Personality type affects the ability to handle distance work

Osobnostní typ ovlivňuje naši schopnost zvládat práci na dálku

The pandemic is affecting us in different ways. Some people amass supplies, some have begun to engage in botany, others are discovering a hobby in outdoor activities and sports. Behaviour change has also made us think about how our personality affects the ways in which we individually and collectively cope with a new situation.

Personality types can be traced back to a five-factor model developed by Lewis Goldberg of the Oregon Research Institute in the 1980s and codified into the following five dimensions:

 • openness - curiosity, creativity, intellect,
 • conscientiousness - self-control, organisation of tasks, punctuality, reliability, efficiency, orderliness,
 • extraversion - sociability, communicativeness, friendship, energy, optimism,
 • agreeableness - helping others, cooperation, sensitivity, kindness,
 • neuroticism - anxiety, moodiness, temperament.

These five factors form the basis for most current personality assessments.

Recent research conducted during the pandemic by British psychologists Shaun Biggs and Simon Toms with 177 participants shows strong positive and negative correlations between personality types and employee involvement. It also reveals the influence this has on the balance between work and private life and personal well-being.

The findings reveal that individuals with high ratings on the extraversion scale remained very active and involved even during the sudden transition to long-distance work during the pandemic. Furthermore, respondents who had lower scores on the friendliness scale in the five-factor personality model were more prone to feelings of loneliness and anxiety due to working from home. Finally, those who scored higher on the openness scale also felt more lonely when working out of the office.

The results show that while work-life balance may seem well supported by building teleworking competencies, one's personality traits lead to a stronger positive/negative attitude towards this new way of working.

The research thus has practical implications for organisations, teams and the relationship between managers and subordinate employees. Although there are many current best practices in the traditional office environment, there are some adjustments and emphases to help translate them into our current reality.

If you want to take into account the different preferences of different personalities, take a broad view.

 • Communicate more regularly and predictably at both organisation and team level.
 • Involve multiple communication channels to create understanding and alignment.
 • Listen as much as possible to employees' questions and concerns and gather information for future use.

At the same time, in every organisation, front-line managers have the greatest influence on subordinates and day-to-day operations. Teleworking increases the importance for managers of regularly reviewing their teams, recognising that some personality types may face stronger feelings of loneliness and anxiety.

If ever there was a time to focus on clear expectations, then we have all long since adapted to the new way of working. If we are able to distinguish between different types of personalities, then it is clear we will also place more emphasis on flexibility in how results are achieved. This requires the relationship between manager and subordinate be based as much as possible on mutual trust due to the absence of close working proximity.

Although we are all constantly adapting in these unprecedented times, personality assessments and team audits can be genuinely helpful.

-bb-

  Osobnostní typ ovlivňuje naši schopnost zvládat práci na dálku

  Pandemie nás ovlivňuje různými směry. Někteří hromadí zásoby, jiní se začali věnovat botanice, další objevují zálibu ve venkovních aktivitách a sportu. Změna chování nás přiměla přemýšlet také o tom, jak naše osobnost ovlivňuje způsoby, kterými se jednotlivě a kolektivně vyrovnáváme s novou situací.

  Typy osobností lze vysledovat až k modelu pěti faktorů, který v 80. letech rozvinul Lewis Goldberg z Oregonského výzkumného ústavu a kodifikoval jej do následujících pěti dimenzí:

  • otevřenost – zvědavost, kreativita, intelekt,
  • svědomitost – sebekontrola, organizování úkolů, dochvilnost, spolehlivost, výkonnost, spořádanost,
  • extraverze – společenskost, komunikativnost, přátelství, energie, optimismus,
  • přívětivost – pomoc druhým, spolupráce, citlivost, vlídnost,
  • neuroticismus – úzkost, náladovost, temperament.

  Těchto pět faktorů tvoří základ pro většinu současných hodnocení osobnosti.

  Nedávný výzkum realizovaný v průběhu pandemie, který provedli britští psychologové Shaun Biggs z a Simon Toms se 177 účastníky, ukázal silné pozitivní a negativní korelace mezi typy osobnosti a zapojením zaměstnanců. Zároveň poodhalil vliv na rovnováhou mezi jejich pracovním a soukromým životem a osobním blahobytem.

  Ze závěrů vyplynulo, že jednotlivci, kteří získali vysoké hodnocení na stupnici extraverze zůstali velmi aktivní a zapojení i během náhlého přechodu na dálkovou práci během pandemie. Dále respondenti, kteří měli nižší skóre na stupnici přívětivosti v pětifaktorovém modelu osobnosti, byli v důsledku práce z domova více náchylní k pocitům osamělosti a úzkosti. A konečně, ti jedinci, kteří dosáhli vyššího skóre na stupnici otevřenosti, také pocítili větší osamělost při práci mimo kancelář.

  Výsledky ukazují, že zatímco se může zdát rovnováha mezi pracovním a soukromým životem dobře podporována budováním kompetencí pro práci na dálku, osobnostní rysy člověka ovlivňují silněji pozitivní/negativní vztah k tomuto novému způsobu práce.

  Výzkum tak má praktické důsledky pro organizace, týmy i vztah mezi manažery a podřízenými zaměstnanci. Ačkoliv v tradičním kancelářském prostředí funguje mnoho osvědčených současných postupů, existují určité úpravy a důrazy, které je pomohou převést do naší současné reality.

  Pokud chcete zohlednit různé preference různých osobností, jděte na to zeširoka.

  • Komunikujte pravidelněji a předvídatelněji na úrovni organizace a týmu.
  • Zapojte více komunikačních kanálů k vytvoření porozumění a sladění aktuálního stavu.
  • Naslouchejte maximálně otázkám a obavám zaměstnanců a shromažďujte informace pro budoucí použití.

  V každé organizaci mají zároveň vedoucí pracovníci v první linii největší vliv na pracovníky pod nimi a každodenní provoz. Práce na dálku zvyšuje pro manažery důležitost pravidelné revize jejich týmů s vědomím, že některé osobnostní typy mohou čelit silnějším pocitům osamělosti a úzkosti.

  Kdyby někdy byl čas zaměřit se na jasná očekávání, pak jsme se všichni už dávno přizpůsobili novému způsobu práce. Pokud jsme schopni rozlišovat rozdílné typy osobností, pak je jasné, že budeme klást větší důraz také na flexibilitu ohledně toho, jak je dosahováno výsledků. To vyžaduje, aby vztah manažera a podřízeného pracovníka byl postaven maximálně na vzájemné důvěře vzhledem k absenci těsné pracovní blízkosti.

  I když se v těchto bezprecedentních dobách všichni neustále přizpůsobujeme, hodnocení osobností a týmový audit vám může být skutečně užitečný.

   

  -bb-

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer