Beware of charisma

Pozor na charisma

We read everywhere that charisma is a fundamental prerequisite of leadership. However, the short-term benefits of the charisma individual leaders have are often overshadowed by long-term consequences that could be negative.

Tomas Chamorro-Premuzic, an expert in personal profiling and psychometrics and professor of organisational psychology at University College London and New York University, writes about this in an interesting article for Harvard Business Review. In his view, charisma brings with it four fundamental problems:

1. A weakening of judgment

A charismatic leader influences others with his personal charisma and not necessarily sense. When that charisma is lost, he has the tendency to assert his authority with force and become a dictator.

2. Addiction

A leader whose personal charisma has an effect on people fast becomes used to their admiration. They, on the other hand, fast become used to his charisma, which deflects both sides from their objectives.

3. Psychopathism

Not all charismatic people are psychopaths. Many psychopaths, however, have powerful charisma because this charisma allows them to conceal their antisocial tendencies. Egocentrism, manipulation, lies: these all help politicians and managers on an upward career path. Many people move upwards thanks to problems with their own authority.

4. Collective narcissism

A leader’s charisma encourages collective adoration among his followers, who more or less become radical copies of their leader.

How, then, do we avoid the dangers associated with charismatic leaders? Tomas Chamorro-Premuzic advises you to choose leaders using scientifically verified evaluation tools and not to rely on “chemistry” or intuition. Look for hidden talents with more advantages than merely having strong personal charisma; for example, women.

-kk-

  Pozor na charisma

  Všude se dočteme, že charisma je základním předpokladem leadershipu. Krátkodobé přínosy charismatu jednotlivých lídrů jsou však často zastiňovány dlouhodobými důsledky, které mohou být negativní.

  V zajímavém článku na serveru Harvard Business Review o tom píše odborník na osobnostní profilování a psychometrii, profesor organizační psychologie na University College London a New York University Tomas Chamorro-Premuzic. Charisma s sebou podle něho nese čtyři základní problémy:

  1. Oslabení úsudku

  Charismatický lídr ovlivňuje ostatní svým osobním kouzlem, nikoli nutně rozumem. Když o své kouzlo přijde, má tendenci prosazovat svou autoritu silou a stávat se diktátorem.

  2. Návykovost

  Lídr, který je působí na lidi svým osobním kouzlem, si rychle zvykne na jejich obdiv. Oni si naopak rychle zvyknou na jeho charisma, což obě strany odvádí od jejich cílů.

  3. Psychopatismus

  Ne každý charismatický člověk je psychopat. Mnozí psychopati však mají silné charisma, protože díky němu dokáží skrývat své protispolečenské tendence. Egocentrismus, manipulace, lži. To všechno pomáhá nahoru v kariéře politiků a manažerů. Hodně lidí se dostane nahoru díky problémům s vlastní autoritou.

  4. Kolektivní narcismus

  Charisma lídra podporuje kolektivní adoraci u jeho následovníků. Stávají se tak z nich více či méně radikální kopie jejich lídra.

  Jak těmto nebezpečím spojeným s charismatickými lídry předcházet? Tomas Chamorro-Premuzic radí vybírat lídry na základě vědecky ověřených hodnoticích nástrojů, nespoléhat na „chemii“ nebo intuici. Hledejte skryté talenty, jejichž jedinou výhodou není silné osobní kouzlo, například ženy.

  -kk-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School