Five communication tricks of the best leaders

Pět komunikačních triků těch nejlepších lídrů

You can never be a truly successful and inspiring leader without being able to communicate well and effectively with the people around you. Most successful entrepreneurs and managers reached their position not because of their hard skills and technical knowledge, but primarily thanks to how well they can communicate. This article looks at five communication tricks used by the best leaders.

Appeal not only to logical thinking, but above all to emotions

As Addicted2Success.com states, a successful communicator knows that you cannot convince people of anything solely by using arguments and appealing to rational thinking. Whether we want to or not, we humans make decisions largely on the basis of our subconscious perceptions and feelings. In order to communicate successfully, you must learn to appeal to the feelings and emotional perceptions of those around you.

Genuine, active listening

The only way you will succeed in communicating with your surroundings is by listening to the people around you. Even the best argumentation or communication skills will not help if you are not interested in the person you are talking to. Always listen actively during a conversation and take a genuine, unadulterated interest in the feelings and opinions of the other person.

Clear communication of main ideas

Every speech and every sentence you make should have one clear idea you wish to convey. Be direct in how you communicate, call things by their real names and express your ideas clearly and unashamedly.

Willingness to take the initiative in leading the conversation

While most of us enjoy an interesting and stimulating conversation with someone else, many people struggle to lead the dialogue. If you come across such a person, do not be afraid to take the initiative in leading the conversation; the other person may well be grateful.

Confident non-verbal communication

Of course, communication does not take place only on a verbal level: body language plays an equally important role. Make gestures and exude such energy that it is clear to everyone involved that you have a healthy self-confidence, but are also open to the ideas of others.


-mm-

  Pět komunikačních triků těch nejlepších lídrů

  Bez toho, abyste výborně a efektivně komunikovali se svým okolím, nemůžete nikdy být skutečně úspěšných a inspirativním lídrem. Většina úspěšných podnikatelů a manažerů se na svoji pozici dostala nikoliv kvůli svým tvrdým dovednostem a technickým znalostem, ale především právě díky tomu, jak dobře dovedou komunikovat. V tomto článku si ukážeme pět komunikačních triků těch nejlepších lídrů.

  Apel nejen na logické myšlení, ale především i na emoce

  Jak uvádí Addicted2Success, úspěšně komunikující člověk ví, že lidi nelze o ničem přesvědčovat jen pomocí argumentů a pomocí apelu na racionální myšlení. Ať chceme nebo ne, my lidé se z velké části rozhodujeme podle svého podvědomého vnímání a podle pocitů. Abyste skutečně úspěšně komunikovali, musíte se naučit svojí komunikací apelovat na pocity a emoční vnímání lidí ve svém okolí.

  Nefalšované, aktivní naslouchání

  V komunikaci s okolím uspějete jedině tak, že budete lidem kolem sebe naslouchat. Když s někým komunikujete, ani sebelepší argumentace nebo komunikační dovednosti vám nepomohou, pokud se o druhého člověka nezajímáte. Vždy při konverzaci aktivně naslouchejte a skutečně, nefalšovaně se zajímejte o pocity a názory člověka, se kterým mluvíte.

  Jasné sdělování hlavních myšlenek

  Každá vaše věta a každá vaše promluva by měly mít jednu jasnou myšlenku, kterou se snažíte sdělit. Buďte přímočaří v tom, jak komunikujete, nazývejte věci pravými jmény a jasně a bez ostychu své myšlenky pojmenovávejte.

  Ochota převzít iniciativu za vedení rozhovoru

  I když většina z nás si užívá zajímavý a podnětný rozhovor s někým jiným, mnoho lidí má problém s tím rozhovor vést. Pokud na takového člověka narazíte, nebojte se převzít iniciativu a rozhovor vést – dost možná vám druhý člověk bude i vděčný.

  Sebevědomá neverbální komunikace

  Komunikace samozřejmě neprobíhá jen na verbální úrovni. Neméně důležitou roli hraje i řeč těla. Dělejte taková gesta a vyzařujte takovou energii, aby bylo všem kolem vás jasné, že si věříte, že jste zdravě sebevědomí, ale že jste zároveň otevřeni i podnětům lidí kolem sebe.  -mm-

  Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Addicted2Success