become obsolete. According to estimates by the World Economic Forum, PwC, McKinsey and Accenture, lack of skills is a trillion-dollar problem. Some digital solutions offer a taxonomy designed to address skills shortages and maintain the largest global skill set while facilitating companies' ability to develop their own skills matrix. It is suggested organisational skills sets be aligned with the available and recommended content of development and 360-degree evaluation. From skills to careers, a path based on artificial intelligence allows talents to find aspiration roles and gain learning plans that close their skills gaps. Employees will always be in control of their development opportunities.

 

-bb-

  Práce s talenty se zásadně mění

  Následující přístupy zásadně transformují zážitek vašich talentů v pracovním prostředí. Díky nim se na svém rozvoji ale i na utváření pozitivní zaměstnanecké zkušenosti s firmou budou moci více podílet.

  Zapojení ještě před nástupem

  Moderní platformy pro utváření zážitky talentů nabízejí nově nastupujícím zaměstnancům možnost „nalodit se na palubu“ ještě před vlastním datem nástupu. Optimální je využít k tomu personalizovaný obsah připravený přímo od managementu. Může se jednat o videa natočeného generálním ředitelem, podcasty a interní živé přenosy, které nováčka srdečně a osobně uvítají. Kromě předávání potřebných informací je tento typ utváření zkušeností inspirativní a vštípí kulturu zvědavosti a učení už od počátku.

  Jediné vstupní dveře ke všem znalostem a učení

  Usnadněte zaměstnancům přístup k dalšímu vzdělávání a informacím v rámci jediného prostoru a na pár kliknutí. Nové cesty rozvoje talentů vyžadují také další personalizaci obsahu, díky němuž zaměstnanci neplýtvají drahocenným časem při absolvování nevhodných kurzů nebo hledáním potřebných informací. Budoucnost je v automatizaci a strojovém učení. Obsah, který je upraven proti osobním vzdělávacím cílům a rolím každého zájemce o další rozvoj. Přizpůsobený obsah vede k rychlému zvýšení produktivity a podporuje každodenní návyky mikrolearningu. Po celou dobu má student plnou kontrolu nad svými studijními zkušenostmi. 

  Rychlejší přístup ke znalostem napříč firmou

  Společnosti trpí nedostatkem spolupráce kvůli silám oddělení, rozdílům v časových pásmech a vzdálené práci podpořené pandemií. Úspěšná spolupráce mezi zaměstnanci vyžaduje do budoucna rychlejší a plynulejší přístup ke vzájemným znalostem. Aby se urychlil přístup k institucionálním znalostem, některá digitální řešení nabízí dnes vlastní kanály funkcionality a kanály pro sdílení a přenos praxe napříč týmy (např. MS Teams, Salesforce, Workplace z Facebooku, G-Suite, VMWare, WorkspaceOne atd.). To je skutečné učení v průběhu práce.

  Expertní síť

  Výzkumy ukazují, že zpravidla okolo 20 % nejlepších expertů v jakékoli organizaci může zvýšit výkon ostatních o 80 % sdílením svých znalostí. Vytvoření expertní sítě je tedy zásadní pro provozní úspěch a dlouhodobou udržitelnost. Některé redakční nástroje umožňují odborníkům vytvářet podcasty, videa, sdílet projekty, kurzy atd., díky nimž mohou své odborné znalosti. Podpořte své odborníky v tomto úsilí. V turbulentních dobách se vám to rozhodně vyplatí.

  Taxonomie dovedností a ontologie

  Role a dovednosti rychle zastarávají. Podle odhadů Světového ekonomického fóra, PwC, McKinsey a Accenture představuje nedostatek dovedností problém v řádu bilionů dolarů. Některá digitální řešení nabízejí taxonomii určenou k řešení problému nedostatku dovedností a udržení největší globální sady dovedností při současném usnadnění schopnosti podniků rozvíjet vlastní matici dovedností. Sady organizačních dovedností by měly být podle nich sladěny s dostupným a doporučeným obsahem rozvoje a 360stupňovým hodnocením. Od dovedností až po kariéru, cesta založená na umělé inteligenci umožňuje talentům najít aspirační role a získat plány učení, které uzavírají jejich mezery v dovednostech. Zaměstnanci tak budou mít vždy pod kontrolou své možnosti rozvoje.

   

  -bb-

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer