Five traits of a true leader

Pět vlastností skutečného lídra

Do you wish to become a manager and inspire a team? Or are you already a manager and want to be a more effective leader? Here are five must-have traits for anyone wanting to become a successful and inspiring manager whom others will follow.

Understanding and tolerance

Too many managers do not like seeing differences in their team. But diversity and differences in individual talent play a key role in the ability of a team to handle new and unexpected challenges.

Willingness to back team members

Even though a manager represents higher management and primarily protects the company's interests, they must also be able to stand up for their subordinates and negotiate the best possible conditions for them. Only then will they be able to gain the trust and loyalty of their team.

Having principles and leading by example

According to the Center for Creative Leadership, it is impossible to be a good and inspirational leader if you preach water but drink wine. Follow all the principles you are trying to implement: if you want anything from your team members, you first need to serve as a role model.

Sense of justice

Employees are highly sensitive to injustice. Be fair to team members, use the same benchmark for all of them and appreciate good work appropriately.

Being a visionary

Nothing supports team motivation more than a common vision that helps to guide individual workers in their everyday tasks. So you should offer the team a vision or a common goal they can aim at together.

 

-mm-

  Pět vlastností skutečného lídra

  Chcete se stát manažerem a vést a inspirovat tým lidí? Nebo už manažerem jste a chcete se stát efektivnějším lídrem? Zde je pět vlastností, které musí mít každý, kdo chce být úspěšný a inspirativní vedoucí, kterého budou chtít ostatní následovat.

  Chápavost a tolerance

  Až příliš velké množství manažerů nerado vidí rozdílnosti ve svém týmu. Přitom diverzita a rozdíly v individuálním talentu hrají zcela klíčovou roli ve schopnosti týmu zvládat nové a nečekané výzvy.

  Ochota zastat se svých podřízených

  I když je manažer prodlouženou rukou vyššího managementu a hájí především zájmy firmy, musí se zastávat i svých podřízených a u firmy jim naopak vyjednávat co nejlepší podmínky. Jedině tak může získat důvěru a oddanost členů svého týmu.

  Zásadovost a inspirace příkladem

  Podle serveru Center for Creative Leadership je nemožné být dobrým a inspirativním vedoucím v případě, že kážete vodu a pijete víno. Dodržujte do detailu všechny principy, které ve svém týmu prosazujete, a pokud chcete něčeho u svých podřízených dosáhnout, nejdříve jim jděte zářným příkladem.

  Smysl pro spravedlnost

  Zaměstnanci jsou velmi citliví na nespravedlnost. Buďte spravedliví ke svým podřízeným, mějte stejné měřítko na všechny a náležitě oceňujte dobře odvedenou práci.

  Vizionářství

  Nic nepodpoří motivaci týmu jako společná vize, která pomáhá nasměrovat jednotlivé pracovníky v jejich každodenní práci. Nabídněte proto členům týmu nějakou vizi nebo společný cíl, za kterým mohou společně jít.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership
  Štítky: Leadership