Do you promote a sense of belonging in your team?

Podporujete pocit sounáležitosti ve vašem týmu?

The need for a sense of belonging, friendship and security is deeply rooted in our DNA. From this it follows that we are part of a community, one of whose strongest components has always been shaping human society. In the work environment, a sense of belonging among team members is key in maintaining their satisfaction and motivation.

What does a sense of belonging at work entail?

It is necessary to feel valued, welcomed and wanted. Feeling valued at work means employees believe their work, efforts and personal sacrifice are visibly considered added value for the company and the team. They trust their boss and organisation to look after them and treat them as human beings, not just a means to an end. At the same time, they feel they have a clear place in the team and are someone whom others regard as reliable.

At a time when many people work remotely, a sense of belonging can be suppressed due to distance and limited contact. However, employees can feel lonely even if they are surrounded by a team. Here are some tips on how to promote belonging in your team:

Let them feel good. Treat with maximum respect the natural curiosity and need of people to learn at work. It is necessary to support them in their efforts if you expect to achieve goals and results. Show gratitude for their hard work, appreciate their efforts and contributions. Without being noticed, they will hardly feel excited about further work.

Give them autonomy. Feeling respected and believing that we are right, if that really is the case, can have a calming effect on how we work. Autonomy provides people the opportunity to grow and develop in the skills and abilities in which they are strong.

Show appreciation. Many employees work at home, on holiday, at weekends and during family trips, without any extra reward. Recognition by a company or a leader costs nothing and is invaluable and highly motivating for employees. Of course, financial or other material recognition is a pleasing bonus in itself.

Spread it further. Positive feelings are contagious. When employees feel comfortable, their cognitive thinking and creativity improve and they are better prepared to respond to stress and failure. Often what involves one person can also affect more people in the team, so the workplace can become a place where not only talented, but mainly satisfied and motivated people work.

Boost your confidence. Various jokes, or even gossip or bullying, contribute horribly to divisions in a team and demotivation of individuals. Conversely, employees who are well aware of their strengths and weaknesses can quickly learn from mistakes and disappointments and deal with them, instead of suffering with stress and guilt. Work with staff on a better understanding of their abilities and on how to use their potential at work.

Discuss. In order for the team to stay healthy and everyone achieve a sense of belonging, hard work is required from each team member. Regularly discuss relationships and potential team tensions, the role of individuals, future opportunities, and simply be transparent and invest time in what really delivers, namely people.

 

-bb-

  Podporujete pocit sounáležitosti ve vašem týmu?

  Potřeba pocitu sounáležitosti, přátelství a bezpečnosti je hluboce zakořeněna v naší DNA. Vyplývá z toho, že jsme součástí společenství, a byla vždy jednou z nejsilnějších komponentů utváření lidské společnosti. V pracovním prostředí je pocit sounáležitosti našich lidí v týmu klíčový, abychom je udrželi spokojené a motivované...

  Co obnáší pocit sounáležitosti v práci?

  Je to potřeba cítit se doceněný, vítaný a chtěný. Cítit se v práci oceňován znamená, že zaměstnanec věří, že jeho práce, úsilí a osobní oběť jsou viditelně považovány za přidanou hodnotu firmě i kolektivu. Věří svému šéfovi a organizaci, že o něj pečuje a bere jej jako komplexního člověka, nejen jako prostředek k dosažení cíle. Zároveň vnímá, že má v týmu své jasné místo a že jej ostatní berou jako člověka, na kterého se lze spolehnout.

  V době, kdy řada lidí pracuje na dálku, může být pocit sounáležitosti potlačen vlivem vzdálenosti a omezeného kontaktu. Avšak osamění mohou zaměstnanci čelit i v případě, že jsou obklopeni kolektivem. Přečtěte si pár tipů, jak můžete sounáležitost ve svém týmu podpořit:

  Nechte je, aby se cítili dobře. Zacházejte s maximálním respektem s přirozenou zvědavostí a potřebou lidí učit se ve své práci. Je nutné je v jejich úsilí podpořit, pokud očekáváte plnění cílů a výsledků. Projevte jim vděčnost za tvrdou práci, oceňte jejich snahu i dílčí přínos. Bez povšimnutí by jen stěží mohli být nadšeni do další práce.

  Dejte jim autonomii. Cítit se váženě a věřit, že máme pravdu, pokud tomu tak je, může mít uklidňující vliv na to, jak pracujeme. Autonomie dává lidem příležitost růst a vyvíjet se v dovednostech a schopnostech, v nichž jsou silní.

  Projevte uznání. Mnoho zaměstnanců se věnuje své práci i doma, na dovolené, o víkendech a během rodinných výletů, aniž by za to byly extra ohodnoceni. Uznání firmu ani lídra nic nestojí a pro zaměstnance je neocenitelné a velmi motivující. Samozřejmě finanční nebo jiné hmotné uznání je potěšujícím bonusem také samo o sobě.

  Šiřte to dále. Pozitivní pocity jsou nakažlivé. Když mají zaměstnanci pocit pohody, zlepšuje se jejich kognitivní myšlení a kreativita a jsou lépe připraveni reagovat na stres a neúspěchy. Taková práce jednoho často ovlivní a zahrne více lidí v kolektivu a pracoviště se pak stává místem, kde pracují nejen talentovaní, ale hlavně spokojení a motivovaní lidé.

  Podpořte sebevědomí. Různé žerty, nebo dokonce pomluvy či šikana otřesně přispívají k rozdělování kolektivu i demotivaci jednotlivců. Naopak zaměstnanci, kteří si zdravě uvědomují své silné a slabé stránky se dokáží rychle poučit z chyb či zklamání a vyrovnat se s nimi, namísto toho, aby se potýkali se stresem a vinou. Pracujte s nimi na lepším porozumění jejich schopností i na možnostech, jak jejich potenciál využít v práci.

  Diskutujte. Aby zůstal kolektiv zdravý a každý dosáhl pocitu sounáležitosti, vyžaduje to tvrdou práci od každého člena týmu. Pravidelně diskutujte o vztazích i případném napětí v týmu, o roli jednotlivců, budoucích možnostech a zkrátka buďte transparentní a investujte čas do toho, co skutečně přináší své výsledky – do lidí.

   

  -bb-

  Zdroj: Leadership Now - web věnovaný široké škále aspektů leadershipu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Leadership Now