The new year brings new questions for team leaders

Nový rok přináší i nové otázky pro vedoucí týmů

Many of us are glad 2020 is finally over. We hope everything will improve this year and allow us all to breathe freely again. But 1st January means nothing at all in a physical or cosmological sense. You can make the biggest change yourself if you think right.

In the spirit of new year self-reflection, here are five questions all team leaders should ask themselves. Some of them are of special importance this year.

How are we doing with milestones and completing tasks? What works and what doesn't?

Of course, every manager probably tracks specific numbers and landmarks within their job. One such landmark is the fact that many companies have managed to move staff to home office surprisingly well. However, there is a second issue which is important for the future.

 • Why are you strong in some areas, less so in others?
 • What can you do about it?
 • Where should you focus your efforts? And what have you learnt about the importance of certain metrics?
 • Are there tasks that have not been performed and is that OK?
 • Have you found new metrics that were better indicators of real productivity?

Are there individuals in the team who excel? Who is struggling? Why?

It may seem easy to identify better and worse performances in most teams. It is important to find out why these differences exist.

 • Is it to do with an approach, skills, training?
 • How can you use the power of your top talent and help others?
 • Are there ways to share knowledge, delegate tasks, or create opportunities for team members to mentor one another?

This year will have various effects on team morale and employee involvement. Not only have many people become more self-sufficient (which is generally a good thing), but there may be damage to working relationships and team morale that will require conscious redress once the situation returns to normal.

Are tools working as expected? What needs to change?

We are usually too busy using a variety of tools and methodologies to examine how they work. Take a moment to ask yourself:

 • Does the way we use e-mail, video conferencing technology or anything else bring the desired results?
 • Do we need to update our tools or our skills?

What is the best thing I've done in the last year and why does it matter?

It is easy for many of us to blame ourselves for mistakes. Change this and instead ask yourself:

 • What did you do best?
 • Why was it so effective?
 • How can you achieve this again/and more?
 • How can you replicate the same success in other areas of your work?

What one thing that you haven't yet done would fundamentally change the way you work?

Of course, you probably have no budget or no idea if and when you will return to the office and your staff have different levels of morale. In short, there are numerous uncertainties.

 • If you could do one thing to make things better, what would it be?
 • Is that one thing under your control?
 • What specific step can you take next week to achieve this goal?

There is nothing magical or scientific about these issues. However, if you really take the time to ask these questions and think about the answers, they will turn into action. And even small events can have extraordinary results.

 

-bb-

  Nový rok přináší i nové otázky pro vedoucí týmů

  Mnoho z nás je rádo, že rok 2020 konečně skončil. Doufáme, že letošní rok se opět vše zlepší a všichni se budeme moci znovu nadechnout. 1. leden ale neznamená vůbec nic ve fyzickém ani kosmologickém smyslu. Největší změnu můžete udělat vy sami, pokud budete správně uvažovat.

  V duchu novoroční sebereflexe se nabízí pět otázek, které by si měli všichni vedoucí týmu položit. Pár z nich má letos zvláštní význam.

  Jak jsme na tom s milníky a dokončováním úkolů? Co funguje a co ne?

  Ano, jistě. Snad každý manažer sleduje konkrétní čísla a milníky v rámci své pracovní náplně. Mezi jeden z milníků můžeme zařadit i to, že se řadě společností překvapivě dobře podařilo přesunout své lidi do režimu práce z domova. Druhá otázka je nicméně důležitá do budoucna:

  • Proč jste v některých oblastech silní, v jiných méně?
  • Co s tím můžete dělat?
  • Kam byste měli zaměřit své úsilí? A co jste se dozvěděli o důležitosti některých metrik.
  • Existují úkoly, které nebyly vykonány a je to tak v pořádku?
  • Našli jste nové metriky, které byly lepšími ukazateli skutečné produktivity?

  Jsou v týmu jednotlivci, kteří vynikají? Kdo bojuje? Proč?

  Může se jevit snadné identifikovat lepší a horší výkony ve většině týmů. Důležité je zjistit, proč tyto rozdíly existují.

  • Je to přístupem, dovednostmi, tréninkem?
  • Jak můžete využít sílu svých top talentů a pomoci ostatním?
  • Existují způsoby, jak sdílet znalosti, delegovat úkoly nebo vytvářet příležitosti pro členy týmu, aby se navzájem mentorovali?

  Letošní rok bude mít různé účinky na morálku týmu a zapojení zaměstnanců. Nejenže se mnoho lidí stalo více soběstačnými (což je docela dobrá věc), ale může dojít k poškození pracovních vztahů a morálky týmu, které budou vyžadovat vědomou nápravu, jakmile se situace bude vracet do normálu.

  Fungují naše nástroje podle očekávání? Co je třeba změnit?

  Obvykle jsme příliš zaneprázdněni používáním nejrůznějších nástrojů a metodik, než abychom zkoumali, jak jsou funkční. Udělejte si chvilku a zeptejte se sami sebe:

  • Přináší způsob, jakým používáme e-mail, videokonferenční technologie nebo cokoli jiného, ​​požadované výsledky?
  • Potřebujeme aktualizovat naše nástroje nebo naše dovednosti?

  Co je nejlepší věc, která se mi za poslední rok podařila, a proč na tom záleží?

  Pro řadu z nás je snadné vyčítat si chyby. Změňte to a raději se sami sebe zeptejte:

  • Co nejlepšího se vám podařilo?
  • Proč to bylo tak efektivní?
  • Jak toho můžete dosáhnout znovu/více?
  • Jak můžete replikovat stejný úspěch v jiných oblastech vaší práce?

  Jaká jedna věc, kterou zatím neděláte, by zásadně změnila způsob vaší práce?

  Jistě, zřejmě nemáte rozpočet nebo tušení, zda a kdy se vrátíte do kanceláře, vaši lidé mají různou úroveň morálky... zkrátka existuje spoustu nejistot.

  • Pokud byste mohli udělat jednu věc, aby se věci zlepšily, co by to bylo?
  • Máte něco pod kontrolou?
  • Jaký konkrétní krok můžete v příštím týdnu podniknout, abyste tohoto cíle dosáhli?

  Na těchto otázkách není nic magického ani vědeckého. Nicméně pokud si skutečně najdete čas, abyste si tyto otázky položili a přemýšleli o odpovědích, promění se v akci. A i malé akce mohou mít mimořádné výsledky.

   

  -bb-

   

  Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues